Nieuwsbrief 34, speciale editie U&S, januari 2019

Monitor Uitschrijving & Switch (U&S) 1e jaar MBO 17/18: gemiddeld 21,1% U&S

21,1% van de VMBO leerlingen die per 1 september 2017 doorstroomden naar het 1e jaar MBO, volgden op 1 november 2018 niet meer de studierichting waar zij mee startten.

 

Deze meting betreft de leerlingen die direct afkomstig zijn uit het regionale VMBO (en HAVO) en doorgestroomd zijn naar regionale MBO instellingen.

 • 9,4% van de leerlingen volgde op 1 nov. 2018 een andere studierichting, binnen de MBO instelling waar zij startten (switch).
 • 11,7% van de leerlingen was op 1 nov 2018 uitgeschreven bij de MBO instelling waar zij startten (uitschrijving).
  Naar verwachting is ruim driekwart van deze uitschrijvers naar een andere MBO instelling overgestapt, de rest betreft voortijdig schoolverlaters.

161220 NB26 afbeelding

Cijfers U&S in het 1e jaar MBO 17/18 beschikbaar in offline en online rapportage

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid!

De monitor Uitschrijving&Switch is nu 6 jaar in onze regio in gebruik.
De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.
Management / decanen en LOB coaches in het regionaal VO en MBO ontvingen op 17 januari de offline rapportage van de regionale monitor Uitschrijving&Switch in het 1e jaar MBO 17/18.

 

In de offline rapportage vindt u o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.
In de offline rapportage zijn de kerngegevens U&S van 4 schooljaren opgenomen.

 

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
De uitgebreide online rapportage van de monitor is beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers binnen VO en MBO, via de Intergrip portal.
Voor het gebruik van de online monitor is er een instructie voor VO en een instructie voor MBO.
In de online monitor diverse (filter) mogelijkheden om naar de gegevens van uw school te kijken. Gegevens tot op leerling-niveau zijn hier te vinden. Daarnaast o.a. voor VMBO een uitsplitsing per leerweg en voor MBO een uitsplitsing per opleidingsteam/afdeling. In de online monitor zijn alleen de U&S gegevens van het eerste jaar MBO 17/18 opgenomen.

 

In deze nieuwsbrief gaan we in op de hoofdpunten uit de offline U&S rapportage.

Regionaal gemiddeld U&S percentage stijgt; wat is de oorzaak?

Het gemiddelde uitschrijving&switch (U&S) resultaat van

schooljaar 17/18: 21,1%
schooljaar 16/17: 18,3%
schooljaar 15/16: 17,1%
schooljaar 14/15: 19,8%

 

Het regionaal gemiddeld U&S percentage stijgt dus in 17/18 voor het eerst sinds 3 jaar weer boven de 20%. Gezien ons grote regionale aandacht de afgelopen jaren voor het verbeteren van LOB en de overstap VMBO-MBO, hadden we dit niet verwacht.

 

In schooljaar 15/16 lag het regionale gemiddelde op het laagste niveau van de afgelopen jaren, nl. 17,1%. In 2012/2013 was het gemiddeld U&S percentage ruim 24% in onze regio.
Opvallend is dat er vanaf 15/16 weer een stijgende U&S lijn is. In de periode 12/13 tot 15/16 was er sprake van een dalende U&S lijn. Wat kan de oorzaak zijn van de stijging in de laatste 2 jaar?

 

 • Er ligt mogelijk een relatie met veranderde instroomprocedures bij MBO instellingen vanaf schooljaar 16/17. In deze procedure wordt er in het MBO nu vaker met groepsgewijze kennismakingsgesprekken gewerkt en minder met individuele intakegesprekken.
 • Er kan ook een relatie liggen met nog onvoldoende borging van goede LOB processen in het VMBO. 
 • Binnen het MBO wordt soms ook gedacht aan een neveneffect van de invoering van de keuzedelen in het MBO, waarbinnen studenten van verschillende opleidingen elkaar meer ontmoeten. Dit zou de drempel tot switchen kunnen verlagen.

 

Graag gaan we met de diverse scholen in gesprek over de achtergronden van de U&S cijfers.

21 79 NB34

Dalers en stijgers; grote verschillen in U&S resultaten per school / afdeling

De hierboven genoemde percentages betreffen regionale gemiddelden. Percentages per VMBO school of MBO afdeling kunnen hiervan aanzienlijk verschillen. Er zijn scholen/afdelingen waar het U&S percentage stijgt t.o.v. van vorig jaar. Er zijn ook scholen/afdelingen waar het U&S percentage daalt t.o.v. vorig jaar. 

 • U&S percentages per VMBO school variëren van 15 tot 35%
 • U&S percentages per MBO instelling variëren van 10 tot 23%
 • U&S percentages per MBO afdeling variëren van 0 tot 42%.

pijlen NB34

Minder U&S onder leerlingen die zich voor 1 april aanmelden bij het MBO

De resultaten van de regionale monitor U&S 17/18, gerelateerd aan datum van aanmelding voor het MBO, zijn duidelijk. Het U&S percentage is:

 • 17,1 % onder de leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het MBO;
 • 22,0 % onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;
 • 66,8 % onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.

 

Binnen ons regionale VSV programma sturen we al lange tijd op aanmelden bij het MBO voor 1 april.
Vanaf 2018 is aanmelden bij het MBO voor 1 april ook landelijk OCW beleid.

1 april

U&S in 17/18 onder naar MBO doorgestroomde VMBO leerlingen zonder VMBO diploma

Sinds 2014 (invoering beleid ‘Focus op vakmanschap’ in het MBO) kunnen leerlingen zonder VMBO diploma alleen nog bij uitzondering doorstromen naar het MBO niv. 2, 3 en 4. In de uitzonderingsgevallen is doorstroom alleen mogelijk als een toelatingsonderzoek positief wordt afgerond.
In 2017 stroomden er 73 leerlingen uit het regionale VMBO ongediplomeerd door naar het regionale MBO. Het U&S percentage onder deze groep leerlingen lag over schooljaar 17/18 op 16,4%. Het ligt daarmee lager dan het U&S percentage (21,4%) onder gediplomeerde leerlingen. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de werkwijze met toelatingsonderzoeken voor ongediplomeerde VMBO instroom in het MBO, voor schooljaar 17/18 goed gewerkt heeft.

U&S in 17/18 onder naar MBO doorgestroomde HAVO leerlingen

In 2017 werden er 110 leerlingen uit havo (meestal zonder havo diploma) geregistreerd, die doorstroomden naar de MBO instellingen die deelnemen aan de monitor U&S. Zij zijn afkomstig uit het 3e, 4e en 5e leerjaar van de havo.
Leerlingen met een overgangsbewijs havo 3-4 of hoger, hebben net als gediplomeerde VMBO leerlingen instroomrecht in het MBO.
Het U&S percentage onder de ex-havo leerlingen was in 17/18: 19,1%.
Dat is lager dan onder gediplomeerde VMBO leerlingen in 17/18 (21,4%).
Echter het is aanzienlijk meer dan een jaar eerder (16/17). Toen was het U&S percentage onder de ex-havo leerlingen 13.5%.

Leren van de U&S resultaten

Met behulp van de gegevens in de online monitor kunt u contact opnemen met uw ex-leerlingen die geswitcht of uitgeschreven zijn. U heeft zo de unieke gelegenheid om de door uw school geboden loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) heel concreet te evalueren.
Ook kunt u contact opnemen met een bepaalde school/afdeling waar u meer informatie van zou willen krijgen.

 

In november 2017 is in het VO de kwaliteits-agenda-LOB vastgesteld en in het MBO de ambitie-agenda LOB. Hierop aansluitend, levert de monitor U&S goede gegevens voor het verder verbeteren van uw LOB beleid en uitvoering.
Om hierbij te ondersteunen zal de werkgroep U&S van Aanpak VSV Eemland als critical friend in gesprek gaan met verschillende scholen/afdelingen met opvallende U&S resultaten.

goed gesprek