Nieuwsbrief 30, december 2017

Een ‘vroege warme overdracht’ van VO naar ROC MN of MBO Amersfoort (Intensieve Toeleiding*) Aanmelden voor 1 maart!

 

Voor een warme overdracht van VO naar MBO geeft de mentor van een VO leerling in het digitaal doorstroomdossier aan dat er een warme overdracht nodig is. Het gaat om leerlingen waarbij er aansluitend op de informatie uit het DDD extra afstemming tussen VO en MBO nodig is.

 

Voor een aantal leerlingen is het van belang om de warme overdracht al vroeg (voor 1 april) te laten plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • leerlingen die in het VMBO extra begeleiding hebben ontvangen. Vaak met inschakeling van externen en een begeleidend ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
  • leerlingen die zijn besproken in het intern zorgoverleg en/of het zorgplatform;
  • leerlingen van wie begeleiders op het VMBO verwachten dat zij in het MBO een maatwerkarrangement nodig zullen hebben. 

Bij de aanmelding voor een ‘vroege warme overdracht’ naar het MBO, is nauwe samenwerking tussen de zorgcoördinator, de decaan en de mentor in het VO van groot belang.
Aanmeldingen zijn mogelijk tot 1 maart!

 

De werkwijze ‘aanmelden voor een vroege warme overdracht’ is in deze flyer beschreven.

 

* De werkwijze ‘vroege warme overdracht’ werd voorheen ‘Intensieve Toeleiding’ genoemd.

Regionaal online loopbaandossier VMBO en 'zoekjouwloopbaan' klaar voor gebruik; Twaalf scholen gaan van start!

 

Na een jaar van voorbereiding en bouwen is vanaf januari 2018 de online LOB werkomgeving zoekjouwloopbaan gereed. Met behulp van zoekjouwloopbaan ontwikkelt de VMBO leerling zijn loopbaancompetenties en bouwt zijn online loopbaandossier VMBO op. 

 

Zoekjouwloopbaan is door ‘Aanpak VSV Eemland’ ontwikkeld i.s.m. Intergrip en is voor decanen/mentoren en leerlingen van de deelnemende scholen bereikbaar via de Intergrip portal.
Twaalf VMBO scholen in onze regio gaan vanaf januari 2018 aan de slag met zoekjouwloopbaan.
Het instrument kan worden ingezet in alle leerjaren van het VMBO. Het is ook geschikt voor LOB in HAVO of VWO.

 

De deelnemende scholen konden dit najaar deelnemen aan 4 informatieve workshops, waarbij zij werden betrokken bij de ontwikkeling van zoekjouwloopbaan.

ws zoekjouwloopbaan

Zoekjouwloopbaan werd enthousiast ontvangen.

 

Voor meer informatie over zoekjouwloopbaan kunt u contact opnemen met Daniel Kers of Hans Roorda .
VMBO scholen in de regio Eem kunnen t/m schooljaar 2018/2019 zonder extra kosten zoekjouwloopbaan gebruiken.

 

Belangrijke uitgangspunten van zoekjouwloopbaan en het regionale online loopbaandossier zijn:

Lees meer...

Uitnodiging voor Lerend Netwerk LOB VO-MBO op do.mi. 22 februari

 

  • Samenwerken aan doorlopende LOB
  • De rol van het nieuwe loopbaandossier VMBO en het digitaal doorstroomdossier (DDD) bij de instroom in het MBO.

Vanaf 2018 is het loopbaandossier een verplicht onderdeel van de afsluiting van de VMBO opleiding. Daarnaast is er vanaf 2018 recht op toelating in het MBO.
De uitdaging is om de VO leerling (en zijn/haar ouders) hoofdeigenaar te laten zijn van een goede overstap en overdracht naar het MBO.
Hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst van het Lerend Netwerk LOB VO-MBO Eem!

 

Datum / tijd:  22-2-2018 van 14.45 tot 17.00 uur
Plaats:              VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort.

 

Doelgroep: decanen, LOB coaches /mentoren, teamleiders/afdelingsleiders, LOB specialisten en directie uit VO en MBO.

 

Aanmelden:
via Herma Dijk; o.v.v. Lerend Netwerk LOB, uw naam, functie en school / instelling.

 

Globaal programma:

Lees meer...

Nieuwe website RMC / jongerenloket

www.jongerenloketregioamersfoort.nl
voor jongeren uit de regio met vragen rond school, werk en inkomen            

 

Sinds november is deze nieuwe website live. De website is gemaakt door het regionaal samenwerkende team van jongerenconsulenten (werk en inkomen) en RMC trajectbegeleiders (voorkomen VSV). 

Het team is sinds 2017 gezamenlijk gehuisvest op de stadsring 75 in Amersfoort (bij het UWV werkplein).
Op de nieuwe website is veel informatie beschikbaar en zijn tips te vinden over scholing, inkomen of het vinden van werk. Hiermee kunnen jongeren snel zelf aan de slag.
Op de website ook informatie over hoe een afspraak met één van de consulenten gemaakt kan worden. De website richt zich specifiek op jongeren. Er is ook een beknopte pagina gericht op professionals. De website is ook te vinden via een tweede URL: www.rmceem.nl.

 

Deel de website met jongeren
Help vooral om de website www.jongerenloketregioamersfoort.nl bekend te maken onder jongeren. Dat kan door een berichtje over deze website op te nemen in uw communicatiekanalen, door het Jongerenloket in gesprekken met jongeren en ouders te benoemen en door te verwijzen naar de link van de website.

 

RMC logo nieuwe stijl                 Jongerenloket RGB

Overstap VO-MBO 2017 weer 100% in beeld

 

Per 1 oktober 2017 was van alle overstappende VMBO leerlingen bekend wat zij in het nieuwe schooljaar zijn gaan doen. Dit werd weer gerealiseerd door alle samenwerkende partners uit VO, MBO en gemeenten, m.b.v. de doorstroommonitor VO-MBO.
Leerplicht/RMC pleegde in juni/juli 142 interventies (belacties en brieven) t.b.v. leerlingen zonder vervolgkeuze of leerlingen met een risicokeuze.

 

We willen dit jaar de volgende ‘eervolle vermeldingen’ maken:

Bij Aeres VMBO Nijkerk en het Johannes Fontanus College waren op 1 april bij alle leerlingen de vervolgkeuzes geregistreerd.
Gemiddeld 95% van de leerlingen van het Corderius College, het Griftland College en ’t Atrium hadden zich voor 1 april aangemeld bij de gekozen vervolgopleiding.

 

Iedereen weer bedankt voor de bijdrage aan een passende overstap van onze VMBO (en soms HAVO) leerlingen!

Janjaap de Vries, projectleider doorstroommonitor VO-MBO, neemt afscheid

 

Sinds 2009 is Janjaap de Vries, van stichting SOVEE, de regionale projectleider van de doorstroommonitor VO-MBO.
Janjaap stond daarbij aan de wieg van een inmiddels ingeburgerde werkwijze rond de doorstroom VO-MBO, hierbij

  • blijven VO decanen en mentoren hun eindexamenleerlingen volgen tot ze definitief zijn ingeschreven bij vervolgonderwijs;
  • wordt indien nodig Leerplicht of RMC in de juiste fase bij dit proces betrokken.

AvH Jan Jaap de Vries 6okt2015 7598

Voor alle betrokkenen binnen VO, MBO en gemeenten was Janjaap als projectleider steeds een rots in de branding.
Janjaap heeft met zijn lange staat van dienst veel bijgedragen aan een steeds lager percentage VSV bij de overstap VO-MBO. Janjaap, bedankt!

 

Janjaap gaat vanaf eind januari werken voor een sociaal wijkteam in Zwolle.
We wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan!

 

De projectleiding van de doorstroommonitor wordt overgenomen door Herma Dijk, een goede bekende binnen het netwerk. Herma is tevens projectleider van het digitaal doorstroomdossier.

Jan Nijhof voorzitter van regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO

Jan Nijhof 2

Sinds de start van dit schooljaar is Jan Nijhof voorzitter van de regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO.
Jan Nijhof is directeur van het Trivium College in Amersfoort. Het Trivium College kent beroepsgerichte VMBO leerwegen, VMBO TL en praktijkonderwijs.
Hij volgt in deze rol Wim van Deijk op, die als directeur van VMBO het Element deze zomer afscheid nam wegens pensionering.
Jan Nijhof is tevens voorzitter van het directieberaad Passend Onderwijs VO Eemland.

Coördinator van de taakgroep Aansluiting VO-MBO blijft Hans Roorda (tevens voorzitter decanenkring VMBO Eemland).
Door de rollen van voorzitter en coördinator apart te positioneren wordt er op twee fronten winst geboekt in de taakgroep Aansluiting VO-MBO, nl. versteviging van de coördinatietaak en versterking van de relatie van de taakgroep met de directie laag in het regionale VO.
We wensen Jan veel succes in deze nieuwe rol!

Save the date! Regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO do.mi. 19 april 2018

 
Op deze jaarlijkse miniconferentie o.a. informatie, uitwisseling en discussie over de Aansluiting VO-MBO, naar aanleiding van:

  • de regionale jaarrapportage Overstap VO-MBO 2017 (jaarrapportage/tabellenboek verschijnt in febr.);
  • de voorlopige VSV cijfers 16/17;
  • de resultaten van de monitor Uitschrijving&switch in het eerste jaar MBO.

 

Datum / tijd: 19-4-2018 van 14.00 tot 17.00 uur
Plaats:             VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort

 

Doelgroep: decanen, LOB coaches /mentoren, teamleiders/afdelingsleiders, LOB specialisten en directie uit VO en MBO.

 

De doelgroep ontvangt in februari een persoonlijke uitnodiging, met het complete programma.

 

Aanmelden: ook nu al mogelijk via Herma Dijk; .
o.v.v. miniconferentie VO-MBO, uw naam, functie en school / instelling.

 

Kamerbrief over LOB, kwaliteitsagenda LOB VO en ambitie agenda LOB MBO; goede richtlijnen voor professionele LOB

 

Op 30-11-17 stuurde de ministers van OCW een nieuwe brief over LOB aan de tweede kamer. De brief ondersteunt onze grote regionale inzet op versterking van LOB.
Een belangrijk thema in de brief is de borging van de kwaliteit van LOB in de scholen. Een thema wat ons na aan het hart ligt.
Het belang van een breed gedragen LOB schoolvisie, beleids- en activiteitenplan wordt benadrukt. Ook wordt ingegaan op het belang van professionalisering van decanen, loopbaanbegeleiders en docenten op het gebied van LOB en het belang van samenwerking met vervolgonderwijs.

 

Aansluitend op de brief hebben VO raad, LAKS, NVS/NVL en VvSL een Ambitie/ kwaliteitsagenda LOB voor het VO opgesteld. De MBO raad en JOB stelden een ambitie agenda LOB voor het MBO op. Beide documenten geven prima richtlijnen voor het vormgeven van professionele LOB in VO en MBO.

Landelijk expertisepunt LOB gestart!

logo expertisepuntlob

De landelijke stimuleringsplannen LOB voor VO en MBO (tot 2016) kenden eigen project organisaties en websites. Sinds dit najaar zijn de activiteiten samengebracht en uitgebreid binnen het nieuwe landelijke expertisepunt LOB.
Het expertisepunt ondersteunt landelijk vo- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Scholen kunnen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de onderwijsovergangen vo-mbo-ho.
Het Expertisepunt wordt gefinancierd met subsidie van OCW tot eind 2019.

 

Kick off
Ter ere van de start van het Expertisepunt LOB vond 12 oktober een kick off plaats. Door middel van inspirerende Ted-talks uit het vo en mbo werd op feestelijke manier de toon gezet voor de aankomende jaren. Lees meer over de kick-off en bekijk de presentaties.

 

www.expertisepuntlob.nl
Deze website bundelt niet alleen alle beschikbare informatie van de eerdere LOB stimuleringsprojecten in vo en mbo, maar presenteert de komende twee jaar ook nieuwe informatie over LOB, zoals informatie over actuele wet- en regelgeving, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

Hoofdlijnen regionaal VSV programma Eem 2018

 

Eind november is in het bestuurlijk overleg van de samenwerkende partijen binnen Aanpak VSV Eemland (VO, MBO en gemeenten), het VSV programma 2018 vastgesteld.
Voor de programmaperiode 2017-2020 staan vijf thema’s centraal, dat zijn:


1. Integrale aanpak overstap en aansluiting VO-MBO;
2. Specifieke aanpak VSV in MBO;
3. Versterken zorg in/om de school, Plusvoorziening en aanpak verzuim;
4. Versterken positie van jongeren in kwetsbare positie (JiKP);
5. Aanpak van oude VSV.


In de hoofdlijnen VSV programma Eem 2018, is de uitwerking van deze thema’s beschreven.

Op onze website www.aanpakvsveemland.nl vindt u per thema ook veel informatie.