Nieuwsbrief 28, maart 2017

OCW publiceert gedetailleerde VSV cijfers 15/16;

weer gemiddeld goede resultaten voorkomen VSV in regio Eem&Vallei!

Op 28 maart maakte OCW de gedetailleerde voorlopige VSV cijfers over schooljaar 15/16 bekend. Hierbij staan streefpercentages per onderwijscategorie centraal.

In de RMC regio Eem&Vallei zijn opnieuw gemiddeld goede resultaten behaald:

  • VSV streefpercentages voor VO onderbouw, VMBO bovenbouw, MBO1 en MBO2 zijn behaald;
  • Het streefpercentage 15/16 voor MBO3-4 is niet behaald;
  • Een opvallende VSV daling in MBO1;
  • VSV in de bovenbouw VMBO daalt verder.

 

Veel gedetailleerde informatie vindt u in de nadere analyse van de VSV cijfers Eem&Vallei 15/16, deze is o.a. gebaseerd op de factsheet 15/16 Eem&Vallei van OCW.

 

Vanaf 2017 is de Aanpak van VSV, d.m.v. intensieve samenwerking tussen VO, MBO, gemeenten en OCW, structureel beleid geworden. Voor de periode 2017-2020 is een nieuwe VSV doelstelling geformuleerd; maximaal 20.000 VSV’ers landelijk per jaar in 2019/2020.

In 15/16 kende Nederland totaal ongeveer 23.000 VSV’ers.

De regio Eem&Vallei kende in schooljaar 15/16 810 nieuwe VSV’ers, waarvan 530 in de subregio Eem. Ruim 80 % van het voortijdig schoolverlaten vindt plaats in het MBO.

De betekenis van de nieuwe VSV cijfers voor het VSV en LOB beleid in de scholen en gemeenten, komt o.a. aan de orde in de miniconferentie Overstap VO-MBO op 20 april.

Veel VSV informatie (ook per school of per gemeente) beschikbaar op nieuwe OCW websites

Nu de Aanpak van VSV landelijk structureel beleid is geworden, zijn twee VSV websites op een andere manier vormgegeven door OCW.

Algemene informatie over de Aanpak van VSV en jongeren in kwetsbare positie (JiKP) is nu te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv (de oude website www.aanvalopschooluitval.nl leidt u voorlopig nog naar deze nieuwe URL).

Gedetailleerde informatie over VSV cijfers, bv. per school of per gemeente, vindt u op: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters (De oude website www.VSVverkenner.nl leidt u voorlopig nog naar deze nieuwe URL)

Regionaal online loopbaandossier VMBO; versie 1.0 wordt gebouwd!

Te gebruiken vanaf volgend schooljaar.

wordcloud loopbaandossier

In voorjaar 2016, bij het Lerend Netwerk LOB, kreeg de regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO ‘groen licht’ van VMBO scholen voor het verder ontwikkelen van een regionaal online loopbaandossier.

Het werken aan een loopbaandossier is vanaf schooljaar 17/18 voor alle VMBO leerlingen een verplicht onderdeel van hun opleiding.

 

De regionale werkgroep loopbaandossier VMBO heeft veel werk verzet.

Er is een uitgebreide verkenning gedaan naar wat er op dit terrein allemaal op de markt ontwikkeld wordt en welke wensen er spelen bij het VMBO. Daarnaast is ook het MBO betrokken. Het eindresultaat van het proces rond het werken aan een loopbaandossier in het VMBO, moet immers een product zijn dat gebruikt kan worden bij de overstap en overdracht naar het vervolgonderwijs.

 

In de regionale miniconferentie Overstap VO-MBO op 20 april a.s. zal in het plenaire programma ingegaan worden op de ontwikkeling, vormgeving en inhoud van het nieuwe regionale loopbaandossier. Ook Marinka Kuijpers, mede grondlegger van de 5 loopbaancompetenties die nu in het nieuwe VMBO centraal staan, zal spreken op de miniconferentie.

 

In de loop van april zal er meer informatie over het nieuwe loopbaandossier in de regio verspreid worden.

 

Scholen die volgend schooljaar willen gaan werken met de eerste versie van het regionaal loopbaandossier Eem, kunnen nu al contact opnemen met de leden van de werkgroep loopbaandossier: Daniel Kers, Bas Kuiper en Hans Roorda.

Planning is dat het systeem in september 2017 gebruiksklaar is. Het systeem wordt ontwikkeld in samenwerking met Intergrip BV. De ontwikkeling wordt mede bekostigd uit onze regionale VSV subsidie.

Het loopbaandossier VMBO zal direct gekoppeld kunnen worden aan het huidige doorstroomdossier (DDD).

 

De ambitieuze uitgangspunten van het regionale online loopbaandossier zijn:

Lees meer...

Regionale miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO op do. 20 april (reminder)

Ontmoet uw collega’s uit VO, MBO en gemeenten!

Samen werken aan het loopbaan- en studiesucces van onze leerlingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie:  VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort (voorheen Vakcollege). 
Datum en tijd: 20 april, 13.45 – 17.00 uur.
Doelgroep: Schoolleiding VO en MBO, decanen / mentoren / LOB coaches, medewerkers Leerplicht en RMC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met medewerking van:

 

De programma-onderdelen op deze miniconferentie zijn:

  • Wat betekenen de regionale cijfers m.b.t. de Overstap VO-MBO en VSV voor uw LOB beleid?
  • Bouwstenen voor professionele LOB en verdere verbetering aansluiting VO-MBO;
  • Recht op toelating in MBO / aanmelden voor 1 april / rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO;
  • Diverse informatieve gesprekstafels. De thema's van vier gesprektafels komen in deze nieuwsbrief aan de orde, nl. het loopbaandossier VMBO, warme overdracht VO-MBO, Zoekjouwberoep.nl en 21e eeuwse vaardigheden.

 

Het programma van de miniconferentie vindt u hier.

 

Aanmelden nog mogelijk:

bij Herma Dijk, via o.v.v. 20-04-17, uw naam, uw functie en school / instelling.

 

Wij zien uit naar een inspirerende en interactieve middag!

 

Organisatie:

Taakgroep Aansluiting VO-MBO regio Eemland:

Bas Kuiper - MAVO Muurhuizen (VO); Michiel Westland - Vathorst College (VO); Rieneke Schinkel en Paul Berghuis - MBO Amersfoort; Karen Molhoek en Caro Verhagen - ROC Midden Nederland; Daniël Kers - projectmedewerker; Ellen Bakker - VAVO Lyceum; Hans Roorda - Guido de Brès (VO); André Ubels - Aanpak VSV Eemland; Wim van Deijk - VMBO het Element.

 

Graag tot ziens op 20 april!

Contactpersonen bij MBO voor warme overdracht van VO leerlingen naar regionaal MBO

Soms wilt u een leerling ‘warm’ overdragen naar het MBO. Bijvoorbeeld door (telefonisch) contact met de instroomcoördinator van het MBO of eventueel via een ontmoeting. U stemt hierover af met de leerling.

De aanvraag voor deze overdracht loopt via het digitaal doorstroomdossier; de mentor van de leerling vinkt hierin ‘contact noodzakelijk’ aan.

tekstballon leeg

Soms komt het contact met het MBO niet tijdig tot stand. Voor VMBO mentoren is het lastig uit te vinden wie de juiste persoon in het MBO is om contact mee te hebben over de leerling. Daarom is er nu een lijst beschikbaar waarop de contactpersonen warme overdracht per MBO staan. De lijst bevat zorg- en instroomcoördinatoren van MBO Amersfoort, Groenhorst Barneveld, Groenhorst Nijkerk, Hoornbeeck College en ROC Midden Nederland. Als er enkele weken na aanmelding en vraag om warme overdracht nog geen contact is geweest met het MBO, kan de VMBO mentor nu dus ook zelf contact zoeken. De lijst wordt begin april per e-mail naar alle VO decanen gestuurd.

 

Samen werken we er zo verder aan, dat daar waar contact gewenst is, dit contact ook altijd tot stand komt!

Zoekjouwberoep.nl; sterk systeem voor organiseren van buitenschoolse LOB ervaringen!

Nu in te zetten voor snuffelstages, maatschappelijke stages, speeddates en bedrijfsbezoeken.

Voor het proces van loopbaanoriëntatie en contextrijke vaklessen is het van groot belang dat leerlingen de werkelijkheid van de beroepswereld gaan ervaren.

 

Een rijke bron van beroepsprofessionals is meestal te vinden in het eigen schoolnetwerk van ouders, oud-leerlingen, bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. De digitale omgeving Zoekjouwberoep.nl kan als spil dienen binnen dit complexe relatienetwerk.

 

Diverse mogelijkheden
Zoekjouwberoep.nl kan worden ingezet voor oriënterende stages, zoals snuffelstages en maatschappelijke stages. Het is ook mogelijk zoekjouwberoep.nl in te zetten voor activiteiten waarbij een inschrijving nodig is, zoals een ‘speeddate' of een bedrijfsbezoek.

zoekjouwberoep

Communicatie- en relatiebeheer met ouders, beroepsprofessionals en oud-leerlingen.
Zoekjouwberoep kan hét communicatie- en relatieplatform zijn voor elke VO-school die inzet op de oriënterende, buitenschoolse, LOB-activiteiten.

Om de contacten te behouden voor toekomstige activiteiten is relatiebeheer belangrijk.

Zoekjouwberoep kan eventueel werken met een al bestaande database binnen uw school. Via Zoekjouwberoep kunt u makkelijk communiceren met uw contacten, de professionals waarbij uw leerling zich kan oriënteren.

Op de miniconferentie op 20 april kunt u deelnemen aan een gesprekstafel over de mogelijkheden van Zoekjouwberoep.nl

 

Met Zoekjouwberoep.nl houdt de school de lijntjes kort en het contact warm. Dit systeem is daarom ook zeer geschikt voor

Lees meer...

Uitwisseling tussen VO en MBO docenten: ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden

Vanaf schooljaar voorjaar 2016 heeft een werkgroep van de taakgroep Aansluiting VO-MBO zich bezig gehouden met zgn. ‘21ste eeuwse vaardigheden’.

In drie bijeenkomsten hebben docenten van MBO en VMBO onderzoek gedaan naar de vaardigheden die het probleemoplossend vermogen van leerlingen kunnen vergroten. Het gaat om de vaardigheden creatief denken, samenwerken, zelfstandig werken, plannen en organiseren.

In het eerste jaar MBO blijkt probleemoplossend vermogen nogal eens een struikelblok te zijn voor leerlingen. De docenten van het VMBO en MBO hebben bij elkaar op school gekeken hoe die vaardigheden ontwikkeld en gebruikt worden.

 

Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 21e eeuwse vaardigheden van VO naar MBO komt aan de orde bij een van de gesprekstafels op de miniconferentie Aansluiting VO-MBO op 20 april.

Contactpersonen met betrekking tot dit onderwerp zijn Karen Molhoek en Michiel Westland.

Training voor nieuwe schoolcoaches loopbaanreflectiegesprekken succesvol afgesloten!

In de periode december – maart hebben vier deelnemers uit VO (Van Lodenstein College, Waldheim-mavo, Het Element, loc. Hooglandseweg en Guido) en twee uit MBO (ROC MN) enthousiast deelgenomen aan de 4 daagse training tot schoolcoach loopbaangesprekken.

 

De training vond buitenschools plaats in de landelijke, gastvrije setting van vergadercentrum/dorpshuis/DOK 14 in jeugddorp de Glind bij Barneveld.

De deelname uit verschillende onderwijssoorten blijkt als een meerwaarde van de training te worden ervaren. In de training worden de deelnemers opgeleid om als LOB schoolcoach in de eigen school collega’s te begeleiden in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

De training is aangeboden door Aanpak VSV Eemland, in samenwerking met de Loopbaangroep www.loopbaangroep.nl

Op 16 maart hebben de deelnemers de training gecertificeerd afgesloten!

certificering schoolcoaches

Terugblik op Lerend netwerk ‘Samen studiesucces in 1e jaar MBO verder vergroten’

Op 15 maart kwamen ruim 25 collega’s uit VO, MBO en gemeenten bij elkaar rond dit thema. 

 

De presentatie van de resultaten van de regionale monitor Uitschrijving&Switch in het 1e jaar MBO 15/16, stond centraal in het eerste gedeelte van deze bijeenkomst.

 

Het gemiddelde percentage uitschrijving&switch in het eerste jaar MBO is de afgelopen jaren (net als de VSV cijfers) gedaald. In schooljaar 15/16 zat gemiddeld 83% van de 1e jaars MBO leerlingen direct goed in zijn/haar eerst gekozen studierichting. Er zijn echter grote verschillen per school / MBO afdeling.

 

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst vond een geanimeerde discussie plaats aan de hand van prikkelende stellingen, waar een ieder zich toe moest verhouden door het innemen van een letterlijk standpunt.

 170315

In het slotdeel van de bijeenkomst wisselden de aanwezigen know-how uit door het bespreken van casussen m.b.t. leerlingen zicht uitschreven of switchten in het 1e jaar MBO. 

 

De bijeenkomst werd door de aanwezigen goed gewaardeerd en leverde nieuwe inspiratie op waarmee samen gewerkt kan worden aan het verder vergroten van het studiesucces in het 1e jaar MBO.  

MBO oriëntatiedagen schooljaar 16/17 goed bezocht!

 16 17 OR

Dit schooljaar organiseren ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Groenhorst Barneveld en Nijkerk weer oriëntatiemiddagen voor VO leerlingen en heroriënterende MBO studenten uit de regio.

Tijdens de oriëntatieworkshops (op vier verschillende dagen in de periode eind november – begin april) krijgen de leerlingen een goed beeld van de MBO opleidingen.

Leerlingen konden ook terecht bij MBO instellingen in de regio’s Vallei en Utrecht.

 

De Eemlandse MBO instellingen bieden samen 135 workshops aan. De afgelopen drie oriëntatiedagen waren er 1518 inschrijvingen. Deze dagen was er een hoge opkomst!

De eerste oriëntatiedag eind november werd dit jaar bijzonder goed bezocht. Dit past bij het vroeger startende LOB proces in de bovenbouw VMBO.

 

We hebben nog één MBO oriëntatiemiddag voor de boeg op do. 6 april, hiervoor vonden ook veel inschrijvingen plaats!