Aansluiting VO-MBO

Versterken doorlopende LOB VO-MBO

Het programmateam Aansluiting VO-MBO voert een groot project uit, met daarin samenhangende deelprojecten. De titel van het hoofdproject is Sterk LOB i.s.m. arbeidsmarkt en mbo. Hieronder vallen activiteiten gericht op professionals en activiteiten voor leerlingen.

Deze activiteiten ondersteunen de scholen bij het realiseren van een sterk LOB-programma waarin de leerlingen werken aan de loopbaancompetenties, zoals opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting in het VMBO:

  • Kwaliteitenreflectie – wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie – waar ga en sta ik voor en waarom dan?
  • Werkexploratie – waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?
  • Loopbaansturing – hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken – wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Leerlingen die deze competenties leren beheersen maken meer bewuste en gemotiveerde loopbaankeuzes. Dit draagt belangrijk bij aan minder voortijdig schoolverlaten.

Activiteiten voor professionals

Het regionaal netwerk Sterk LOB

Het regionaal netwerk Sterk LOB

In dit project wordt een Lerend Netwerk gefaciliteerd van afdelingsleiders en decanen uit 12 VMBO-tl scholen die extra willen investeren in het versterken van LOB. Het project sluit aan bij het landelijk (voorgenomen) beleid m.b.t. de invoering van een ‘praktijkgericht programma’ als onderdeel van de nieuwe leerweg waarin vmbo-gl en vmbo-tl samenkomen. Scholen leren van elkaar en er wordt maatwerk ondersteuning geboden door de projectleiders.
Er worden twee Lerend Netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 20/21.

Een overzicht van de afgelopen Lerend Netwerk bijeenkomsten Sterk LOB is hier te vinden

LOB-bustour naar mbo

LOB-bustour

Het idee van de LOB-bustour is om mentoren en LOB-coaches in de regio kennis te laten maken met de mbo-scholen en afdelingen en zodat ze hierdoor leerlingen kunnen inspireren. In 20/21 is de bustour aangepast in twee online bijeenkomsten waarin de mentoren/LOB coaches kennis konden maken met twee leerbedrijven in de regio en mbo-afdelingen van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Aeres MBO Nijkerk, Barneveld en Ede.
In 21/22 gaan we weer echte LOB-bustouren organiseren waarin de mentoren en coaches verschillende mbo locaties bezoeken en in gesprek gaan met mbo-studenten. In de korte busreizen tussen de locaties worden vervolgens verschillende LOB-thema’s besproken en mbo-studenten geïnterviewd.

Regionale miniconferenties VO-MBO

Regionale miniconferentie VO-MBO

Jaarlijks organiseren we een miniconferentie over de aansluiting en de overstap VO-MBO.
Doel van de miniconferentie is om samen met alle samenwerkende regionale VO en MBO scholen

  • stil te staan bij de successen en de verbeterpunten in de regionale aansluiting VO-MBO;
  • elkaar te inspireren bij het versterken van LOB en het voorkomen van VSV.

Doelgroep van de miniconferentie: mentoren, decanen, afdelingsleiders, directie uit VO en MBO en medewerkers van leerplicht / RMC.
In de miniconferentie komen o.a. aan de orde:

  • aandachtspunten uit de jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem. Deze rapportage wordt jaarlijks opgesteld door het regionale Team online overstap instrumenten;
  • de resultaten uit de projecten van de taakgroep Aansluiting VO-MBO;
  • VSV cijfers in VO en MBO

Een overzicht van de afgelopen Miniconferenties Aansluiting vo-mbo is hier te vinden

Activiteiten voor leerlingen / studenten

LOB-Bedrijfsbezoeken

LOB-Bedrijfsbezoeken

Bij het LOB-bedrijfsbezoek gaan leerlingen van verschillende scholen die interesse hebben in een bepaalde mbo-branche op bezoek bij bedrijven. Hier leren de leerlingen meer over het beroep, het werk, de werkplek en de werkzaamheden van de beroepsprofessionals.
I.v.m. de Corona-maatregelen waren de LOB-(bedrijfs)bezoeken in 20/21 online. Via GoPro-camera’s namen beroepsprofessionals de leerlingen mee op de werkplek. We kiezen hierbij ook voor maatschappelijk relevante branches zoals Techniek, Zorg & Welzijn. Vervolgens konden de leerlingen met de beroepsprofessionals in gesprek. Leerlingen oriënteerden zich op het aanbod en schreven zich in via www.lobeemland.nl.

Loopbaanevenementen

Loopbaanevenementen

We organiseren in de regio twee keer per jaar een bovenschools loopbaanevenement voor vo-leerlingen en hun ouders. Tot nu toe online i.v.m. corona. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen – samen met hun ouders – deelnemen aan voorlichtingen door beroepsprofessionals uit diverse branches. Vervolgens is het mogelijk via speeddates met verschillende beroepsprofessionals verder te praten en eventueel een afspraak te maken voor een oriënterend bezoek aan het bedrijf en/of de instelling.

Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs

Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs

11 november was het weer zover. Ongeveer 1243 derdejaars vmbo-leerlingen van 14 scholen uit de regio Amersfoort namen deel aan de voorlichtingsdag beroepsonderwijs. Deze vond dit jaar plaats bij ROC Midden Nederland aan de Disketteweg 10 te Amersfoort. Voor de meeste leerlingen is de voorlichtingsdag de start van de oriëntatie op vervolgopleidingen en daarmee de eerste kennismaking met een mbo-locatie. De fietsroute erna toe, De sfeer op de locatie en het contact met leerlingen van andere scholen en mbo-studenten droegen allemaal bij aan de oriëntatie ervaring.

Om de activiteit goed voor te bereiden konden leerlingen zich via lobeemland.nl vooraf oriënteren en inschrijven voor drie voorlichtingen plus een reservekeuze. Ook dit jaar is het weer gelukt om iedereen te kunnen plaatsen bij de voorlichtingen van hun keuze. Totaal werden er 57 voorlichtingen verzorgd door de mbo-instellingen in maar liefst 187 voorlichtingsrondes.

De leerlingen konden kiezen uit een groot aanbod aan domeinbrede mbo-voorlichtingen van Mbo Amersfoort, ROC Midden Nederland, Aeres mbo, Grafisch Lyceum Utrecht, Hout en meubileringscollege en SVO vakopleiding food.

Om alles te stroomlijnen zijn scholen en de voorlichtingen ingedeeld in drie blokken. Een speciaal voor mbo-niveau 2 en twee blokken voor niveau 3 en 4 opleidingen. Tijdens de voorlichting kregen de leerlingen informatie over de opleidingen en mogelijkheden binnen het mbo-domein door de voorlichters en mbo-studenten.

Deze activiteit is onderdeel van het programma rondom loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de vmbo-scholen en  draagt bij aan het maken van een vakkenpakket- en profielkeuze en bij de oriëntatie op vervolgopleidingen.

MBO oriëntatieworkshops

MBO oriëntatieworkshops

Op meerdere MBO’s kunnen 3e en 4e jaars leerlingen vier keer per jaar workshops volgen bij verschillende opleidingen. Het gaat erom dat de vo-leerlingen van verschillende vo-scholen die middag werkelijk iets doen, dat ze kunnen deelnemen aan een activiteit en daarna een ervaringsgerichte MBO-ervaring rijker zijn. Vaak zijn er MBO-studenten bij de activiteit betrokken en worden er rondleidingen georganiseerd. Daardoor kunnen de vo-leerlingen in gesprek gaan met MBO-studenten, de sfeer proeven tijdens de rondleidingen en samen met de activiteit zich een beter beeld vormen van de opleidingen.

Website LOBeemland.nl

website LOBeemland.nl

Op deze regionale LOB website lobeemland.nl is de informatie te vinden over regionale LOB-activiteiten voor VMBO-leerlingen. De website richt zich om te beginnen op leerlingen, maar daarnaast ook op leerlingbegeleiders in het VMBO en op organisaties en bedrijven.

Ook zijn op de LOB-website de links naar de online oriëntatiemogelijkheden van alle regionale MBO-instellingen te vinden. De website is hiermee een mooi startpunt voor VMBO-leerlingen in hun zoektocht naar een vervolgopleiding.

Jaarrapportage Sterk LOB in VMBO 2021

Het team heeft de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2021 samengevoegd in Deel D: De jaarrapportage – Sterk LOB in VMBO. Hierin zijn informatie en kerngegevens te vinden m.b.t. alle regionale (bovenschoolse) LOB-activiteiten in de regio.

Naast deze rapportage verschijnen er nog 3 andere rapportages m.b.t. de aansluiting VO- MBO in de regio Eem. Zie hiervoor de ‘Online LOB- en overstapinstrumenten‘.
De rapportages worden apart gepubliceerd, maar vormen samen een compleet beeld van de regionale activiteiten in
het kader van de regionale VSV programmalijn: versterken aansluiting VO-MBO.

Contactpersonen:

Daniël Kers, projectleider Sterk LOB – vanuit VO
Karen Molhoek, projectleider Sterk LOB – vanuit MBO