VSV cijfers

Nieuwe VSV-cijfers 20/21: nog iets minder VSV in regio Eem!Landelijk forse stijging van VSV

Op 14-3-22 zijn de nieuwe VSV-cijfers over schooljaar 20/21 gepubliceerd door OCW/DUO.
RMC subregio Eem is één van de weinige regio’s in het land waar VSV nog iets verder gedaald is.
Landelijk is er in 20/21 sprake van een forse stijging van VSV. Een historisch overzichtje:

      18/19       19/20       20/21
Aantal VSV in regio Eem        592         531         516
Aantal VSV landelijk   26.894    22.716     24.385

Nieuwe VSV-cijfers 20/21

De grote daling van VSV in schooljaar 19/20 (ook landelijk) werd vooral toegeschreven aan de coronacrisis. In de zomer van 2020 was er bijna geen werk voor potentiële VSV’ers, waardoor meer jongeren onderwijs bleven volgen.
Als oorzaken van de landelijke stijging van VSV in schooljaar 20/21 worden genoemd:

  • In de zomer van 2021 was er weer veel meer werkgelegenheid voor potentiële VSV’ers.
  • Motivatieverlies onder MBO studenten door meer verkeerde studiekeuzes en mentale problemen, als gevolg van te vaak online (oriëntatie op) onderwijs.

In de kamerbrief over de nieuwe VSV-cijfers 20/21 kondigt Robbert Dijkgraaf, minister van onderwijs, verder onderzoek aan naar de oorzaken van de landelijke toename van VSV.

In de regio Eem hebben we, tegen de landelijke trend in, het gemiddeld lage VSV-niveau uit 19/20 gemiddeld dus nog iets verbeterd, van 531 naar 516 VSV’ers in 20/21; 14 in VAVO, 69 in VO en 433 in het MBO. NB. Regionale VSV-cijfers zijn gemiddelde VSV-cijfers. Er zijn ook scholen en onderwijscategorieën waar VSV stijgt.

De gemiddeld verdere daling van VSV in de regio Eem is met name te danken aan minder VSV in Entree en MBO 2 onderwijs bij MBO Amersfoort, nog betere VSV cijfers bij het Hoornbeeck College en minder VSV in de onderbouw van het VO.

Een compliment aan alle betrokkenen bij de aanpak van VSV!

Gedetailleerde informatie over VSV-cijfersgrote verschillen per school en onderwijscategorie

factsheet 20/21In absolute getallen is VSV in de regio Eem in 20/21 gedaald met 3% t.o.v. 19/20. Landelijk is er in absolute getallen sprake van een stijging van VSV met 7%.
In percentages van het totaal aantal leerlingen/studenten gaat het om een daling in regio Eem van 2% en een stijging van VSV landelijk met 9%. (Het totaal aantal leerlingen/studenten is landelijk en regionaal gedaald in 20/21.)

In dit document vindt u een overzicht van de gemiddelde VSV-cijfers per onderwijscategorie in de subregio Eem in 20/21 en voorgaande jaren. Ook de landelijke VSV-streefpercentages zijn opgenomen. NB. Scores van individuele scholen kunnen hier (sterk) van afwijken.

In dit VSV factsheet RMC Eem en Vallei van OCW vindt u veel informatie over het totaal van de VSV-cijfers in subregio Eem en subregio Vallei. In subregio Vallei stijgt VSV met ongeveer 2,5% in 20/21. In subregio Eem daalt VSV met 2%. In de totale regio Eem&Vallei blijft VSV daarom nagenoeg gelijk. Beide subregio’s voeren een eigen VSV-programma uit.
In de factsheet vindt u ook de VSV-cijfers van alle VO- en MBO-scholen (besturen) in de regio Eem en Vallei. De cijfers betreffen de leerlingen/studenten woonachtig in de regio Eem&Vallei.

Het VSV dashboard van DUO/OCW is nieuw dit jaar. In dit dashboard veel interessante opties om VSV-cijfers te filteren, o.a. per subregio. In het dashboard nu ook gegevens over oud VSV’ers, uit schooljaar 2019-2020 en drie schooljaren daarvoor (percentages voor de categorieën: nog steeds VSV’er, terug naar onderwijs, naar werk).

Later in 2022 wordt het dashboard uitgebreid met VSV-cijfers per MBO-instelling. Deze cijfers worden nu nog alleen gepubliceerd in de bekende factsheets per MBO-instelling. U vindt ze hier.
Het gaat in de MBO-factsheets om alle studenten van de MBO-instelling, woonachtig in diverse RMC-regio’s. In de regio Eem en Vallei zijn zes MBO-instellingen gevestigd:
ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeck College, MBO Aeres, ROC A12 en het Rijn IJssel College. Een samenvatting van de VSV-cijfers 20/21 per MBO niveau bij deze instellingen vindt u hier.