Nieuwsbrief 33, januari 2019

Uitnodiging regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO do.mi. 11 april

Ontmoet uw collega's van VO, MBO en gemeenten!

 

Doelgroep: Schoolleiding VO en MBO, decanen / mentoren / LOB coaches en beleidsmedewerkers uit VO, MBO, Leerplicht en RMC

Datum en tijd:         

11 april 2019, 14.00-17.00 uur 

 

Op deze miniconferentie:
een gevarieerd programma, met informatie en veel ruimte voor uitwisseling en gesprek.

 

• gesprekspunten uit de jaarrapportage overstap VO-MBO 2018 (verschijnt in februari);
• wat leren we van de resultaten monitor U&S 1e jaar MBO 17/18?
• wat betekenen de voorlopige VSV cijfers schooljaar 17/18 voor de aansluiting VO-MBO?
  (cijfers verschijnen in maart);
• regionale ontwikkelingen rond het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’;
• uitwisseling over de activiteiten van de taakgroep Aansluiting VO-MBO:

 •  Ontwikkeling VMBO loopbaandossier en regionaal ontwikkelde LOB werkomgeving Zoekjouwloopbaan;
 • LOB opdrachten van MBO voor VMBO;
 • Project Sterk LOB in vmbo-tl, ontwikkeling nieuwe leerweg in VMBO; samenvoeging TL / GL;
 • 21e eeuwse vaardigheden in VO en MBO; 
 • LOB en ouderbetrokkenheid in MBO (en VO).

 

Met medewerking van OCW e.a.
De doelgroep ontvangt begin maart een persoonlijke uitnodiging met het definitieve programma! Save the date!

 

Aanmelden is reeds mogelijk, via Herma Dijk ,
o.v.v. miniconferentie 11 april, uw naam, functie en school / instelling.

Goede energie in regionaal project Sterk LOB in vmbo-tl

LOB

In september 2018 is het regionale project Sterk LOB in vmbo-tl van start gegaan.
13 vmbo-tl scholen* uit de regio nemen deel aan dit project.

 

Het doel van dit project is:

 • vmbo-tl scholen extra ondersteunen bij de ontwikkeling van hun LOB-programma;
 • het realiseren van een Lerend Netwerk LOB van leidinggevenden en decanen in vmbo-tl / mavo;
 • samen inspelen op landelijke (LOB) ontwikkelingen in de TL, zoals het voornemen om in het kader van het landelijke programma ‘sterk beroepsonderwijs’ een nieuwe leerweg te creëren, waarin TL en GL samengaan (TL met een praktijkgericht component).

 

Binnen het project werken Karen Molhoek (ROC MN) en Daniël Kers (aanpak VSV Eemland) als regionale LOB-ambassadeurs. Zij hebben in najaar 2018, middels gesprekken op de deelnemende scholen, de LOB-situatie en wensen van de deelnemende scholen in kaart gebracht.

 

Op 28 november vond de eerste bijeenkomst van het Lerend Netwerk Sterk LOB plaats, met 30 deelnemers, op een inspirerende locatie bij ZIN-VOL.

181128

Lees meer...

Heeft uw VO leerling extra aandacht en ondersteuning nodig bij de overstap naar ROC MN of MBO Amersfoort?

Overweeg dan een 'Vroege warme overdracht'. AUB aanmelden voor 1 maart!

Voor een warme overdracht van VO naar MBO geeft de mentor van een VO leerling in het digitaal doorstroomdossier aan dat er een warme overdracht nodig is. Het gaat om leerlingen waarbij er aansluitend op de informatie uit het DDD extra afstemming tussen VO en MBO nodig is.

 

Voor een aantal leerlingen is het van belang om de warme overdracht al vroeg (voor 1 maart) te laten plaatsvinden.
Door deze vroege warme overdracht is er extra tijd om een passende plaatsing in het MBO te realiseren, in afstemming tussen VMBO, leerling, ouders en MBO.

 

Een vroege warme overdracht is bv. bedoeld in de volgende situaties: :

 • leerlingen die in het VMBO extra begeleiding hebben ontvangen. Vaak met inschakeling van externen en  een begeleidend ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
 • leerlingen die zijn besproken in het intern zorgoverleg en/of het zorgplatform;
 • leerlingen van wie begeleiders op het VMBO verwachten dat zij in het MBO een maatwerkarrangement nodig zullen hebben.

 

Bij de aanmelding voor een ‘vroege warme overdracht’ naar het MBO, is nauwe samenwerking tussen de zorgcoördinator, de decaan en de mentor in het VO van groot belang.
Graag uw leerlingen voor een vroege warme overdracht aanmelden voor 1 maart!

 

Alle info over ‘aanmelden voor een vroege warme overdracht’ vindt u in deze flyer.

1 maart

Nieuwe regionale ambities m.b.t. tijdig aanmelden bij MBO en gebruik doorstroomdossier; het gaat goed, maar het kan nog beter in 2019!

De samenwerkende VO en MBO scholen in onze regio hebben ambities en streefpercentages vastgesteld m.b.t. tijdig aanmelden bij MBO en het gebruik van het digitaal doorstroomdossier VO-MBO. Dit aansluitend op de nieuwe wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO, die in 2018 in werking trad.

 

Door voor 1 april aan te melden bij het vervolgonderwijs, met een doorstroomdossier, is er voldoende tijd voor een zorgvuldige instroomprocedure en kennnismaking met de vervolgopleiding.
Daarbij komt, aanmelden voor 1 april bij het MBO is een voorwaarde voor verkrijgen recht op toelating. De samenwerkende scholen hebben daarom voor 2019, net als in 2018, scherpe regionale ambities opgesteld.

 

   

ambitie 

2019 

 ambitie      

 2018 

realisatie 

in 2018:

realisatie

in 2017: 

1. 

Vervolg(school)keuze van VMBO leerlingen bekend   

op 1 april: 

100% 95%  97%  91%
2. 

Hiervan tijdig aangemeld bij vervolgonderwijs

(voor 1 april):

95%  90%  91%  86% 
3. 

Hiervan tijdig het doorstroomdossier klaargezet

(voor 1 april):

85%  85%  75%  72% 

Tijdig klaarzetten van het digitaal doorstroomdossier, heeft extra aandacht nodig in 2019!

Onze ambitie in 2019 is dat 85% van de leerlingen zijn/haar doorstroomdossier op tijd heeft klaarstaan. In 2018 haalden de meeste scholen dit niet!

 

Belangrijke aandachtspunten voor de VO scholen zijn hierbij:

 • Draag er zorg voor dat de leerling zijn/haar doorstroomdossier klaarzet voor het moment dat de leerling zich aanmeldt bij het MBO.
 • Let erop dat het doorstroomdossier klaar staat voor de MBO instelling, waar de leerling zich gaat aanmelden.

 Voorkant DDD

Cijfers Uitschrijving & Switch (U&S) in het 1e jaar MBO 17/18 beschikbaar.

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid!

Management/ decanen / en LOB coaches in het regionaal VO en MBO ontvingen op 17 januari de offline rapportage van de regionale monitor Uitschrijving&Switch in het 1e jaar MBO 17/18.

 

De monitor Uitschrijving&Switch is nu 6 jaar in onze regio in gebruik.
De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.

 

In de offline rapportage o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.

 

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
De uitgebreide online rapportage van de monitor is beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers binnen VO en MBO, via de Intergrip portal.
In de online monitor diverse (filter) mogelijkheden om naar de gegevens van uw school te kijken. Gegevens tot op leerling-niveau zijn hier te vinden. Daarnaast o.a. voor VMBO een uitsplitsing per leerweg en voor MBO een uitsplitsing per opleidingsteam/afdeling.

 

Rond 22 januari ontvangt u een ‘speciale editie’ van de nieuwsbrief Aanpak VSV Eemland,
waarin de resultaten van de monitor U&S en het leren hiervan, centraal staan.

Even voorstellen: Marleen Bovee, nieuwe voorzitter taakgroep Zorg in/om de school

Foto Marleen

In oktober jl. is Marleen gestart als voorzitter van de taakgroep Zorg in en om de School ( ZIOS).


Marleen: “Ik ben alweer zo’n 6 jaar werkzaam bij ROC Midden Nederland als beleidsmedewerker waar ik het voorkomen van voortijdig schoolverlater (VSV) in mijn pakket heb, zowel in de regio Eem, als in de regio Utrecht. Binnen ROC MN participeer ik verder in het projectteam StudentSucces waarbinnen een extra impuls gegeven wordt aan persoonlijk begeleiden van studenten, passend onderwijzen en een positief leerklimaat.


Binnen de taakgroep ZIOS en de werkgroep Aanpak Verzuim worden alweer jaren de regionale krachten gebundeld om de onderwijskansen voor jongeren te vergroten. Binnen de taakgroep werken de verschillende mbo’s, de gemeenten (Leerplicht, RMC, schoolarts GGD, wijkteams), en het samenwerkingsverband Passend onderwijs Eemland (VO), samen aan passende ondersteuning voor en rondom de student. Deze werkzaamheden dragen hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan minder uitval in het MBO.
Met plezier heb ik het voorzitterschap van mijn collega Jenny Drost overgenomen. Jenny geniet nu van haar pensionering. Ik vind het een interessante uitdaging om de komende tijd samen met alle partners in de regio eraan bij te dragen dat we ook de jongeren die nu nog tussen de wal en het schip vallen succesvol kunnen begeleiden naar een passende werk- en leeromgeving”.


Samen Sterk in de regio!

Handreiking externe aanbieders ter ondersteuning van LOB in arbeidsmarktregio Amersfoort

Leerlingen iets laten ervaren buiten de school, bij bedrijven / instellingen, is een belangrijke aanjager in het LOB proces van leerlingen.
Daarom heeft Hans Roorda, coördinator Taakgroep Aansluiting vo-mbo, in najaar 2018 een document opgesteld van aanbieders in onze regio, die scholen kunnen ondersteunen bij LOB.
Het gaat daarbij om aanbieders, die - meestal tegen vergoeding - met name het organiseren van LOB-activiteiten buiten de school uit handen kunnen nemen. LOB-activiteiten in de wereld van bedrijven en instellingen, waarbij de school gebruik maakt van het netwerk van de aanbieder.

 

Het document handreiking externe aanbieders ondersteuning LOB regio Amersfoort is in afstemming met de aanbieders tot stand gekomen. Het beoogt het onderling vergelijken van diverse aanbieders gemakkelijker te maken, zodat de school een goede afweging kan maken bij het eventueel inzetten van externe ondersteuning. Het document is in december ook per mail aan decanen en teamleiders in het regionaal VMBO toegestuurd.
Reacties, vragen of opmerkingen mb.t. de informatie in het document zijn van harte welkom: .