Nieuwsbrief 25, december 2016

Regionaal VSV programma 2017-2020;

Vernieuwd samenwerkingsprogramma van VO, MBO en gemeenten.

In augustus/september jl. hebben de samenwerkende partners VO scholen MBO scholen en gemeenten uit de regio Eemland een nieuw VSV programma opgesteld voor de jaren 2017-2020.

De hoofdthema’s in het nieuwe programma zijn:

 

  1. Integrale aanpak overstap en aansluiting VO-MBO;
  2. Specifieke aanpak VSV in MBO;
  3. Versterken zorg in/om de school, Plusvoorziening en aanpak verzuim;
  4. Versterken positie van jongeren in kwetsbare positie (JiKP);
  5. Aanpak van oude VSV.

 

De thema’s 1, 2 en 3 kennen we ook al uit de VSV-programmaperiode 2012-2016. Veel activiteiten onder deze thema’s dragen ieder jaar opnieuw weer bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In de afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald. We willen de tot nu toe (gemiddeld) dalende lijn t.a.v. VSV voortzetten in de jaren 2017-2020.

160906 aantal vsvers 

De thema’s 4 en 5 zijn nieuw in het programma 2017-2020. Het programma richt zich nu extra op zogenaamde jongeren in kwetsbare positie (JikP), uit bijvoorbeeld praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en MBO Entree onderwijs. Daarnaast richt het programma zich nu ook op zogenaamde oude VSV’ers, dit zijn de jongeren die de afgelopen jaren toch VSV’er werden.

 

De activiteiten voor jongeren in een kwetsbare positie en oude VSV’ers richten zich op het behalen van een diploma/startkwalificatie (waar mogelijk) en daarnaast ook op het vinden en behouden van een passende werkkring. Binnen deze thema’s wordt er nauw samengewerkt met het programma rond de Aanpak van Jeugdwerkloosheid in onze regio.

Subsidie voor het regionaal VSV programma 2017-2020 toegekend!

De subsidie aanvraag die de samenwerkende partners in oktober 2016 bij OCW indienden voor het nieuwe VSV programma, is in november toegekend.

Voor de regio Eemland is er ruim 9 ton per jaar beschikbaar voor het uitvoeren van het programma. In het programma werken 4 MBO instellingen, 22 VMBO scholen en 8 gemeenten samen. Voor het uitvoeren van het programma hebben de partners een projectorganisatie ingericht.

 

De programmaregie wordt namens de scholen uitgevoerd door de VSV contactschool ROC Midden Nederland en namens de gemeenten door de VSV contactgemeente Amersfoort.

Programmaregisseur gemeenten: Ieteke Bos,

Programmaregisseur scholen: André Ubels,

De programmaregisseurs werken nauw met elkaar samen.

Nieuwe RMC-coördinator in regio Eemland: Klaas Gerber

foto Klaas Gerber

Sinds zomer 2016 is Klaas Gerber de nieuwe RMC-coördinator van de subregio Eem.

Voordat hij werd aangesteld als RMC-coördinator werkte Klaas Gerber bij de gemeente Amersfoort als coördinator van het Jongerenloket en kwaliteitsmedewerker bij de afdeling arbeidsintegratie.

In zijn functie van RMC-coördinator is hij tevens teamleider van het TEAM JONG.

Klaas Gerber heeft de afgelopen maanden in zijn nieuwe functie een vliegende start gemaakt.

We wensen hem nog een keer veel succes!

Leerplicht, RMC en jongerenloket in Amersfoort samen verder als TEAM JONG

Aansluitend op het proces ‘herijking RMC’ (2015) en het nieuwe VSV programma heeft de gemeente Amersfoort dit nieuwe team gevormd. Het gaat om de leerplichtambtenaren die lokaal (in Amersfoort) opereren, de RMC trajectbegeleiders die regionaal opereren en de jongerenconsulenten van het jongerenloket Werk&Inkomen dat ook een regionale functie heeft.

 

Het team werkt vanuit het gebouw waar ook het Werkplein is gevestigd: Stadsring 75 in Amersfoort. Het team valt onder de afdeling arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort. Teamleider is de nieuw aangestelde RMC-coördinator van de regio Eemland, Klaas Gerber.

De vorming van het team is een belangrijke stap in het kader van het verder terugdringen van VSV en jeugdwerkloosheid.

Wij zoeken: een projectmedewerker JiKP en oud VSV

Vacature bij de gemeente Amersfoort, reageren kan t/m 16 dec!

Dream job next exit

In het kader van de nieuwe activiteiten in ons VSV programma, gericht op jongeren in een kwetsbare positie en oud VSV’ers, zoekt de gemeente Amersfoort een projectmedewerker.

Het gaat om een tijdelijke functie van 0,6 wtf. De vacaturebeschrijving vindt u hier.

Geïnteresseerd? Graag reageren voor 17 december.