Nieuwsbrief 26, special U&S, december 2016

 

Uitschrijving & switch in het 1e jaar MBO: 17,1% U&S in schooljaar 15/16

17,1% van de leerlingen die per 1 september 2015 doorstroomden naar het 1e jaar MBO, volgden op 1 november 2016 niet meer de studierichting waar zij mee startten.

 

Deze meting betreft schooljaar 15/16, onder de leerlingen die direct afkomstig zijn uit het regionale VMBO (en Havo) en zijn doorgestroomd naar regionale MBO instellingen.

 • 6,4% van de leerlingen volgde op 1 nov. 2016 een andere studierichting binnen de MBO instelling waar zij startten (switch).
 • 10,7% van de leerlingen was op 1 nov 2016 uitgeschreven bij de MBO instelling waar zij startten (uitschrijving). Naar verwachting is ongeveer driekwart van deze uitschrijvers naar een andere MBO instelling overgestapt, de rest betreft voortijdig schoolverlaters.

 

161220 NB26 afbeelding

U&S gemiddeld daalt - positief! - niet alle scholen / afdelingen dalen

Het gemiddelde uitschrijving&switch (U&S) resultaat van 17,1% over schooljaar 15/16 is het beste resultaat van de afgelopen 4 jaren. In schooljaar 12/13 was het nog ruim 24%. In schooljaar 14/15 was het 19,8%.

Onze grote aandacht de afgelopen jaren voor het verbeteren van LOB en de overstap VMBO-MBO, lijkt zijn vruchten af te werpen. Hierbij zijn er overigens aanzienlijke verschillen per VMBO school en MBO afdeling. U&S percentages per school/afdeling variëren van 10 tot 30%.

Leren van de U&S resultaten

Telefonische interviews met uitschrijvers en switchers

Schoolleiding uit VO en MBO wordt gevraagd om in januari een telefonische interviewronde te houden onder hun (ex) leerlingen die vorig jaar geswitcht of uitgeschreven zijn.

Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging met een handreiking voor het interview en een format voor een kort verslag van het interview d.m.v. scores.

De resultaten van deze telefonische interviews komen aan de orde op het hieronder aangekondigde Lerend Netwerk LOB op 15 maart 2017.

Belronde

Uitnodiging voor Lerend Netwerk LOB Eem wo.mi. 15 maart

 

Thema:

Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het 1e jaar MBO verder vergroten?

 

 

 15 maart 2017, 15.00 - 16.30 uur

 

 

Programma van deze middag:

 • korte presentatie U&S resultaten 15/16;
 • presentatie kwaliteitsindicator MBO; het startersresultaat;
 • presentatie kwaliteitsindicator VO; succes in vervolgonderwijs;
 • plenaire discussie a.d.h.v. stevige stellingen;
 • aan diverse gesprekstafels samen op zoek naar verbeterpunten m.b.v. casussen uit VO en MBO.

 

Locatie:            VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort

 

Doelgroep:      Directie, afdelings- en teamleiders, LOB coaches, decanen, loopbaanbegeleiders 

uit VO en MBO, medewerkers Leerplicht / RMC

 

 

U kunt zich aanmelden bij Herma Dijk, via o.v.v. LNLOB 15-3-17, uw naam, uw school/instelling en uw functie.

 

Graag tot ziens op 15 maart!

NB26 afbeelding 170207

Offline en online rapportage

Er is weer een offline rapportage verschenen van de regionale monitor U&S, deze wordt toegestuurd aan de betrokkenen in VO en MBO. In deze offline rapportage zijn ook opgenomen de kerngegevens U&S per school.

Voor geautoriseerde gebruikers binnen VO en MBO is de uitgebreide online rapportage van de monitor beschikbaar via de Intergrip portal www.overstap-Eemland.nl.

In de online monitor diverse (filter) mogelijkheden om naar de gegevens van uw school te kijken. Gegevens tot op leerling-niveau zijn hier te vinden. Daarnaast o.a. voor VMBO een uitsplitsing per leerweg en voor MBO een uitsplitsing per opleidingsteam/afdeling.

161220fotoMUS

LOB brief minister van onderwijs - dalende lijn verder voortzetten

Op 28 sept 2016 heeft OCW een LOB brief gepubliceerd. Het betreft een brief over verschillende sectoren heen, met name gericht op VO, MBO en HBO, echter ook PO en WO komen aan bod. Deze sectoroverstijgende blik heeft veel voeten in de aarde gehad bij OCW.

De brief werd reeds aangekondigd door Bussemaker in haar februari brief (aan VO en MBO) over de vervolgaanpak van VSV.

 

In de brief worden 3 actielijnen geschetst voor de komende jaren:

 • Deskundig uitgevoerde LOB;
 • Betere samenwerking bij onderwijsovergangen;
 • Betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs.

 Aansluitend op deze actielijnen willen de scholen in onze regio de dalende lijn m.b.t U&S en VSV de komende jaren verder voortzetten!

Voor 1 april aanmelden voor het MBO: veel minder kans op U&S!

De resultaten van de regionale monitor U&S, gerelateerd aan datum van aanmelding voor het MBO, zijn duidelijk. Het U&S percentage is:

 • 12,9 % onder de 1620 leerlingen die zich voor 1 mei aanmeldden bij het deelnemend MBO;
 • 20,0 % onder de 160 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 mei en 1 juli;
 • 48,0 % onder de 206 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 mei en 1 september.

 Binnen ons regionale VSV programma sturen we al lange tijd op aanmelden bij het MBO voor 1 april. In 2015 meldde 72% van de VMBO leerlingen zich tijdig aan en in 2016 lukte dat bij 81%.

Deze stijgende lijn willen we vasthouden!

Met ingang van 2018:

 • Aanmelden voor 1 april landelijk formeel beleid
 • Recht op toelating MBO

Aangemeld voor 1 april, de juiste vooropleiding en verplichte instroomactiviteiten gevolgd?

Door een nieuwe wet, die in oktober 2016 definitief is vastgesteld in de Eerste Kamer, geeft dit vanaf 2018 recht op plaatsing in het MBO en indien gewenst op een extra studiekeuzeadvies bij de instroom in het MBO.

 

In onze regionale samenwerking tussen VO en MBO streven we ernaar dat dit extra studiekeuzeadvies niet vaak nodig zal zijn. We zetten in op samenwerking tussen VO en MBO bij het vormgeven van LOB en het keuzeproces in het VO!

 

1 april

Meer U&S onder leerlingen zonder VMBO diploma

Sinds 2014 (invoering beleid ‘Focus op vakmanschap’ in het MBO) kunnen leerlingen zonder VMBO diploma alleen nog bij uitzondering doorstromen naar het MBO niv. 2, 3 en 4, als zij een toelatingsonderzoek positief hebben afgerond.

In 2015 stroomden er 55 leerlingen uit het regionale VMBO ongediplomeerd door naar het regionale MBO. Het U&S percentage onder deze groep leerlingen lag op 21,9%. Het ligt daarmee ruim een kwart hoger dan onder gediplomeerde leerlingen in 15/16. Een jaar eerder, in schooljaar 14/15, ging het om 49 ongediplomeerde leerlingen, waarbij het U&S percentage op 18,4% lag.

Hier is dus ruimte voor verbetering.

Save the date: miniconferentie Aansluiting VO-MBO, do.mi. 20 april

Deze miniconferentie wordt georganiseerd door de VSV taakgroep Aansluiting VO-MBO, die onlangs deze informatiebrief verspreidde over haar activiteiten in 2017.

 

Op deze miniconferentie o.a.:

 • Wat betekenen de voorlopige VSV cijfers schooljaar 15/16, voor de regionale aansluiting VO-MBO?
 • Presentaties over de activiteiten van de taakgroep Aansluiting VO-MBO, o.a.:
  • Ontwikkeling regionaal loopbaandossier;
  • LOB opdrachten van MBO voor VMBO;
  • Meer buitenschoolse beroepservaringen m.b.v. Zoekjouwberoep 3.0;
 • Veel ruimte voor uitwisseling en gesprek.

 

Locatie:             VMBO het Element, locatie Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort

(voorheen Vakcollege)

Datum en tijd: 20 april 2017, 14.00-17.00 uur

Doelgroep:       Schoolleiding VO en MBO, decanen / mentoren / LOB coaches en

 medewerkers Leerplicht en RMC

 

Met medewerking van OCW. In februari wordt het definitieve programma bekend gemaakt.

Save the date!