Werkgroepen voor speciale VSV opgaven

De VSV regiegroep heeft gekeken naar knelpunten bij de aanpak van VSV. Daaruit zijn 2 speciale opgaven naar voren gekomen. Deze opgaven worden opgepakt binnen programmalijn D, samenwerking door de programmalijnen heen staat hierbij centraal.

Elke opgave heeft een trekker die een werkgroep heeft geformeerd om de opgave verder uit te werken om vervolgens te komen tot een passende aanpak van de opgave.

De opgaven zijn:

Opgave 1. Voorkomen VSV onder MBO studenten met een relatief grote psychische of sociale kwetsbaarheid.
Doelstelling

Korte termijn
Er is duidelijk welke groep studenten uitvalt en waarom zij uitvallen, ondanks de inzet van passend onderwijzen en ondersteunen. Er is in het onderwijs, bij ketenpartners van het onderwijs en bij studenten en ouders/verzorgers casuïstiek opgehaald en geanalyseerd. Er is een start gemaakt met het onderzoeken van mogelijkheden die er zijn binnen het onderwijscurriculum op het gebied van flexibiliteit in bijvoorbeeld keuzevrijheid om te studeren in eigen tijd, plaats en tempo. Er is geïnventariseerd bij het dagelijks bestuur en er is gezocht naar goede voorbeelden in de regio en in het land.

Lange termijn
Er is een regionaal expertisecentrum ingericht, waar verschillende expertise bij elkaar komt en in kan spelen op complexe vraagstukken op het gebied van casuïstiek, deskundigheidsbevordering en onderzoek. Deze vraagstukken overstijgen de mogelijkheden van het onderwijs.

Voor de uitvallende student met complexe en gestapelde psychische en sociale problemen is er een (alternatief) aanbod waardoor er sprake is van een passende doorgaande lijn op (combinaties van) onderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding of een onderzoek/behandel/hulptraject. Personeel wordt ondersteund, deskundiger gemaakt of problemen worden overgedragen/overgenomen. Er is met de bestaande onderwijsstructuren geëxperimenteerd en er zijn aanpassingen gedaan binnen het curriculum, waardoor meer studenten een leer- en ontwikkelprogramma op maat kunnen volgen.

Doelgroep

 • Uitvallende studenten met een ondersteuningsbehoefte op psychische en sociale kwetsbaarheid, waarbij de problematiek de mogelijkheden van deelname aan het onderwijs en die van de ondersteunende dienstverlening overstijgt.
 • Personeel dat bij passend onderwijzen en ondersteunen handelingsverlegenheid constateert. Zij bereiken de grenzen van hun taken, kennis en mogelijkheden.
 • Ketenpartners van het onderwijs die thuiszittende studenten in beeld hebben, waarbij maatwerk nodig is tussen onderwijs, arbeid en sociaal domein.

Resultaten

 • Een goed beeld van de uitvallende student krijgen: om welke onderwijs overstijgende problematiek gaat het? Komt dit beeld overeen met het beeld uit de analyse die gemaakt is t.b.v. deze speciale opgave?
 • Een goed beeld van de expertise die er in de scholen is en hoe die wordt ingezet. Wat werkt er goed, wordt de expertise slim ingezet, zijn er aanpassingen wenselijk? 
 • Een beeld van de expertise die er is bij ketenpartners.
 • Helderheid over de taken die horen bij passend onderwijzen- en ondersteunen in het MBO.
 • Een lijst met knelpunten die worden gesignaleerd en mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Een bundeling van goede voorbeelden uit de scholen, uit de regio en uit het land.

Contactpersoon:
Hester van der Kuur, Programmaregisseur – contactgemeente, Gemeente Amersfoort

Opgave 2. Verbeteren overstap en warme overdracht naar het MBO van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Doel
Bij elk leerling/student met een extra ondersteuningsbehoefte die het MBO instroomt, is er sprake van een goede warme overdracht vanuit de school van herkomst of voorliggende voorziening.

Doelgroep
De mentoren / decanen / zorgcoördinatoren / andere begeleiders*, die de (toekomstige) MBO studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, begeleiden bij de instroom in het MBO.

*Hierbij extra aandacht voor begeleiders (en leerlingen) uit VSO, VAVO en begeleiders van oud VSV’ers.

Dit project wil een belangrijke bijdrage leveren aan drie ambities uit het ondersteuningsplan 2019-2023 van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland, waarin sinds 2019 ook het MBO bestuurlijk vertegenwoordigd is.

 1. Alle bij een casus betrokken professionals delen alle informatie voor zover geoorloofd en relevant.
 2. Alle zorg- en ondersteuningscoördinatoren hebben een duidelijk en realistisch beeld van de mogelijkheden van alle scholen in de regio.
 3. Elke school heeft eigen doelen voor verbetering van ondersteuning.

Voor het MBO betekent dit concreet:

 • Bij de start van de opleiding in het MBO is de (mogelijke) extra ondersteuningsbehoefte van elke student bekend.
 • Het MBO heeft in afstemming met student en ouders/verzorgers afgesproken hoe deze extra ondersteuning zal worden gegeven.

De volgende resultaten willen we daarom behalen:

1. Er is heldere en regelmatig terugkerende communicatie naar de doelgroep (begeleiders) over het proces van warme overdracht.
2. De doelgroep heeft voldoende mogelijkheden om een goed beeld te krijgen van MBO onderwijs, en de mogelijkheden van passend onderwijs in het MBO. Het gaat hierbij ook om hele praktische informatie, zoals groepsgroottes, roosters, aantal docenten, leslocaties.
3. De doelgroep heeft een beeld van de zelfstandigheid (zelfsturing) die van instromende MBO studenten verwacht wordt.
4. Er is een goed functionerend netwerk van begeleiders van instromende studenten en instroom coördinatoren in het MBO.
5. In het VMBO en VSO werken mentoren, zorg coördinatoren en decanen samen bij de overstap en overdracht naar vervolgonderwijs.

Relevante informatie m.b.t een doorstromende leerling wordt door het VO samenhangend ingebracht bij de overdracht naar het MBO. Instemming van leerling en ouders is daarbij nodig.

Contactpersoon:
André Ubels, Programmaregisseur – contactschool, ROC Midden Nederland