Nieuwsbrief 27, maart 2017

Uitnodiging regionale miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO op do. 20 april

Ontmoet uw collega’s uit VO, MBO en gemeenten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie:  VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort (voorheen Vakcollege). 
Datum en tijd: 20 april, 13.45 – 17.00 uur.
Doelgroep: Schoolleiding VO en MBO, decanen / mentoren / LOB coaches, medewerkers Leerplicht en RMC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met medewerking van:

  • Marinka Kuijpers    bijzonder hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen (V)MBO;
  • Ton Eimers               directeur / onderzoeker Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt.

 

De programma-onderdelen op deze miniconferentie zijn:

  • Wat betekenen de regionale cijfers m.b.t. de Overstap VO-MBO en VSV voor uw LOB beleid?
  • Bouwstenen voor professionele LOB en verdere verbetering aansluiting VO-MBO;
  • Recht op toelating in MBO / aanmelden voor 1 april / rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO;
  • Diverse informatieve gesprekstafels.

 

Het programma van de miniconferentie vindt u hier.

 

Aanmelden:

bij Herma Dijk, via o.v.v. 20-04-17, uw naam, uw functie en school / instelling.

 

Wij zien uit naar een inspirerende en interactieve middag!

 

Organisatie:

Taakgroep Aansluiting VO-MBO regio Eemland:

Bas Kuiper - MAVO Muurhuizen (VO); Michiel Westland - Vathorst College (VO); Rieneke Schinkel en Paul Berghuis - MBO Amersfoort; Karen Molhoek en Caro Verhagen - ROC Midden Nederland; Daniël Kers - projectmedewerker / projectleider ZJMBO en ZJB; Ellen Bakker - VAVO Lyceum; Hans Roorda - Guido de Brès (VO); André Ubels - Aanpak VSV Eemland; Wim van Deijk - VMBO het Element.

 

Graag tot ziens op 20 april!

Aanmelden bij MBO en doorstroomdossier invullen voor 1 april!

Begin januari viel bij alle 4e jaars leerlingen van het VMBO in de regio Eem de traditionele nieuwjaarskaart vanuit Aanpak VSV Eemland in de bus.
Door middel van deze kaart worden leerlingen opgeroepen zich voor 1 april aan te melden bij het MBO en daarbij ook hun doorstroomdossier ingevuld te hebben.

 

Het percentage tijdige aanmeldingen (per 1 april) bij het MBO was 66% in 2014, 72% in 2015 en 81% in 2016. Een opgaande lijn, maar we zijn er nog niet!

Maximaal haalbaar is ongeveer 90%, omdat 10% van de leerlingen niet doorstroomt naar MBO onderwijs (maar naar bv. HAVO en particulier onderwijs).

 

Uit de regionale monitor ‘Uitschrijving & Switch in het 1e jaar MBO’ blijkt dat leerlingen die zich niet tijdig aanmelden bij het MBO 2 tot 3 maal vaker switchen (of zich uitschrijven) in het eerste jaar MBO.

 

Tijdige aanmelding bij het MBO is van groot belang voor de leerling.

De instroom- en plaatsingsprocedure kan dan geheel afgerond worden voordat de leerling het VMBO verlaat (half juni).

 

Oproep aan alle mentoren en decanen VMBO: a.u.b. extra aandacht voor tijdige aanmelding!

 

De binnen de aanpak van VSV succesvol ontwikkelde werkwijze

‘aanmelden voor 1 april’, krijgt vanaf volgend schooljaar een wettelijke basis.

 

Per 17/18 wordt de wet ‘Toelatingsrecht en vroegtijdig aanmelden MBO’ ingevoerd.

Aanmelden bij het MBO voor 1 april wordt dan de landelijke standaard.

Aanmelding voor 1 april zal dan ook een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van het recht op toelating in het MBO.

Nieuwjaarskaart Eem 2017

Voorlopige VSV resultaten schooljaar 15/16: regio Eem&Vallei behoudt laag VSV percentage!

Op 22 februari maakte OCW de globale (voorlopige) VSV cijfers over schooljaar 15/16 bekend.

Landelijk is het VSV percentage opnieuw gedaald.

In het MBO is landelijk de uitval gedaald van 5% naar 4,6%. In het VO van 0,5% naar 0,4%.

Gemiddeld (VO en MBO leerlingen samen) is het VSV percentage landelijk nu 1,7%.

 

De regio Eem&Vallei behaalde in 15/16 een gemiddeld VSV percentage van 1,48% en scoort daarbij opnieuw ruim onder het landelijke gemiddelde.

Onze regionale samenwerking bij de aanpak van VSV blijft dus goede resultaten opleveren.

Hierbij is een groot compliment aan alle samenwerkende scholen en gemeenten op zijn plaats!

De minister stuurde op 22 februari een brief over VSV aan de tweede kamer, met als bijlage de globale VSV cijfers 15/16.

De gedetailleerde VSV cijfers (per school en per gemeente) over schooljaar 15/16 zal OCW eind maart publiceren.

 

voorkant bijlage 1516

Regionaal Lerend Netwerk LOB, wo. 15 maart 15-17 uur (reminder)

Thema: samen studiesucces in 1e jaar MBO verder vergroten!

 

Resultaat regionale monitor uitschrijving & switch in 1e jaar MBO:

  • Gemiddeld 83% van de ex-VMBO leerlingen zitten goed in de MBO studierichting die zij kozen!
  • Er zijn forse verschillen in het percentage per school / onderwijsafdeling.

 In dit Lerend netwerk gaan we samen op zoek naar hoe we het studiesucces in het 1e jaar MBO verder kunnen vergroten.

 

Doelgroep: directie, afdelings- en teamleiders, LOB coaches, decanen, loopbaanbegeleiders uit

VO en MBO, 2e lijns leerlingbegeleiding MBO, medewerkers leerplicht/RMC.

De doelgroep ontving in februari ook een uitnodiging.

Plaats: VMBO Het Element, locatie Hooglandseweg Noord 55, Amersfoort

 

 

Aanmelden nog mogelijk: bij Herma Dijk, via

o.v.v. 15-3-17, uw naam, functie, en school / instelling.

 

Het programma van de middag, vindt u hier.

 

 Organisatie: Taakgroep Aansluiting VO-MBO / werkgroep studiesucces 1e jaar MBO

Hans Roorda (VO Guido de Brès), Caro Verhagen en Karen Molhoek (ROC MN), Rieneke Schinkel (MBOA), André Ubels (Aanpak VSV Eemland)

 

Graag tot ziens op 15 maart!

Jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem 2016: veel stuurinformatie voor VO, MBO en Leerplicht/RMC

In deze jaarrapportage worden veel monitorgegevens samengebracht, uit de vier online overstap- en LOB instrumenten die de scholen uit onze regio bij de Overstap VO-MBO gebruiken. De instrumenten zijn:
• de doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
• het doorstroomdossier VMBO-MBO;
• zoekjouwmbo.nl;
• de monitor uitschrijving&switch (U&S) 1e jaar MBO.

 

De instrumenten zijn samengebracht in de portal www.overstap-eemland.nl van Intergrip.

 

Het gebruik van de online overstapinstrumenten heeft ook het afgelopen jaar weer sterk bijgedragen aan het behalen van een laag VSV percentage in de bovenbouw van het VMBO. Het gebruik van de overstapinstrumenten draagt daarnaast ook bij aan minder switchen en uitval in het MBO.

 

De rapportage Overstap VO-MBO 2016 is als boekwerk per post aan alle scholen en gemeenten in de regio verstuurd. De rapportage kent twee delen. In deel A een uitgebreide rapportage per instrument, hierin ook een samenvatting en ‘punten ter bespreking’ rond de Overstap VO-MBO.

 

Deel B is een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de overstapgegevens van 22 VO scholen en 8 MBO instellingen.

De jaarrapportage levert veel stuurinformatie op voor VMBO, MBO en leerplicht / RMC. Bespreekpunten uit de jaarrapportage komen aan de orde binnen overleg met de verschillende scholen en tijdens de regionale miniconferentie VO-MBO op 20 april 2017.

 

Wilt u een (extra) geprint exemplaar van de jaarrapportage ontvangen? Stuur een mailtje aan Herma Dijk, via .

2016 rapportage

Voorlichtingsdag MBO voor 3e jaars VMBO leerlingen weer druk bezocht

Op donderdag 2 februari vond de jaarlijkse voorlichtingsdag middelbaar beroepsonderwijs plaats voor 3e jaars VMBO leerlingen uit Amersfoort, Bunschoten en Soest. Dit keer was ROC Midden Nederland de gastschool. De dag wordt elk jaar georganiseerd door de VMBO decanenkring Eemland. Projectleider is Bas Kuiper, decaan van Mavo Muurhuizen. Informatie en inschrijving vond weer plaats via ZoekjouwMBO.nl.

 

Vanuit 13 VMBO scholen deden totaal 1299 derdejaars leerlingen mee. Samen hebben de leerlingen zich 2448 keer ingeschreven voor één of twee van de 42 verschillende beroepsgerichte voorlichtingen van: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Groenhorst Nijkerk, Ede en Barneveld, ROC van Amsterdam, Nimeto, Grafisch Lyceum Utrecht en het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam.

 

De activiteit is onderdeel van een breed LOB programma em draagt bij aan het verkrijgen van een goed beeld van opleidings- en beroepsmogelijkheden. Dit helpt de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket voor het VMBO eindexamenjaar en bij hun keuze voor vervolgonderwijs volgend jaar.

 

Vanaf schooljaar 17/18 zal de voorlichtingsdag beroepsonderwijs eerder in het schooljaar plaats gaan vinden, nl. begin november. Dit sluit aan op de ontwikkeling in de bovenbouw van het VMBO waar het LOB proces direct in het 3e jaar VMBO van start gaat.

Voorlichtingsdag mbo

Wim van Deijk voorzitter van taakgroep Aansluiting VO-MBO

Sinds najaar 2016 is Wim van Deijk voorzitter van de VSV taakgroep Aansluiting VO-MBO. Hij volgt Hans Roorda (tevens voorzitter van de VMBO decanenkring Eemland) op. Hans blijft een sleutelrol vervullen in de taakgroep, maar nu in de rol van coördinator. Door deze rollen uit elkaar te halen wordt er op twee fronten winst geboekt, nl. versteviging van de coördinatietaak en versterking van de relatie van de taakgroep met de directie laag in het regionale VO.

 

Wim van Deijk is sinds 2004 directeur van het Prisma College te Amersfoort, sinds 2016 bekend onder de naam VMBO Het Element, een samenwerking van Prisma College en Vakcollege Amersfoort. Wim is sinds 1977 werkzaam in het lager/voorbereidend beroepsonderwijs; als docent Engels, als afdelingsleider en als schoolleider. Wim van Deijk: ‘Het is prachtig om de talenten te zien die de leerlingen in het VMBO en het MBO hebben. Om die reden vind ik het een genoegen voorzitter te mogen zijn van deze taakgroep’.

Wim van Deijk

Pauline Promes voorzitter van taakgroep Jongeren in een kwetsbare positie

In 2016 is de VSV taakgroep Jongeren in een Kwetsbare Positie (JiKP) gestart. De taakgroep heeft als doelgroepen (doorstromende) jongeren uit het PrO, VSO, VMBO-BL, MBO1 en MBO2. Daarnaast richt de taakgroep zich ook op zgn. oude VSV’ers tot 23 jaar, dit zijn jongeren uit VMBO en MBO die in de afgelopen jaren VSV’er zijn geworden.

 

In de taakgroep JikP werken gemeenten en scholen nauw samen om voldoende stages en leerwerkbanen te realiseren voor deze doelgroepen en de toeleiding naar de arbeidsmarkt voor JiKP verder te verbeteren.

 

De taakgroep wordt voorgezeten door Pauline Promes, sr. beleidsregisseur Werk en Inkomen bij de gemeente Amersfoort. Binnen deze functie is zij tevens trekker van de regionale sluitende aanpak van Jeugdwerkloosheid. Belangrijke onderdelen van deze aanpak zijn het regionale Jongerenloket en het Leerwerkloket. Ook de regionale uitvoering van de Sociale Werkvoorziening binnen RWA/Amfors is een belangrijk aandachtsgebied van Pauline. Zes gemeenten werken hierbij samen om passend werk te realiseren voor circa 1250 mensen met een Sw-indicatie.

foto Pauline Promes