Ondersteuning in/om de school (OiOS)

Deze programmalijn binnen de aanpak van VSV richt zich op leerlingen in VMBO en MBO, die extra ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden.

Wat willen we bereiken?

  • Verminderen uitval van jongeren met multiproblematiek door adequate en passende ondersteuning.
  • Kennis en expertise delen, m.b.t de aanpak van multiproblematiek onder jongeren in samenhang met onderwijs.

Project Plusvoorziening:

Een Plusvoorziening is landelijk een standaard onderdeel van een regionaal VSV programma.

Het gaat hier om een voorziening gericht op jongeren met stapeling van problemen.
Deze jongeren hebben een grotere kans om de school voortijdig te verlaten.
In de regio Eem is ervoor gekozen om de Plusvoorziening vorm te geven in het MBO, omdat daar VSV door multiproblematiek het meeste voorkomt.

De Plusvoorziening is er voor jongeren die meer begeleiding, aandacht of zorg nodig hebben, dan normaliter geboden kan worden binnen de eerste- en tweedelijnsbegeleiding van de MBO school.

Het doel van de Plusvoorziening is om deze jongeren perspectief te bieden op het behalen van een startkwalificatie en een (toekomstig) werkend bestaan.

Een Plustraject is een maatwerktraject dat in overleg met de student wordt samengesteld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de begeleidingsmogelijkheden van het eigen MBO en van diverse organisaties in het regionale netwerk van onderwijs en hulpverlening.

Voorbeelden van plustrajecten zijn:  

  • individuele of groepstrajecten PLUS-coaching;
  • time-out voorziening
  • empowerment training

De regionale plusvoorziening is het grootste project binnen ons VSV programma en wordt door de 4 regionale MBO instellingen op eigen wijze vormgegeven, passend bij de 2e lijns studentbegeleidings-structuur in de instelling.

Totaal kunnen er binnen de projecten ongeveer 250 studenten 10 tot 15 uur extra (vaak individuele) begeleiding krijgen.

Aanmelding
De studentencoach of studieloopbaanbegeleider kan een MBO student aanmelden voor een Plustraject via de tweede lijns studentbegeleiding in het MBO.

Contactpersonen:

Marjolein Ransijn, MBO Amersfoort
Corine Buers, ROC Midden Nederland
Tanneke Aangeenbrug, Hoornbeeck College
Annette Vermaas, Aeres MBO

Project Expertiseteam – jongeren begeleiden naar een kansrijke toekomst!:

Aanleiding

Het programma Aanpak VSV Eemland heeft met verschillende projecten vanuit de programmalijn ‘ondersteuning in en om school’, er in de afgelopen jaren veel aan bijgedragen dat de begeleidingsstructuur in en om de MBO instellingen sterk is verbeterd.

In de regio is echter geconstateerd dat er voor een kleine groep jongeren – met zeer complexe problematiek – binnen de huidige structuren soms toch nog niet de benodigde passende ondersteuning en passend onderwijs gerealiseerd kan worden.

Het expertiseteam – jongeren begeleiden naar een kansrijke toekomst – is opgericht om alle expertise van de MBO instellingen en de regiopartners op het terrein van passende ondersteuning en passend onderwijs bij elkaar te brengen. In het expertiseteam worden ingebrachte casussen besproken, om vervolgens de betrokken jongere slagvaardig passende begeleiding te bieden en waar nodig de samenwerking tussen partners te versterken.  

Hoe werkt het expertiseteam?

Het expertiseteam werkt casusgericht, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht.
Het expertiseteam denkt mee wanneer er onvoldoende mogelijkheden zijn om de student met een complexe ondersteuningsvraag adequaat te begeleiden binnen het bestaande aanbod en de bestaande regionale samenwerking.

Het expertiseteam werkt d.m.v.

1. Realiseren van doorbraken op casusniveau

Direct rond de jongere en het sociale systeem rond de jongere, werkt het team aan een ontwikkelplan voor de jongere, met als doel om de jongere een passende en kansrijke plek te bieden. Het team werkt met een instellings- en instantie-overstijgende aanpak, daardoor blijkt het regelmatig mogelijk om tot een nieuw kansrijk perspectief te komen voor de jongere.

2. Leren van de cases – bijdragen aan structurele oplossingen

Door samen te werken en te reflecteren op de ingebrachte cases, komen het team en de betrokken partners tot leren; het verbeteren van de aanpak of het beter afstemmen van samenwerking. Uit de casuïstiek destilleren we de meer systematische knelpunten. Het expertiseteam en de betrokken regiopartners agenderen deze knelpunten op regionale en landelijke overlegtafels, om zo bij te dragen aan structurele oplossingen.

Voor wie werkt het expertiseteam

Het team werkt voor jongeren in het MBO, of in een overgangsfase naar het MBO. Het lukt voor de jongere niet om de benodigde passende ondersteuning te organiseren. De jongere dreigt uit het onderwijs te vallen, of is al uitgevallen.

Daarnaast werkt het team voor professionals. Het team wil de betrokken professionals (uit VO, MBO, RMC en/of externe hulpverlening) weer voldoende handvatten geven om de regie in de betreffende casus goed te kunnen voeren. Als het nodig is neemt het Expertiseteam tijdelijk zelf de regie in een casus op zich.

Aanmelden

Een casus voor het expertiseteam kan worden aangemeld vanuit de 2e lijns leerling/student begeleiding van de onderwijsinstelling (VO of MBO) of vanuit de regiopartners, bv. Leerplicht, Doorstroompunt of het samenwerkingsverband passend onderwijs V(S)O. 

Het expertiseteam is bereikbaar via:  Expertiseteam@aanpakVSVeemland.nl

Het expertiseteam bestaat uit

Karina Leenders              –     ROC MN – expert
Gertien Jongerius            –     MBO Amersfoort – expert
(en externen met benodigde expertise op afroep)