Nieuwsbrief 24, april 2016

Uitnodiging voor Miniconferentie Overstap VO-MBO en aanpak VSV op 21-4-16

Ontmoet uw collega’s uit VO, MBO en gemeenten!

 

De thema’s deze middag zijn:

- Hoe kunnen we de aansluiting VO-MBO verder versterken?

  Vragen en discussiepunten uit de jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem 2015.

- OCW beleid m.b.t. structurele aanpak VSV 2017-2020.

  Meer samenhang tussen voorkomen VSV, voorkomen jeugdwerkloosheid, en passend  

  onderwijs VO-MBO.

- Op weg naar nog minder VSV! De contouren van ons regionale VSV programma 2017-2020.

  Gebaseerd op onze VSV regio analyse.

- Passend onderwijs VO-MBO en de aansluiting op stage- en arbeidsmarkt.

  Wat draagt bij aan het minder kwetsbaar maken van de positie van jongeren in de

  doorstroom PrO-MBO1- arbeidsmarkt en VSO – MBO1.2.3.4 – arbeidsmarkt?

 

Er zal veel ruimte zijn voor uitwisseling met elkaar en voor het leveren van input voor ons nieuwe VSV programma, o.a. in 2 rondes met gesprekstafels. Het complete programma van de middag vindt u hier.

 

Met medewerking van:

Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt www.KBAnijmegen.nl en OCW.

 

De conferentie richt zich speciaal op:

Directieleden, managers, teamleiders, decanen, LOB ontwikkelaars, beleidsmedewerkers, instroomcoördinatoren uit VO (incl. VSO en PRO), MBO en RMC/leerplicht.

Zij ontvingen eerder een persoonlijke uitnodiging. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

 

Aanmelden voor deze miniconferentie is nog mogelijk!

Stuur een mail aan: o.v.v. miniconferentie 21-4-2016, uw naam, uw functie en uw school/instelling.

Datum/tijd van de miniconferentie: do. 21 april 2016, 14.00 tot 17.00 uur.

Locatie: Vakcollege Amersfoort (VMBO), Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort.

 

Graag tot ziens op 21 april!

Voorlopige VSV cijfers 14-15 bekend. Weer minder VSV in de regio! Wisselende resultaten per categorie

Op 16 maart publiceerde OCW de voorlopige VSV cijfers 14/15. In de regio Eem&Vallei is vorig schooljaar weer een forse VSV reductie gerealiseerd. -7,6% t.o.v. een jaar eerder.

De resultaten per onderwijscategorie zijn verschillend. Elke onderwijscategorie kent een eigen VSV streefpercentage. De streefpercentages voor het MBO waren in 14/15 strenger dan in 13/14.

De streefpercentages voor VO onderbouw, VMBO bovenbouw en MBO2 zijn gemiddeld in de regio behaald.

De streefpercentages voor bovenbouw HAVO/VWO, MBO1 en MBO3/4, zijn gemiddeld in de regio niet behaald. Hierbij natuurlijk forse verschillen in de resultaten per school. Veel informatie over de regionale VSV cijfers vindt u in de factsheet van OCW. In de VSV regioanalyse Eem&Vallei deel A is nog meer informatie over de VSV cijfers 14/15 bijeengebracht. In deze analyse (pag. 5) ook meer informatie over de nieuwe VSV normen voor de periode 2017-2020.

OCW presenteerde de in het land behaalde VSV cijfers in 4 groepen. De regio Eem&Vallei behoort bij de groep best presterende regio’s in het land (minder dan 1,6% VSV in totaal VO en MBO).

voorlopige cijfers 14 15

Regio ontwikkelt nieuw VSV programma 2017-2020 op basis van vernieuwd OCW beleid

Vanaf 2017 zal OCW het huidige beleid omzetten in vernieuwd structureel beleid. Naast het voorkomen van VSV in VO en MBO wordt het vernieuwde VSV beleid verbreed met:

  • Meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie;
  • Meer samenhang tussen Aanpak VSV en Aanpak Jeugdwerkloosheid;
  • Meer aandacht voor het toeleiden naar school of werk van zgn. ‘oude VSV’ers.

OCW heeft daarbij een nieuwe landelijke VSV doelstelling geformuleerd: maximaal 20.000 VSV’ers in 2020!

Op 15 februari jl. publiceerde OCW deze brief over de vervolgaanpak van VSV. De highlights uit deze brief vindt u hier.

De VSV regiegroepen in regio Eem en in regio Vallei werken momenteel aan het opstellen van het nieuwe regionale VSV programma. De samenwerkende partners (VO, MBO, gemeenten) zullen rond de zomer samen een subsidieaanvraag doen voor de uitvoering van dit programma in de periode 2017-2020.

De ontwikkeling van het nieuwe VSV programma komt ook aan de orde op de regionale miniconferentie VO-MBO op 21-4-16 (zie eerste artikel in deze nieuwsbrief).

Jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem 2015: veel stuurinformatie voor VO, MBO en Leerplicht/RMC

In deze jaarrapportage worden veel monitorgegevens samengebracht, uit de vier online overstap- en LOB instrumenten die de scholen uit onze regio bij de Overstap VO-MBO gebruiken. De instrumenten zijn:
• De doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
• Het doorstroomdossier VMBO-MBO;
• Zoekjouwmbo.nl;
• De monitor uitschrijving&switch (U&S) 1e jaar MBO.
De instrumenten zijn samengebracht in de portal www.overstap-eemland.nl van Intergrip.

Het gebruik van de online overstapinstrumenten heeft ook het afgelopen jaar weer sterk bijgedragen aan het behalen van een laag VSV percentage in de bovenbouw van het VMBO. De uitval was hier in 2015 bijzonder laag, het streefpercentage is max. 1,5% VSV, onze regio kende hier gemiddeld slechts 1 % VSV. Het gebruik van de overstapinstrumenten draagt daarnaast ook bij aan minder switchen en uitval in het MBO.

 

De rapportage Overstap VO-MBO 2015 is als boekwerk per post aan alle scholen en gemeenten in de regio verstuurd. De rapportage kent twee delen. In deel A een uitgebreide rapportage per instrument. Deel A eindigt met bespreekpunten rond de Overstap VO-MBO i.r.t. het onderwijsbeleid van de scholen/gemeenten. Deel B is een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de overstapgegevens van 22 VO scholen en 8 MBO instellingen.

De jaarrapportage levert veel stuurinformatie op voor VMBO, MBO en leerplicht / RMC. Bespreekpunten uit de jaarrapportage komen aan de orde binnen overleg met de verschillende scholen(groepen) en tijdens de miniconferentie VO-MBO op 21 april 2016.

Wilt u een (extra) geprint exemplaar van de jaarrapportage ontvangen? Stuur een mailtje aan: .

2015fotojaarrapportage

Meer aanmeldingen bij MBO voor 1 april

De afgelopen weken hebben veel leerlingen zich aangemeld bij een vervolgopleiding.
Het aantal aanmeldingen per 1 april bij het MBO is de laatste jaren gestegen; van 45% in 2012, naar 72% in 2015. Een opgaande lijn, maar we zijn er nog niet! De stand van zaken op dit moment (6 april 2016) is 78%. Maximaal haalbaar is ongeveer 90%, omdat 10% van de leerlingen niet doorstroomt naar MBO onderwijs (maar naar bv. havo en particulier onderwijs).
Tijdige aanmelding bij het MBO is van groot belang voor een goede instroom en plaatsingsprocedure, die dan geheel afgerond kan worden voordat de leerling het VMBO verlaat (half juni). Vanaf volgend jaar voert OCW een nieuwe wet in, waarbij aanmelding voor 1 april de standaard richtlijn wordt voor het hele land.

De afgelopen twee jaar had ongeveer 80% van de leerlingen die zich bij een deelnemend MBO aanmeldden een doorstroomdossier (DDD) afgerond. Een mooi resultaat, maar natuurlijk streven we ernaar dat elke leerling bij zijn/haar aanmelding een DDD klaar heeft staan! Momenteel heeft bijna driekwart van de aangemelde leerlingen een DDD klaargezet. Een overzicht vindt u hier.

 

LOB in VMBO regio Eem, waar staan we en hoe gaan we verder?

Terugblik op de Lerend Netwerk LOB 11 februari 2016

Ons regionale expertisecentrum LOB hield in dec/jan een uitgebreide online enquête: tussenstand LOB ontwikkeling in de VMBO scholen in Eemland. De resultaten van de enquête werden gepresenteerd, zij vormen de basis voor de activiteiten van het expertisecentrum in 2016.

Het inbedden van LOB in de schoolcultuur en het realiseren van een brede betrokkenheid bij LOB, is voor veel scholen de ambitie voor de komende jaren. Decanen en leidinggevenden willen ook aandacht besteden aan verbetering van LOB gesprekken, het vastleggen van de uitkomsten van deze gesprekken, het ontwikkelen van een portfolio door leerlingen en het verbeteren van de ouderbetrokkenheid bij LOB.

 

De tweede presentatie op het Lerend Netwerk betrof het wetsvoorstel m.b.t aanmelding en recht op toelating in het MBO en de impact hiervan op LOB binnen het VMBO. De gediplomeerde leerling hoeft zich geen zorgen te maken over toelating, het doorstroom- of loopbaandossier van de leerling helpt hem/haar bij het verkrijgen van de beste plek in het MBO.

De twee presentaties vindt u hier.

 

De derde presentatie betrof de mogelijkheden rond de ontwikkeling van het toekomstig loopbaandossier. De aanwezigen konden online hun visie geven op dit dossier. De resultaten werden direct zichtbaar in een wordcloud:

160211 wordcloue ideale loopbaandossier

 

Op basis van de input uit dit Lerend Netwerk, gaat het regionale expertisecentrum LOB verder met het ontwikkelen van een online voorziening van waaruit de leerling zijn loopbaandossier kan vormgeven.

 

Na de pauze werd aan vijf gesprekstafels uitgewisseld en van elkaar geleerd over:

  • Het testen van aanleg en capaciteiten;
  • Hoe organiseer je LOB ervaringen in het werkveld;
  • LOB opdrachten voor het VO, gemaakt door MBO;
  • Het loopbaandossier;
  • De organisatie van LOB reflectiegesprekken.

De middag werd door de ruim 40 aanwezigen goed gewaardeerd.

Regionaal expertisecentrum LOB Eem:

Daniël Kers

Hans Roorda

Bas Kuiper

 

Ontwikkelen 21e century skills, in een doorlopende leerlijn VMBO-MBO

Terugblik op Lerend Netwerk VMBO-MBO 17 maart 2016

21e eeuwse vaardigheden

In deze bijeenkomst verkenden docenten Nederlands, Engels, rekenen en LOB uit VO én MBO, hoe zij (kunnen) werken aan het ontwikkelen van zgn. 21ste eeuwse vaardigheden.

 

In de inleidingen door Maaike Rodenboog (SLO), Ingrid Christoffels (ECBO) en Jasmijn Kester (Vathorst College) werd gesproken over de ontwikkelingen die ingezet zijn in VO en MBO. Uit het onderzoek in het VO gehouden door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) bleek dat 21ste eeuwse vaardigheden nog weinig structureel en doelgericht aan de orde komen. Er is meer houvast nodig. Er zijn diverse voorbeeldmaterialen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website: www.curriculumvandetoekomst.slo.nl.

ECBO ging met name in op de steeds veranderende arbeidsmarkt voor MBO’ers, en het belang van 21e eeuwse vaardigheden op deze arbeidsmarkt.

De presentaties van ECBO en SLO zijn hier te bekijken.

 

Daarna konden de ruim 40 aanwezigen een keuze maken uit vier workshops (Nederlands, rekenen, Engels en LOB), waarin de VO en MBO-collega’s uitwisselden over didactiek en toepassingen van de de 21ste eeuwse vaardigheden in hun vakgebied.

160317

Er werden diverse praktische opdrachten uitgevoerd. De middag werd gezien als een mooie aanzet en inspiratiebron! De meeste deelnemers hebben belangstelling voor een vervolgbijeenkomst over dit thema.

 

Voorlichtingsdag MBO voor 3e jaars VMBO leerlingen weer druk bezocht

Op donderdag 28 januari vond de jaarlijkse voorlichtingsdag middelbaar beroepsonderwijs plaats voor 3e jaars VMBO leerlingen uit Amersfoort, Bunschoten en Soest. Dit keer was het Corderius College de gastschool. De dag wordt elk jaar georganiseerd door de VMBO decanenkring Eemland. Projectleider is Bas Kuiper, decaan van Mavo Muurhuizen. Informatie en inschrijving vond weer plaats via ZoekjouwMBO.nl

 

Vanuit 13 VMBO scholen deden totaal 1230 derdejaars leerlingen mee. Samen hebben de leerlingen zich 2366 keer ingeschreven voor één of twee van de 37 verschillende beroepsgerichte voorlichtingen van: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Groenhorst Ede, Groenhorst Barneveld, Landstede, ROC van Amsterdam, Nimeto, Grafisch Lyceum Utrecht en het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam.

 

Door de activiteit op het VMBO te integreren in een breed LOB programma draagt het bij aan het verkrijgen van een goed beeld van opleidings- en beroepsmogelijkheden. Dit beeld helpt de leerlingen bij het kiezen van hun vakkenpakket voor het VMBO eindexamenjaar en bij hun keuze voor vervolgonderwijs volgend jaar.