Aansluiting VO-MBO

Na de overstap van VO naar vervolgonderwijs blijkt dat het risico op uitval in het eerste en tweede jaar van het vervolgonderwijs relatief groot is. Dit geldt niet alleen in MBO, maar ook in HBO/WO.

Bijna alle leerlingen die overstappen naar het MBO hebben nog geen startkwalificatie. Daarom is sinds de start van regionale VSV programma’s het verbeteren van LOB en de aansluiting VO-MBO één van de hoofdthema’s in het programma.
Ons motto: samen werken aan kansrijke loopbanen!

De programmalijn Aansluiting VO-MBO richt zich op:

 • versterken van beleid en uitvoering van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het VMBO en MBO, hierbij wordt samenwerking tussen scholen en samenwerking met het toekomstig werkveld van de leerlingen/studenten gestimuleerd;
 • breed ondersteunen van een succesvolle overstap VO-MBO, hierbij wordt nauw samengewerkt met het regionale team online overstap-instrumenten;
 • samenhang brengen in diverse ontwikkelingen rond de aansluiting VO-MBO;
 • faciliteren van een regionaal Lerend Netwerk LOB VO-MBO.

Versterking van LOB is ook landelijk een belangrijk thema:

 • In najaar 2020 zijn in het VO de LOB kwaliteitsagenda en in het MBO de LOB ambitieagenda, verlengd en opnieuw vastgesteld.
  Hierbij zijn naast VO-raad en MBO-raad ook NVS-NVL, VvSL (organisaties voor leerlingbegeleiders – nu samen Biond) en de scholieren/studenten organisaties LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken.
  Beide agenda’s bieden een belangrijk kader voor de activiteiten en de projecten van de taakgroep.
 • In 2020 zijn landelijke pilots gestart voor de vormgeving van een zgn. praktijkgericht programma in VMBO-tl/gl. De pilots zijn gericht op het vormgeven van een nieuwe leerweg, waarin LOB en ervaringen in de beroepspraktijk een belangrijke rol krijgen.
 • In 2019 is het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ van start gegaan. Samenwerking met het werkveld en doorlopende leerlijnen tussen VMBO en MBO staan hierin centraal.
 • Sinds 2018 is LOB wettelijk verankerd in het VMBO – o.a. het opbouwen van een loopbaandossier is nu een verplicht onderdeel van het onderwijs.
 • Sinds 2018 is LOB opgenomen in het toezichtkader van de inspectie van onderwijs.
 • Najaar 2017 publiceerden de ministers van onderwijs een kamerbrief over LOB, hierin wordt de borging van de kwaliteit van LOB een belangrijke uitdaging voor het onderwijs genoemd.
 • Vanaf najaar 2017 is een landelijk expertisepunt LOB in het leven geroepen.
  www.expertisepuntlob.nl

De keuze voor activiteiten/projecten van het programmateam wordt bepaald door de input van de regionale scholen (programmapartners). Hierbij speelt de landelijke agenda natuurlijk ook een rol.
De input van de scholen wordt verkregen via het programmateam Aansluiting VO-MBO, het bestuurlijk VSV overleg regio Eem, de VMBO decanenkring Eem en via het regionale ‘Lerend Netwerk LOB’.

Hier vindt u het overzicht van de leden van het Programmateam Aansluiting VO-MBO regio Eemland 2022.

Contactpersoon:
Daniël Kers, secretaris programmateam Aansluiting VO-MBO