Nieuwsbrief 32, april 2018

Voorlopige VSV cijfers 16/17: VSV in subregio Eem daalt nog iets!

 

In maart publiceerde OCW de voorlopige VSV cijfers over schooljaar 16/17.
Hieruit blijkt dat het totaal aantal VSV’ers in de subregio Eem in 16/17 weer iets lager was dan in het jaar daarvoor. Complimenten voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Het gaat om een kleine daling van 530 VSV’ers in 15/16 naar 515 in 16/17.
Er wonen in de subregio Eem ongeveer 34.000 leerlingen zonder startkwalificatie, die in het VO of MBO op school zitten. 87% van de 515 VSV’ers is 18 jaar of ouder. De meeste VSV vindt dan ook plaats in het MBO.

 

De VSV subregio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden, Barneveld en Woudenberg. De subregio Vallei wordt gevormd door 6 gemeenten rond gemeente Ede.
OCW publiceert de resultaten van de totale RMC regio Eem&Vallei in één factsheet. Beide subregio’s kennen een eigen VSV aanpak en organisatie. Het totaal aantal VSV’ers in de subregio Vallei is fors gestegen, waarbij aangetekend dat subregio Vallei vorig jaar wel een lager VSV percentage kende dan de subregio Eem.
Bij de aanpak van VSV staan streefpercentages per onderwijscategorie centraal.

 

Voor de totale regio Eem&Vallei geldt:

 • De streefpercentages VSV voor MBO1 en MBO2 worden, net als in 15/16, regionaal gemiddeld behaald.
  Streefpercentage MBO1 max 27,5%, MBO2 max 9,5%.
 • VSV streefpercentages in MBO3 en MBO4 worden, net als in 15/16, niet behaald.
  VSV in onze regio net boven streefpercentages van respectievelijk 3,6% en 2,75%
 • VSV in de bovenbouw VMBO stijgt t.o.v. 15/16, tot net boven het nieuwe aangescherpte streefpercentage van 1.0%
  Dit wordt met name veroorzaakt door een grote stijging van VSV in het VMBO-VAVO onder inwoners uit de subregio Vallei.
 • Streefpercentage VSV wordt niet behaald in bovenbouw havo/vwo;
  0,1% als streefpercentage blijkt hier al jaren in hele land niet realistisch
 • Nieuw zeer aangescherpt streefpercentage voor onderbouw VO (van 0,2% naar 0,1%) wordt niet behaald.
  Dit blijkt in bijna het hele land niet haalbaar. Landelijk is er juist een stijging in onderbouw VO van 0,2 naar 0,27%.

 

 • Het totaal VSV percentage onder alle leerlingen in VO en MBO in de regio Eem&Vallei in de voorlopige VSV cijfers 16/17 is 1,54%. Dit blijft belangrijk lager dan het landelijke percentage van 1,75%.

 

Opvallend is de genoemde kleine verdere daling van VSV in de subregio Eem, terwijl VSV in de subregio Vallei fors stijgt.

Lees meer...

Regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO op do. 12 april. U kunt nog aansluiten!

 

Op deze middag o.a.:

 • Aandachtspunten uit de regionale jaarrapportage Overstap VO-MBO 2017 Een update van uw kennis en realtime uitwisseling van visies van de aanwezigen, via vragen in de online tool Mentimeter. Afgewisseld met korte interviews met betrokkenen.
 • De blik van een ex MBO student, op de Overstap VO-MBO in de regio.
 • De toekomst van de regionale Aanpak van VSV en JiKP.
 • Wat betekenen de nieuwe VSV cijfers 16/17 voor uw LOB beleid?
 • Verdieping en uitwisseling rond diverse onderwerpen aan zeven verschillende leertafels.

 

Het programma van de miniconferentie vindt u hier.

 

Met medewerking van:

Annemarie Gerbrandij - accountmanager OCW
Netty Bonouvrié            - contactpersoon regio midden van het landelijk expertisepunt LOB
                                             www.expertisepuntLOB.nl 
Hanna Noort                  - ex MBO student, nu student HU

 

Ruim 40 mensen uit VO, MBO en gemeenten meldden zich reeds aan voor deze miniconferentie. Aanmelden is nog mogelijk t/m 10 april.

 

-----------------------------------------------------------------------

Datum / tijd:       do. 12 april 2018 van 14.00 tot 17.00 uur 
Plaats: VMBO het Element, locatie Hooglandsweg-Noord 55, Amersfoort 
   

Doelgroep:

Directie, teamleiders/afdelingsleiders, decanen, LOB coaches / mentoren

LOB specialisten, (beleids)medewerkers uit VO, MBO, LP/RMC en gemeenten 

   
Aanmelden: via Herma Dijk; o.v.v. miniconferentie 12 april, uw naam, functie en school / instelling. 
   
 Aansluitend: Netwerkborrel 

----------------------------------------------------------------------------

 

Graag tot ziens op 12 april!

Ieteke Bos neemt afscheid als beleidsregisseur VSV-RMC

 

Sinds 2013 heeft Ieteke Bos namens de VSV contactgemeente Amersfoort een grote bijdrage geleverd aan ons regionale VSV programma. Ze was nauw betrokken bij de vorming van het huidige ‘Team Jong’ (leerplicht lokaal, RMC regionaal en Jongerenloket Werk&Inkomen regionaal) en leverde veel input voor het huidige VSV programma 2016-2020.
Met veel energie gaf ze mede vorm aan de nieuwe rol van de VSV contactgemeente Amersfoort in het VSV programma, waarin sinds 2017 extra wordt ingezet op het extra begeleiden van Jongeren in Kwetsbare Positie (JiKP).

 

Ieteke bedankt voor je grote inzet!
We wensen je veel plezier en succes bij je nieuwe uitdaging: adviseur cultuurbeleid bij de gemeente Amersfoort.

Hester van der Kuur; nieuwe beleidsregisseur VSV-RMC in onze regio

3a. Hester

Vanaf 1 maart is Hester van der Kuur vanuit de gemeenten in de RMC subregio Eem de beleidsregisseur VSV-RMC. Zij volgt in deze rol Ieteke Bos op. Hester voert samen met André Ubels (VSV programmaregisseur namens de regionale scholen) de regie op de uitvoering van de VSV-aanpak in de subregio Eem.

Hester is vanaf 2001 werkzaam bij de gemeente Amersfoort in diverse rollen, vooral gericht op informatiemanagement. Daarbij deed zij veel ervaring op in project- en programmasturing in het Sociaal Domein, waarbij Onderwijs ook bij haar verantwoordelijkheidsveld behoorde.
In haar nieuwe VSV regiefunctie stemt zij af met vertegenwoordigers van het VO en MBO en met collega’s van de regiogemeenten. Ze werkt nauw samen met de collega’s van het Amersfoortse ‘Team Jong’ (leerplicht lokaal, RMC regionaal en Jongerenloket Werk&Inkomen regionaal).

 

We wensen Hester veel succes in haar nieuwe baan!