Nieuwsbrief 31, februari 2018

Jaarrapportage / tabellenboek Overstap VO-MBO 2017

Stuurinformatie voor VO, MBO en Leerplicht /RMC

 afb 2 rapportage 2017

In deze jaarrapportage worden veel monitorgegevens samengebracht, uit de vier online overstap- en LOB instrumenten die de scholen uit onze regio bij de Overstap VO-MBO gebruiken. De instrumenten zijn:
• de doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
• het doorstroomdossier VMBO-MBO;
• zoekjouwmbo.nl;
• de monitor uitschrijving&switch (U&S) 1e jaar MBO.

 

De instrumenten zijn samengebracht in de portal www.overstap-eemland.nl van Intergrip.

 

Het gebruik van de online overstapinstrumenten heeft ook het afgelopen jaar weer sterk bijgedragen aan het behalen van een laag VSV percentage in de bovenbouw van het VMBO. Het gebruik van de overstapinstrumenten beoogt ook bij te dragen aan minder switchen en uitval in het MBO.

 

De rapportage Overstap VO-MBO 2017 wordt ook dit jaar weer als boekwerk per post aan alle scholen en gemeenten in de regio verstuurd.

 

In deel A een uitgebreide rapportage per instrument. In deel B een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de overstapgegevens van 23 VO scholen en 8 MBO instellingen.

 

De inleiding, samenvatting, kerncijfers en bespreekpunten (hoofdstuk 1 van de jaarrapportage) vindt u hier. De totale rapportage is ook online beschikbaar in onze website.
De jaarrapportage levert veel stuurinformatie op voor VMBO, MBO en leerplicht / RMC. Bespreekpunten uit de jaarrapportage komen aan de orde binnen overleg met de verschillende scholen en tijdens de regionale miniconferentie VO-MBO op 12 april 2018.

 

Wilt u een (extra) geprint exemplaar van de jaarrapportage ontvangen? Stuur een mailtje aan Herma Dijk, via .

Nieuwe wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO in werking getreden

 

De wet in het kort: een gediplomeerde VMBO leerling heeft recht op toelating in het MBO, op het juiste niveau, mits hij/zij zich voor 1 april aanmeldt en deelneemt aan verplichte intakeactiviteiten. Een leerling kan zich ook na 1 april aanmelden en zal veelal ook worden toegelaten, maar de leerling heeft dan geen recht op toelating meer. 

Leerlingen en ouders / verzorgers van VMBO leerlingen ontvingen onlangs een brief van OCW over de nieuwe aanmelddatum.

 

De nieuwe wet stimuleert dat een VMBO leerling zich tijdig aanmeldt bij het MBO. In de regio Eem sturen we al lange tijd op aanmelden voor 1 april.

 

Meer info over aanmelden en toelaten in het MBO:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/aanmelden-en-toelaten-mbo.

 

Meer info over de brieven van OCW aan ouders vindt u op: https://nvs-nvl.nl/nieuws/26-nieuws/2219-downoad-hier-de-informatiebrief-ocw-naar-ouders-van-aankomende-mbo-studenten.

Aangescherpte ambities in 2018 m.b.t. de Overstap VO-MBO

Moet uw school een tandje bijzetten?

 

Aansluitend op de nieuwe wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO hebben de samenwerkende VO en MBO scholen voor 2018 aangescherpte ambities en streefpercentages vastgesteld m.b.t. tijdig aanmelden bij MBO, gebruik digitaal doorstroomdossier en realiseren warme overdracht VO-MBO:

 

Aangescherpte ambities 2018:                                                                            gerealiseerd in 2017:

1. Vervolg(school)keuze van VMBO leerlingen bekend op 1 april: 95%                                  91%
2. Hiervan tijdig aangemeld bij vervolgonderwijs (voor 1 april): 90%   86%
3. Hiervan tijdig het doorstroomdossier klaargezet (voor 1 april): 85%   72%
4. Alle aangevraagde warme overdrachten VO-MBO gerealiseerd: 100%   81,5%

 

Er zijn VO scholen in de regio Eem die een aantal van de hierboven genoemde streefpercentages m.b.t. de overstap VO-MBO al haalden in 2017. Voor hen geldt: hou dit vast in 2018!

Voor de andere scholen geldt: een tandje erbij in 2018! 

Wat geldt er voor uw school? U kunt het nagaan in deze tabel.

Uitnodiging regionale miniconferentie

Aanpak VSV en Aansluiting VO-MBO op do. 12 april

NB. 12 april is een week eerder dan aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief.

 

Datum / tijd: do. 12-4-18 van 14.00 tot 17.00 uur
   
 Plaats: VMBO Het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort
   
 Doelgroep: bestuur/directie/management, teamleiders/afdelingleiders, decanen, LOB coaches/mentoren en (beleids)medewerkers van VO, MBO, RMC en leerplicht
   
 Aansluitend:  netwerkborrel
   
 M.m.v.: OCW e.a. 
   
 Programma: een gevarieerd programma, met informatie, discussie en uitwisseling. Hierin o.a.:
 • discussiepunten uit de jaarrapportage VO-MBO 2017;
 • gesprekspunten m.b.t. de resultaten monitor U&S 1e jaar MBO;
 • stand van zaken m.b.t de aangescherpte regionale ambities m.b.t. de overstap VO-MBO;
 • uitwisseling n.a.v. de voorlopige VSV cijfers schooljaar 16/17 (verschijnen in maart);
 • stand van zaken rond het volgen van Jongeren in Kwetsbare Positie (JiKP) naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt;
 • de toekomst van het landelijk en regionaal VSV beleid;
 • veranderingen in het VSV subsidiebeleid vanaf 2019 (MBO);
 • betekenis van het MBO bestuursakkoord (d.d. 7-2-18) voor de regionale samenwerking rond voorkomen VSV.

 

Aanmelden: via Herma Dijk;   o.v.v. miniconferentie 12 april,

uw naam, functie en school / instelling.

 

De doelgroep ontvangt medio maart ook een persoonlijke uitnodiging met het definitieve programma!

Ze zijn er weer: de cijfers uitschrijving en switch (U&S) in het 1e jaar MBO

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid! 

 

Begin februari ontvingen management/ decanen / en LOB coaches in het regionaal VO en MBO de offline rapportage van de regionale monitor Uitschrijving&Switch in het 1e jaar MBO 16/17.

 

De monitor Uitschrijving&Switch is nu 5 jaar in onze regio in gebruik.
De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.
In de offline rapportage vindt u o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.

 

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
Voor het gebruik van de online monitor is er een instructie voor VO en een instructie voor MBO.
Met behulp van de gegevens in de online monitor kunt u contact opnemen met uw ex-leerlingen die geswitcht of uitgeschreven zijn. U heeft zo de unieke gelegenheid om de door uw school geboden loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) heel concreet te evalueren.

 

In november 2017 is in het VO de kwaliteits-agenda-LOB vastgesteld en in het MBO de ambitie-agenda LOB. Hierop aansluitend, levert de monitor U&S goede gegevens voor het verder verbeteren van uw LOB beleid en uitvoering.

 

De regionale monitor U&S kon weer tot stand komen door de goede samenwerking tussen alle scholen voor VO en MBO binnen Aanpak VSV Eemland.

Gemiddeld U&S percentage in het 1e jaar MBO 16/17 hoger dan in schooljaar 15/16,

maar gelukkig lager dan in schooljaar 14/15.

tabel US 2017

Het regionaal gemiddelde percentage Uitschrijving&Switch (U&S) in (of vlak na) het eerste jaar MBO is:
schooljaar 16/17: 18,3%
schooljaar 15/16: 17,1%
schooljaar 14/15: 19,8%

 

Daarbij zijn natuurlijk de resultaten per school verschillend. De resultaten van de monitor U&S 2017 zullen aan de orde komen op de regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO op do.mi. 12 april 2018.
Daarnaast zullen er vanuit Aanpak VSV Eemland LOB gesprekken ‘op maat’ gevoerd worden met scholen met opvallende U&S resultaten.

Veel minder U&S onder leerlingen die zich tijdig aanmelden bij het MBO!

 

De resultaten van de regionale monitor U&S, gerelateerd aan datum van aanmelding bij de MBO instellingen die aan deze monitor deelnemen, spreken voor zich. Het U&S percentage is:


• 14,5 % onder de 1653 leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het MBO;
• 28,1 % onder de 357 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;
• 52,8 % onder de 174 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.

Lerend Netwerk LOB do. 22 febr. 2018. U kunt nog aansluiten!

 

 • Vanaf 17/18 bouwen VMBO leerlingen een loopbaandossier op als afsluiting van hun opleiding.
 • Bij de doorstroom van VMBO naar MBO gebruiken we ook het digitaal doorstroomdossier (DDD) als overdrachtsdocument. 
 • Een gediplomeerde VMBO leerling die zich voor 1 april aanmeldt bij het MBO, heeft vanaf 2018 recht op toelating.

 

Het thema van deze Lerend Netwerk bijeenkomst is dan ook:

 • de rol van het nieuwe loopbaandossier VMBO en het digitaal doorstroomdossier (DDD) bij de instroom in het MBO;
 • samenwerken aan doorlopende LOB.

 

Ruim 50 mensen uit VO en MBO gaven zich inmiddels op voor dit Lerend Netwerk LOB, aanmelden is nog mogelijk t/m 20 februari.

 

 Datum / tijd: do. 22-2-2018 van 14.45 tot 17.00 uur
 Plaats: VMBO Het Element, loc. Hooglandseweg-Noord 55
 Doelgroep: decanen, LOB coaches / mentoren, teamleiders/afdelingsleiders, LOB specialisten en directie uit VO en MBO
 Aanmelden:  via Herma Dijk;  o.v.v. Lerend Netwerk LOB, uw naam, functie en school / instelling
 Programma:   het informatieve en interteractieve programma vindt u hier. 
 Aansluitend: netwerkborrel.

Zoekjouwloopbaan: video tutorials op YouTube kanaal Aanpak VSV Eemland

zoekjouwloopbaan

Sinds januari is de online werkomgeving ‘Zoekjouwloopbaan’ beschikbaar voor VMBO scholen in de regio Eemland. Zie onze nieuwsbrief van dec. 2017. Met behulp van Zoekjouwloopbaan werken VMBO leerlingen aan de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bouwen zij een online loopbaandossier op. Twaalf VMBO scholen in onze regio starten in de loop van 2018 met het gebruik van Zoekjouwloopbaan. Zoekjouwloopbaan is ontwikkeld door Aanpak VSV Eemland i.s.m. Intergrip.


Het instrument kan worden ingezet in alle leerjaren van het VMBO. Het is ook geschikt voor LOB in HAVO, VWO en MBO.

 

Speciaal voor de scholen die nu aan de slag gaan met Zoekjouwloopbaan heeft Daniël Kers (regionaal projectleider van Zoekjouwloopbaan) handleidingen gemaakt in de vorm van video tutorials.
Er zijn tutorials gericht op leerlingen en tutorials gericht op de begeleiders (mentoren) op school. De tutorials kunt u vinden op het YouTube kanaal van Aanpak VSV Eemland

 

Het gaat om de versies 1.0 van deze tutorials. In de komende weken volgen er updates en meer tutorials.

 

Voor informatie over Zoekjouwloopbaan kunt u contact opnemen Daniël Kers .
VMBO scholen in de regio Eem kunnen t/m schooljaar 2018/2019 zonder extra kosten Zoekjouwloopbaan gebruiken.

Toekomstfonds onderwijs – arbeidsmarkt gemeente Amersfoort weer open voor projectaanvragen

 

Graag wijzen we u op onderstaand bericht van de gemeente Amersfoort over het toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt.

 

Op 16-1-18 heeft het college van B&W besloten het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt ook in 2018 weer open te stellen. Deze subsidieregeling is gericht op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Sluitingsdatum voor aanvragen is 1 april 2018.


De gemeente Amersfoort wil met het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt nieuwe initiatieven stimuleren, gericht op de volgende vijf speerpunten.


1. Kansen op arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen niveau 1 en 2 verhogen
2. Snellere en betere match van stages en leerbanen bij MKB-bedrijven
3. Enthousiasme en instroom van leerlingen voor de technieksector vergroten
4. Personeelsinstroom in de ICT verhogen
5. Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

 

Samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen gebruik van maken van het Toekomstfonds. Meer over de regeling kunt u hier vinden.

 

Projectleider Toekomstfonds gemeente Amersfoort: Simone de Jong .

Decision X: een nieuwe app, die helpt bij het maken van een beroeps- en opleidingskeuze

DexisionX

Met subsidie van de gemeente Amersfoort (uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs) is door New Penquins een mooie nieuwe app gemaakt waarmee (VMBO) leerlingen snel en intuïtief een beeld kunnen krijgen van welk beroep en MBO opleiding bij ze zou kunnen passen.


Het gaat om een serious gaming app, een soort ‘JOB-tinder’. Door middel van het swipen naar links of rechts van heel veel foto’s van beroepssituaties, detecteert de app de belangstelling van de leerling. De app is met name goed te gebruiken bij de start van een oriëntatieproces. Met behulp van de app kan een leerling bv. een top 3 maken van branches die hem/haar aanspreken en zich vervolgens verder oriënteren op deze branches.


Je gebruikt DecisionX op je telefoon; ga naar www.decisionX.nl.