Jongeren in kwetsbare positie (Jikp) en VSV curatief (oud-VSV)

In het VSV programma is een programmalijn rond zgn. jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en oud VSV’ers opgenomen. OCW definieert ‘jongeren in kwetsbare positie’ als volgt:

Jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of MBO niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt.

In de regio Eem hanteren we een ruimere definitie dan de definitie die OCW hanteert voor JiKP, nl:

  • minder zelfredzame jongeren in een kwetsbare overgang (van school naar school, van school naar stage of van school naar werk) die een verhoogde kans lopen om uit te vallen. Dit omvat alle leerlingen binnen vanuit PrO, VSO, MBO-1, een deel van de leerlingen in het MBO-2 en een kleine groep binnen het MBO-3 en -4;
  • alle VSV curatief (oud-VSV). Hierbij geven we prioriteit aan de groep jongeren met een inkomen minder dan € 300,-.per maand.

Bij VSV curatief gaat het om een leerling die op 1 oktober na de datum van uitval, nog steeds geen onderwijs volgt. Een gedeelte van deze jongeren heeft een baan of een baantje, een ander deel is werkloos. De extra begeleiding voor VSV curatief is gericht op jongeren tot 23 jaar die de afgelopen jaren zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.

Wat moet er verbeteren?

JiKP zijn (vaak) oververtegenwoordigd in VSV-cijfers en jeugdwerkloosheidcijfers. Ook VSV curatief jongeren zijn oververtegenwoordigd in jeugdwerkloosheidscijfers. Door extra in te zetten op doorlopende begeleiding van JiKP bij de overstap naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en op de begeleiding van de VSV curatief groep, willen we de arbeidsmarktpositie van deze jongeren verbeteren.

Samenwerking Aanpak VSV en aanpak Jeugdwerkloosheid

De extra ondersteuning voor JiKP is niet alleen gericht op het (indien mogelijk) behalen van een startkwalificatie. We richten ons ook op ondersteuning bij het vinden en langdurig behouden van passend werk. De activiteiten m.b.t. deze doelgroep worden dan ook gefinancierd zowel uit subsidie voor de Aanpak van VSV als uit subsidie voor de aanpak van Jeugdwerkloosheid.

Afstemming tussen RMC en de regiogemeenten

Belangrijk bij de aanpak van VSV curatief is de aansluiting bij lokaal gemeentelijk beleid. De regiogemeenten waar de VSV curatief jongeren wonen, zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van VSV’ers curatief. Afstemming over de begeleiding tussen het regionale RMC en de regiogemeenten is een belangrijk aandachtspunt binnen de sluitende aanpak van VSV curatief.

Inhoud programmalijn

  1. Jongeren in een kwetsbare positie in beeld brengen en houden bij de doorstroom naar vervolgonderwijs en naar de arbeidsmarkt (en dagbesteding).
  2. Het bieden van extra ondersteuning bij het vinden en behouden van passende stages, voor jongeren waarvoor de reguliere inzet niet toereikend is.
  3. Zorgen voor extra ondersteuning en een warme overdracht bij het vinden en behouden van een (leer)werkplek, voor jongeren waarvoor de reguliere inzet niet toereikend is.
  4. Een sluitende aanpak VSV curatief, waarbij jongeren die een jaar eerder (of langer geleden) zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten actief in beeld worden gebracht en worden benaderd met een ondersteuningsaanbod richting onderwijs of werk.
  5. Het bieden van extra ondersteuning vanuit RMC-trajectbegeleiding voor zowel VSV curatief als nieuwe VSV’ers die een ondersteuningsvraag hebben die uitstijgt boven de reguliere inzet vanuit RMC en de gemeenten (voor wat betreft VSV curatief).

Contactpersoon:
Hester van der Kuur.