Zorg in en om de school

Dit thema binnen de aanpak van VSV richt zich op leerlingen in VMBO en MBO, die extra ondersteuning nodig hebben op vaak verschillende leefgebieden.

 

Wat willen we bereiken?

 • Verminderen uitval van jongeren met multiproblematiek door adequate en passende ondersteuning.
 • Kennis en expertise op gebied van multiproblematiek van jongeren in relatie tot hun leerproces wordt gedeeld.
 • Komen tot een sluitende aanpak in overleg met ketenpartners.
 • Een warme overdracht uit VO, PrO en VSO naar MBO, van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (Passend Onderwijs)

 

Om deze doelen te bereiken werken de ketenpartners met elkaar samen in de regionale taakgroep Zorg in/om de school (ZIOS)

 

Activiteiten 2017-2018

 • Realiseren adequate Plusvoorziening voor ‘overbelaste’ MBO studenten.
  Zie voor meer informatie in het submenu: Plusvoorziening.
 • Intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijs en ‘hulpverlening’ in het
  expertiseteam samenwerking MBO – sociale (wijk)teams. Dit team komt 2x per maand bij elkaar.
 • Het tijdig in beeld brengen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (passend
  onderwijs) uit VO, PrO en VSO die willen doorstromen naar het MBO.
  Dit door het vroegtijdig inzetten van het digitaal doorstroomdossier VO-MBO, waarbij alle betrokken partijen in het voortgezet onderwijs de van belang zijnde informatie voor de overdracht naar het MBO, tijdig bij elkaar brengen.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om ‘zorgwekkend’ ziekteverzuim te verminderen.
  De aanleiding is dat veel leerlingen zich ziek melden, omdat ze weten dat dit een geoorloofde vorm van verzuim is. Daarnaast kunnen ziekmeldingen duiden op achterliggende problemen. Alert zijn op ziekteverzuim lijkt daarmee een belangrijke schakel in het voorkomen van uitval.
  Zie ook: Aanpak verzuim in het menu.
 • Tot slot wordt een nieuw filmpje gemaakt, als opvolger van Spijbelspijt. Deze film is bedoeld als hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan jongeren, ouders en teams, over verzuim en VSV. Het streven is om elk jaar aan het begin van het schooljaar in alle teams voorlichting te geven. Het filmpje is te vinden in het submenu onder het kopje Verzuim.

 

Contactpersoon: Marleen Bovee, voorzitter taakgroep ZIOS.  

 

Leden taakgroep ZIOS regio Eemland 2017/2018