Ondersteuning in en om de school

Deze programmalijn binnen de aanpak van VSV richt zich op leerlingen in VMBO en MBO, die extra ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden.

Wat willen we bereiken?

 • Verminderen uitval van jongeren met multiproblematiek door adequate en passende ondersteuning.
 • Kennis en expertise op gebied van multiproblematiek van jongeren in relatie tot hun leerproces wordt gedeeld.
 • Komen tot een sluitende aanpak in overleg met ketenpartners.

Projecten:

Plusvoorziening

Plusvoorziening:

Standaard onderdeel van een regionaal VSV programma is een Plusvoorziening.

Het gaat hier om een voorziening gericht op jongeren met stapeling van problemen.
Deze jongeren hebben een grotere kans om de school voortijdig te verlaten.
In de regio Eem is er voor gekozen om de Plusvoorziening vorm te geven in het MBO, omdat daar VSV door mulitproblematiek het meeste voorkomt.

De Plusvoorziening is bedoeld voor jongeren die meer begeleiding, aandacht of zorg nodig hebben, dan normaliter geboden kan worden binnen de eerste- en tweedelijnsbegeleiding van de MBO school.

De Plusvoorziening is bedoeld om deze jongeren perspectief te bieden op het behalen van een startkwalificatie en een (toekomstig) werkend bestaan.

Een Plustraject is een maatwerktraject dat in overleg met de student wordt samengesteld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de begeleidingsmogelijkheden van het eigen MBO en van diverse organisaties in het netwerk onderwijs en hulpverlening.

Voorbeelden van plustrajecten: 

 • individuele PLUS-coaching;
 • groepstrajecten;
 • regionale time-out voorziening.

Aanmelding
De mentor of loopbaanbegeleider kan een student aanmelden voor een Plustraject via de tweede lijns leerlingbegeleiding in het MBO.
Bij ROC MN is dat:                 Centrum voor Studentsucces (CvS)
Bij MBO Amersfoort is dat:     Studenten Dienstverlening (SDV)

 • Intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijs en ‘hulpverlening’ in
  expertiseteam/specialistenteam samenwerking MBO – sociale (wijk)teams. Dit team komt 2x per maand bij elkaar.
 • Het tijdig in beeld brengen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (passend
  onderwijs) uit VO, PrO en VSO die willen doorstromen naar het MBO.
  Dit door het vroegtijdig inzetten van het digitaal doorstroomdossier VO-MBO, waarbij alle betrokken partijen in het voortgezet onderwijs de van belang zijnde informatie voor de overdracht naar het MBO, tijdig bij elkaar brengen.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om veelvuldig ziekteverzuim te verminderen.
  De aanleiding is dat veel leerlingen zich ziek melden, omdat ze weten dat dit een geoorloofde vorm van verzuim is. Daarnaast kunnen ziekmeldingen duiden op onderliggende problemen. Alert zijn op ziekteverzuim lijkt daarmee een belangrijke schakel in het voorkomen van uitval.

Contactpersoon: Lisette van der Ark, voorzitter programmateam OIOS.