Nieuwsbrief 35, maart 2019

Voorlopig einde aan daling gemiddelde VSV cijfers sinds 2009 in regio Eem

Stijging gemiddelde VSV in schooljaar 17/18 (t.o.v. 16/17) in Eem & Vallei en landelijk.
VSV cijfers blijven regionaal gemiddeld op redelijk niveau.

Factsheet RMC 16

Vanaf de start van de regionale VSV programma’s in 2009 zijn de VSV cijfers in de regio Eem&Vallei gedaald. In schooljaar 17/18 is daar een einde aan gekomen in de RMC subregio Eem (regio Amersfoort). In de subregio Vallei (regio Ede) en landelijk was dit een jaar eerder al het geval.

 

De voorlopige VSV cijfers 17/18 zijn eind februari door OCW gepubliceerd.

 

Landelijk stijgt het aantal VSV’ers in 17/18 t.o.v. 16/17 van 23.744 naar 25.574.
Bij de start van de regionale VSV programma’s In 2009 waren er landelijk ruim 40.000 nieuwe VSV’ers per jaar. Na het behalen van de doelstelling van maximaal 25.000 VSV‘ers in 2016, lijkt de nieuwe doelstelling van maximaal 20.000 VSV’ers in 2021 nu moeilijk haalbaar.

 

Uit de OCW factsheet met de VSV cijfers in de regio Eem&Vallei blijkt dat het aantal VSV’ers in 17/18 in onze regio is gestegen van 847 naar 900. Hiervan wonen er 554 in de subregio Eem.
Er zijn grote verschillen in VSV percentages per school en per onderwijscategorie. Er zijn ook scholen en onderwijs categorieën waarbij het VSV percentage daalt.

 

Voor onze regio geldt dat de gemiddelde VSV cijfers 17/18 op een redelijk niveau blijven. De regionaal gemiddelde VSV resultaten in onderbouw VO, bovenbouw VMBO, bovenbouw HAVO/VWO, MBO niv. 1 (Entree), MBO niv.2 en MBO niv. 3 zijn in onze regio beter dan het landelijk gemiddelde. Onze uitdaging is om dat ook de komende jaren tenminste zo te houden.
Op MBO niv. 4 is het regionaal gemiddeld VSV resultaat slechter dan landelijk gemiddeld. Dit heeft extra aandacht nodig.

 

‘Blijvende aandacht voor VSV nodig’ is ook de titel van de brief van de minister van OCW bij de VSV cijfers 17/18. In deze brief wordt ook ingegaan op de samenhang tussen voorkomen nieuwe VSV, een sluitende aanpak van jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en de aanpak van oud VSV. Ook roept de minister op om de oorzaken achter de stijging van VSV in het MBO verder te analyseren.

 

Voor de regio Eem&Vallei is inmiddels een nadere analyse van de VSV cijfers Eem&Vallei 17/18 gemaakt voor onze regio. Hierin veel gedetailleerde cijfermatige informatie. Opvallende punten uit deze analyse:

Lees meer...

Uitnodiging regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO 11-4-19

Samen werken aan sterk beroepsonderwijs!
Ontmoet uw collega’s uit VO, MBO en gemeenten.

 
Datum en tijd:  11 april 2019, 14.00-17.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur 
Locatie (Let op: NIEUW):     Corderius College (aula), De Ganskuil 105 Amersfoort 
Doelgroep: schoolleiding VO en MBO, decanen / mentoren / LOB coaches en (beleids) medewerkers van VO, MBO, Leerplicht en RMC
 
 
Op deze miniconferentie een gevarieerd programma, met informatie en veel ruimte voor uitwisseling en gesprek:
 • Overzicht ontwikkelingen Aanpak VSV en sterk beroepsonderwijs;
 • Terugkijken en vooruitkijken; het (V)MBO en de aansluiting op de arbeidsmarkt in 2015 – 2020 – 2025;
 • Wat vindt u de belangrijkste uitdagingen in de aansluiting VO-MBO?
 • Forum en uitwisseling met 1e en 2e jaars MBO studenten over de aansluiting VO-MBO en de gesprekspunten uit de regionale jaarrapportage overstap vo-mbo;
 • Verdieping en uitwisseling aan diverse gesprekstafels over regionale activiteiten rond de aansluiting VO-MBO, o.a.: 
  • Ontwikkeling VMBO loopbaandossier en LOB werkomgeving Zoekjouwloopbaan;
  • LOB opdrachten (en rubrics) voor de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden in VO en MBO;
  • Onderzoek naar uitvalredenen bij 9 MBO opleidingen;
  • Hoe kan de regionale programma-aanvraag ‘Sterk Techniekonderwijs’ bijdragen aan betere LOB;
  • Uitwisseling over ontwikkeling van een praktijkgericht component in een nieuwe leerweg TL/GL in het VMBO - en info over het regionaal project Sterk LOB in VMBO TL;
  • Hoe kan betere ouderbetrokkenheid een succesvolle overstap vo-mbo ondersteunen?

 

Met medewerking van
- Ton Eimers, directeur kenniscentrum beroepsonderwijs-arbeidsmarkt www.kba-nijmegen.nl;
- Annemarie Gerbrandij, accountmanager OCW;
- 1e / 2e jaars studenten MBO.

 

Het programma van de middag vindt u hier.

 

Aanmelden via Herma Dijk ,
o.v.v. miniconferentie 11 april, uw naam, functie en school / instelling.

 

Graag tot ziens op 11 april!

 

De regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO wordt georganiseerd door de taakgroep Aansluiting VO-MBO Eem.

Jaarrapportage / tabellenboek Overstap VO-MBO regio Eem 2018 verschenen. Stuurinformatie voor VO, MBO en Leerplicht/RMC

foto rapportage 2018

In deze jaarrapportage worden weer veel monitorgegevens samengebracht, uit de vier online overstap- en LOB instrumenten die de scholen uit onze regio bij de Overstap VO-MBO gebruiken. De instrumenten zijn:
• de doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
• het doorstroomdossier VMBO-MBO;
• zoekjouwmbo.nl;
• de monitor uitschrijving&switch (U&S) 1e jaar MBO.

 

De instrumenten zijn samengebracht in de portal www.overstap-eemland.nl van Intergrip.

 

Het gebruik van de online overstapinstrumenten heeft ook het afgelopen jaar weer sterk bijgedragen aan het behalen van een laag VSV percentage in de bovenbouw van het VMBO. Het gebruik van de overstapinstrumenten beoogt ook bij te dragen aan minder switchen en uitval in het MBO.

 

De rapportage Overstap VO-MBO 2018 is digitaal verspreid onder alle betrokkenen in VO en MBO en gemeenten. Daarnaast heeft elke school ook één geprint exemplaar ontvangen.
In deel A een uitgebreide rapportage per instrument. In deel B een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de overstapgegevens van 23 VO scholen en 8 MBO instellingen.

 

De inleiding, samenvatting, kerncijfers en bespreekpunten (hoofdstuk 1 van de jaarrapportage) vindt u hier. De totale rapportage is ook online beschikbaar in onze website.
De jaarrapportage levert veel stuurinformatie op voor VMBO, MBO en leerplicht / RMC. Bespreekpunten uit de jaarrapportage komen aan de orde binnen overleg met de verschillende scholen en tijdens de regionale miniconferentie VO-MBO op 11 april 2019.

Uitnodiging voor LOB bustour - langs 4 MBO locaties in Amersfoort

voor mentoren/docenten VMBO - 27 maart en 23 mei 2019

afbeelding bustour

In september 2018 is het regionale project Sterk LOB in vmbo-tl van start gegaan met 13 vmbo-tl scholen in onze regio.

Diverse scholen in dit project willen mentoren graag meer betrekken bij LOB ontwikkelingen en hun zicht op MBO onderwijs verder vergroten.
Om aan deze wens tegemoet te komen organiseren Karen Molhoek en Daniël Kers (projectleiders Sterk LOB) 2x een LOB bustour langs 4 MBO locaties in Amersfoort van ROC MN en MBO A’foort.

 

Data / tijd:

wo.mi. 27 maart 12.30 – 17.00 uur
do.mi. 23 mei     12.30 – 17.00 uur

 

Het worden afwisselende middagen:

 • op de locaties kunt u in kleine groepjes verschillende mbo afdelingen (in bedrijf) bezoeken o.l.v. mbo studenten en docenten;
 • uw vragen en het gesprek met elkaar staan centraal;
 • ook in de bus is er informatie en uitwisseling over LOB in VO en MBO.

 

De locaties die worden bezocht zijn:
ROC Midden Nederland

 • Disketteweg; een keuze uit de volgende afdelingen: Media, ICT en Design College; Tech College, Bouw & Interieur College en Servicemedewerker;
 • Maatweg: Gezondheidszorg College.

 

MBO Amersfoort

 • Leusderweg: School voor gezondheidszorg of School voor welzijn;
 • Bokkeduinen: Sportacademie Amersfoort.

 

Er is al veel animo voor deze middagen, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Aanmelden is mogelijk onder vermelding van datum bustour, uw naam, functie en school bij Daniël Kers

 

 

 

Aangescherpte ambities in 2019 m.b.t. de Overstap VO-MBO. Moet uw school voor 1 april nog een tandje bijzetten?

Aansluitend op de nieuwe wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO hebben de samenwerkende VO en MBO scholen voor 2019 aangescherpte ambities en streefpercentages vastgesteld m.b.t. tijdig aanmelden bij MBO, gebruik digitaal doorstroomdossier en realiseren warme overdracht VO-MBO:

 

Ambities 2019                                                                                                             gerealiseerd in 2018

1.

Vervolg(school)keuze van VMBO leerlingen bekend op 1 april:

100%

                              

97%

2.

Hiervan tijdig aangemeld bij vervolgonderwijs (voor 1 april):

95%

 

91%

3.

Hiervan tijdig het doorstroomdossier klaargezet (voor 1 april):

85%

 

75%

4.

Alle aangevraagde warme overdrachten VO-MBO gerealiseerd:

100%

 

69%

 

Er zijn VO scholen in de regio Eem die een aantal van de hierboven genoemde streefpercentages m.b.t. de overstap VO-MBO al haalden in 2018. Voor hen geldt: hou dit vast in 2019! Voor de andere scholen geldt: een tandje erbij in 2019! Wat geldt er voor uw school? U kunt het nagaan in deze tabel. Let op in deze tabel dus de percentages die uw school vorig jaar realiseerde per 1 april! Voor alle scholen geldt dat de deze percentages nog lang niet zijn bereikt op 14 maart 2019.

 

Als extra stimulans stellen we alle VO scholen die de ambities 1, 2 en 3 halen in 2019 een Aanpak VSV Eemland-TAART in het vooruitzicht!

taartschoenstickers vraagteken en uitroepteken

 

 

Het nieuwe VMBO Loopbaandossier - het MBO in de regio ontvangt het graag!

Het loopbaandossier kan dit jaar voor het eerst als bijlage mee bij het DDD (doorstroomdossier vo-mbo).

ZJL 1

In dit artikel de informatie die de VMBO scholen ook in januari 2019 ontvingen.

 

Dit is het eerste jaar dat alle vierdejaars vmbo leerlingen een loopbaandossier (moeten) maken.
Het MBO ontvangt de loopbaandossiers graag!

 

‘De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’ en maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en anderen, door middel van het loopbaandossier.’

 

Uit alle LOB-methodes zoals Dedecaan.net, Qompas, Zoekjouwloopbaan, Yubu, Amn, Peppels e.a. is een ‘samenvatting’ van het loopbaanproces te downloaden als pdf. document. LOB-methodes gebruiken soms eigen namen als LOB-portfolio, Loopbaanpaspoort of Talentscan die allemaal onder de noemer ‘Loopbaandossier’ vallen.

 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om het Loopbaandossier als bijlage mee te sturen met het Digitaal DoorstroomDossier (DDD). Hierdoor komt het loopbaandossier direct bij de juiste personen van de vervolgopleiding terecht en wordt het loopbaandossier gebruikt als onderdeel van het eerste loopbaangesprek in het MBO. Ook kan het Loopbaandossier, net als het DDD, een rol spelen bij maatwerkgesprekken voor een succesvolle start in het mbo.

 

Hoe gaat dit in zijn werk:

Lees meer...

Toekomstfonds onderwijs - arbeidsmarkt, gemeente Amersfoort nog tot 1 april 2019 open voor projectaanvragen

Graag wijzen we u nog een keer op onderstaand bericht, dat ook eind januari door de gemeente Amersfoort onder de VO en MBO scholen in de regio verspreid is.

 

Op 22-1-19 heeft het college van B&W in Amersfoort besloten het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt ook in 2019 weer open te stellen.
Een samenwerkingsverband van een school (scholen) en een bedrijf (bedrijven) kunnen er gebruik van maken. Sluitingsdatum voor aanvragen is 1 april 2019.

 

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er enkele wijzigingen in de opzet van de regeling.
Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op één of meer van de volgende vier speerpunten:

 • verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo;
 • snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven;
 • vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen;
 • meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen.

 

Alle informatie over de regeling vindt u op: Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.