Jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en VSV curatief

Deze programmalijn is gericht op jongeren in kwetsbare positie en op jongeren die al in een vorig schooljaar VSV’er zijn geworden (oud VSV’ers / curatief VSV).  

OCW definieert ‘jongeren in kwetsbare positie’ als volgt:+

Jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of MBO niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Bij de aanpak van oud VSV’ers (VSV curatief) wordt er in de regio prioriteit gegeven aan jongeren met een inkomen van minder dan € 300,- in de maand.

Bij VSV curatief gaat het om een jongere die op 1 oktober na de datum van uitval uit het onderwijs, nog steeds geen onderwijs volgt. Een gedeelte van deze jongeren heeft een baan of een baantje, een ander deel is werkloos. De extra begeleiding voor VSV curatief is gericht op jongeren tot 23 jaar die de afgelopen jaren zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.

Samenwerking Aanpak VSV en aanpak Jeugdwerkloosheid

De extra ondersteuning voor JiKP en oud VSV is niet alleen gericht op het (indien mogelijk) behalen van een startkwalificatie. We richten ons ook op ondersteuning bij het vinden en langdurig behouden van passend werk. De activiteiten m.b.t. deze doelgroepen worden dan ook gefinancierd zowel uit subsidie voor de Aanpak van VSV als uit subsidie voor de aanpak van Jeugdwerkloosheid.

Afstemming tussen Doorstroompunt en de regiogemeenten

Belangrijk bij de aanpak van VSV curatief is de aansluiting bij lokaal gemeentelijk beleid. De regiogemeenten waar de VSV curatief jongeren wonen, zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van VSV’ers curatief. Afstemming over de begeleiding tussen het regionale Dooratroompunt en de regiogemeenten is een belangrijk aandachtspunt binnen de sluitende aanpak van VSV curatief.

Belangrijk bij de aanpak van VSV curatief is de aansluiting bij lokaal gemeentelijk beleid. De regiogemeenten waar de VSV curatief jongeren wonen, zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van VSV’ers curatief. Afstemming over de begeleiding tussen het regionale Doorstroompunt en de regiogemeenten is een belangrijk aandachtspunt binnen de sluitende aanpak van VSV curatief.

Inhoud programmalijn

1. Jongeren in een kwetsbare positie in beeld brengen en houden bij de doorstroom naar vervolgonderwijs en naar de arbeidsmarkt (en soms dagbesteding).

2. Het bieden van extra ondersteuning bij het vinden en behouden van passende stages, voor jongeren waarvoor de reguliere inzet niet toereikend is.

3. Zorgen voor extra ondersteuning en een warme overdracht bij het vinden en behouden van een (leer)werkplek, voor jongeren waarvoor de reguliere inzet niet toereikend is.

4. Een sluitende aanpak VSV curatief, waarbij jongeren die een jaar eerder (of langer geleden) zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten actief in beeld worden gebracht en worden benaderd met een ondersteuningsaanbod richting onderwijs of werk.

5. Het bieden van extra ondersteuning vanuit RMC-trajectbegeleiding voor zowel VSV curatief als nieuwe VSV’ers die een ondersteuningsvraag hebben die uitstijgt boven de reguliere inzet vanuit RMC en de gemeente.

Contactpersoon:
Hester van der Kuur.