Nieuwsbrief 23, januari 2016

Uitnodiging voor Lerend Netwerk LOB VO-MBO op 11-2-16

Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst van het Lerend Netwerk LOB VO-MBO donderdag 11 febr. van 14.00 tot 17.00, in het Vakcollege Amersfoort.

De regionale VMBO scholen hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Goede LOB draagt sterk bij aan het voorkomen van VSV.

 

Thema deze middag: LOB in VMBO regio Eem, WAAR STAAN WE en HOE GAAN WE VERDER?

 loopbaanorientatie2

GLOBAAL PROGRAMMA

Plenaire presentaties

 • De opbrengsten van de online enquête ’tussenstand LOB ontwikkeling in VMBO regio Eem’;
 • De impact van de voor 2017 geplande wet m.b.t. aanmelding en recht op toelating in het MBO;
 • De ontwikkeling van het loopbaandossier voor VMBO leerlingen en de visie van het MBO hierop.

Daarnaast veel ruimte voor uitwisseling en ontmoeting aan diverse gesprekstafels.

 

Het complete programma van de middag vindt u hier.

 

DOELGROEP

Mentoren, decanen, teamleiders, onderwijsontwikkelaars, beleidsmedewerkers, directie, uit VO en MBO.

 

AANMELDEN per e-mail:  o.v.v. Lerend Netwerk LOB 11-2-16, uw naam, uw functie en uw school/instelling.

 

ORGANISATIE

Taakgroep Aansluiting VO-MBO / Expertisecentrum LOB Eem:

Hans Roorda - VMBO Guido de Brès, Expertisecentrum LOB Eem
Daniël Kers - VMBO Veluws College, Expertisecentrum LOB Eem
Bas Kuiper - Mavo Muurhuizen, Expertisecentrum LOB Eem
Michiel Westland - VMBO Vathorst College
Rieneke Schinkel  en Gideon Hertog - MBO Amersfoort
Karen Molhoek en Janus Hermse - ROC Midden Nederland
André Ubels - Aanpak VSV Eemland

 

 

We zien uit naar een inspirerende bijeenkomst. Graag tot ziens op 11 februari!

OCW zet succesfactoren regionale VSV Aanpak voort na 2016

OCW heeft bij de start van schooljaar 15/16 bekend gemaakt dat de succesfactoren van de huidige regionale VSV Aanpak structureel voortgezet zullen worden na 2016. Hiervoor zullen diverse aanpassingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd. Omdat hier enige tijd voor nodig is, zijn de VSV regelingen uit de periode 2012-2015 verlengd t/m 2016.

De belangrijkste succesfactoren zijn:

 • intensieve samenwerking VO-MBO-gemeenten;
 • een door de samenwerkende partners gezamenlijk opgesteld regionaal programma Aanpak VSV;
 • geoormerkte subsidie voor het regionale programma en prestatiesubsidies voor VO en MBO;
 • Ondersteuning van de regio's door OCW met VSV cijfers en accountmanagement.

VSV is in de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2009 waren er landelijk ruim 52.000 schoolverlaters per jaar. In 2014 waren er 25.622 VSV’ers. Ook in de regio Eem is in deze periode het aantal VSV’ers per jaar met ruim 50% verminderd. Met de aangekondigde structurele voortzetting van de aanpak van VSV wil OCW de huidige resultaten tenminste behouden.

realisatie vsv

De omvang van de jaarlijkse VSV budgetten voor VO, MBO en gemeenten (landelijk 150 miljoen per jaar) blijft gehandhaafd. De middelen zullen van 2017 jaarlijks structureel beschikbaar komen voor scholen en gemeenten.

Er zijn ook veranderingen in het VSV beleid vanaf 2017, o.a.:

Lees meer...

Aanpak VSV in 2016

Bij de aanpak van VSV in 2016 hebben de samenwerkende partners in de regio Eem gekozen voor continuering van de hoofdmaatregelen uit 2015, nl.:

 

A. Versterken integrale aanpak Overstap VO-MBO

B. Versterken LOB in VO

C/D. Versterken LOB in MBO niv1-2 / niv 3-4

E. Versterken samenwerking ketenpartners

F. Adequate aanpak verzuim

G. Extra ondersteuning en zorg in/om de school / Plusvoorzieningen voor studenten

H. Versterken interne organisatie en management binnen scholen en gemeenten m.b.t. voorkomenVSV.

 

Voorsorteren op 2017

Binnen de bestaande maatregelen is er gekozen voor twee belangrijke nieuwe speerpunten in 2016, die aansluiten op de gewenste aanpak vanaf 2017:

 • Een betere samenhang creëren tussen de aanpak van VSV en de aanpak van Jeugdwerkloosheid (JWL).
 • Voorkomen VSV en jeugdwerkloosheid onder de doorstroom Praktijkonderwijs – MBO Entree – arbeidsmarkt en Speciaal Voortgezet Onderwijs – MBO – arbeidsmarkt. Dit betreft zgn. jongeren in kwetsbare positie.

Op uitvoerend en tactisch niveau is hiervoor een nieuwe regionale taakgroep ingericht: de taakgroep jongeren in kwetsbare positie (JKP). In deze taakgroep werken het PrO, het VSO en het MBO (onderwijs) samen met het gemeentelijk jongerenloket en het leerwerkloket (werk&inkomen).

De startbijeenkomst van de nieuwe taakgroep JKP zal plaatsvinden op 21 januari. In de volgende nieuwsbrief meer info over de activiteiten van deze taakgroep in 2016.

Op strategisch niveau is de bestuurlijke samenwerking tussen VO, MBO en gemeenten uitgebreid en opnieuw vormgegeven. Het bestuurlijk overleg tussen de partners zal zich nu ook specifiek richten op de samenhang tussen de aanpak van VSV en JWL.

Veranderingen in organisatie RMC functie regio Eem

In 2015 heeft de RMC contactgemeente Amersfoort de herinrichting van de Regionale Meld en Coördinatie functie (RMC) in de regio Eem voorbereid. Het RMC begeleidt 18-23 jarige jongeren in de regio Eem, die hun opleiding zonder startkwalificatie (dreigen) te verlaten.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de RMC coördinatiefunctie door de gemeente Amersfoort breder ingevuld dan voorheen. Daarnaast is de uitvoering van de RMC trajectbegeleiding, die sinds lange tijd werd uitbesteed aan de stichting SOVEE, door de gemeente in eigen huis gehaald per 1 januari 2016. Deze ontwikkeling sluit aan bij de grotere rol voor RMC contactgemeenten bij de door OCW aangekondigde VSV aanpak na 2016.

Met de nieuwe RMC positionering en organisatie beogen de gemeenten in de regio Eem nog betere samenhang te kunnen creëren met de taken van de gemeente op het terrein van leerplicht/kwalificatieplicht, (jeugd)zorg, participatiewet (aanpak jeugdwerkloosheid) en passend onderwijs.

Dhr. Jans Speulman is per 1 januari RMC coördinator ad interim. In voorjaar 2016 zal de functie van RMC coördinator definitief worden ingevuld.

De RMC trajectbegeleiders die bij SOVEE werken blijven hun werk uitvoeren, maar nu gedetacheerd bij de gemeente. Zij voeren waar mogelijk hun werk uit op scholen of in de woonplaatsen van de jongeren.

Contactgegevens RMC:

o Centraal telefoonnummer RMC: 033-4695683.

o E-mailadres voor de aanmelding: .

o RMC-coördinator: Jans Speulman: .

o RMC-trajectbegeleiders: Zaira Steward, Leonie de Greef en Marius Vonk.

Over de verandering van de organisatie van de RMC functie is door de 8 gemeenten uit de regio Eem eind december dit factsheet verspreid.

logo amersfoort  logo Baarn  logo Barneveld  logo Bunschoten

logo Leusden  logo Nijkerk  logo soest  Logo Woudenberg

Save the dates!

17 maart: Lerend Netwerk doorlopende leerlijnen

21 april:   Miniconferentie aansluiting VO-MBO

 

De taakgroep Aansluiting VO-MBO organiseert:

do.mi. 17-3-16 bijeenkomst Lerend Netwerk doorlopende leerlijnen VO-MBO
  thema: 21e century skills, what's new? Hoe ontwikkel je ze?
Doelgroep:

docenten, teamleiders, onderwijsontwikkelaars, directie uit

VO en MBO

Tijd/locatie: 14.00 - 17.00 uur, Vakcollege Amersfoort

 

 

 

 

 

 

Met presentaties en uitwisseling over:

 • Wat bedoelen we met 21e century skills?
 • Hoe geef je didactisch vorm aan 21e century skills bij verschillende vakken?
 • Hoe kan gerichtheid op 21e century skills bijdragen aan doorlopende leerlijnen VO-MBO?

 

De Taakgroep Aansluiting VO-MBO en de regiegroep VSV Eem organiseren:

do.mi. 21-4-16: Miniconferentie aansluiting VO-MBO en aanpak VSV 2016/2017
Doelgroep:

directie, management, teamleiders, beleidsmedewerkers, decanen

uit VO, MBO en gemeenten

Tijd/locatie: 14.00 - 17.00 uur, Vakcollege Amersfoort

 

Met presentaties en uitwisseling over:

 • De conclusies uit de regionale jaarrapportage / tabellenboek Overstap VO-MBO Eem 2015;
 • VSV cijfers VO en MBO schooljaar 14/15;
 • Aanpak VSV 2016/2017;
 • Verbinding aanpak VSV en Aanpak Jeugdwerkloosheid;
 • VSV en werkloosheid in de doorstroom VSO-MBO-arbeidsmarkt;
 • VSV en werkloosheid in de doorstroom PrO-MBO Entree-arbeidsmarkt.

Meer informatie over de bijeenkomsten volgt in februari/maart.

Aanmelden is reeds mogelijk: per e-mail:

o.v.v. datum bijeenkomst, uw naam, uw functie en uw school/instelling.

Aanmelden bij MBO en doorstroomdossier invullen voor 1 april!

In de eerste week van januari viel bij alle 4e jaars leerlingen van het VMBO in de regio Eem de traditionele nieuwjaarskaart vanuit Aanpak VSV Eemland in de bus.
Door middel van deze kaart worden leerlingen opgeroepen zich voor 1 april aan te melden bij het MBO en daarbij ook hun doorstroomdossier ingevuld te hebben.

Het percentage tijdige aanmeldingen (per 1 april) bij het MBO was 45% in 2012, 57% in 2013, 66% in 2014 en 72% in 2015. Een opgaande lijn, maar we zijn er nog niet!

Maximaal haalbaar is ongeveer 90%, omdat 10% van de leerlingen niet doorstroomt naar MBO onderwijs (maar naar bv. havo en particulier onderwijs).

Tijdige aanmelding bij het MBO is van groot belang voor een goede instroom- en plaatsingsprocedure, die dan geheel afgerond kan worden voordat de leerling het
VMBO verlaat (half juni). Daarom weer onze oproep aan alle mentoren en decanen VMBO: aub extra aandacht voor tijdige aanmelding! Ons streven is dit jaar: tenminste 80% aanmeldingen voor 1 april.

Per 1-1-2017 voert OCW een nieuwe wet in waarin o.a. het toelatingsrecht tot het MBO wordt geregeld. Aanmelden voor 1 april wordt in deze wet in 2017 een voorwaarde voor het verkrijgen van dit toelatingsrecht.

2016voorkant

Wisseling voorzitter bestuurlijk overleg Aanpak VSV Eemland

Eind december nam Rinnie van der Horst afscheid als voorzitter van het Regionaal bestuurlijk Overleg aanpak VSV Eemland. In dit overleg zijn alle bestuurders uit VO, MBO en gemeenten vertegenwoordigd. In oktober nam Rinnie, wegens pensionering, al afscheid als voorzitter CVB van de Meerwegen (VO) Scholengroep. Rinnie was 7 jaar lang, sinds de start van het 1e VSV convenant, een gedreven en slagvaardig voorzitter van het bestuurlijk VSV overleg. Door ook de zgn. VSV regiegroep in onze regio voor te zitten heeft Rinnie een grote bijdrage geleverd aan de goede samenhang tussen bestuur en uitvoering van ons regionale VSV programma.

Met ingang van januari 2016 heeft Aren van Heest, CVB lid MBO Amersfoort, het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg en de VSV regiegroep Eem overgenomen.

"Juist met 2017 in zicht, is dit een uitdagend moment om het overleg rond dit belangrijke thema te mogen gaan leiden", aldus Aren van Heest bij zijn installatie.

21 leerlingbegeleiders uit VO en MBO volgen samen 4-daagse training tot 'schoolcoach loopbaanreflectiegesprekken'.

Voor de tweede maal bleek er veel belangstelling voor het aanbod van Aanpak VSV Eemland aan mentoren / loopbaanbegeleiders in VO en MBO, om deel te nemen aan deze 4 daagse training.

De training wordt dit maal gegeven door Nard Kronenberg van de Loopbaangroep (www.loopbaangroep.nl), ondersteund door het Expertisecentrum LOB Eem.

De 4 trainingsdagen zijn verspreid over de periode oktober 2015 t/m januari 2016.

De training is zeer praktijkgericht, er wordt o.a. gebruik gemaakt wordt van zelf opgenomen filmpjes van gevoerde loopbaanreflectiegesprekken.

De 21 deelnemers zijn afkomstig van acht VMBO scholen, een school voor praktijkonderwijs en drie MBO instellingen in onze regio.

1511 training

De training vindt buitenschools plaats in de landelijke, gastvrije setting van vergadercentrum/dorpshuis Glindster/DOK14 in jeugddorp de Glind bij Barneveld.

De deelname uit verschillende onderwijssoorten blijkt als een meerwaarde van de training te worden ervaren. In de training worden de deelnemers opgeleid om als LOB schoolcoach in de eigen school collega’s te trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

Het expertisecentrum LOB zal, net al bij de vorige trainingsgroep, dit proces verder ondersteunen.

Op 21 januari hopen de 21 deelnemers de training gecertificeerd af te sluiten!

Het Transferteam VO-MBO levert intensieve begeleiding bij de overstap VO-MBO

Deze intensieve begeleiding is bedoeld voor een kleine groep geselecteerde VMBO leerlingen die dit nodig hebben bij de overstap naar het MBO. Alle VMBO scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eemland hebben in november 2015 maximaal drie leerlingen voor deze intensieve begeleiding kunnen voordragen. Een lid van het transferteam bespreekt deze leerlingen met de school van herkomst.

De begeleiding van het transferteam richt zich dit jaar specifiek op het afstemmingsproces tussen de professionals op de scholen die samen met de leerling werken aan een succesvolle overstap.

In het VMBO staat hierbij de afstemming tussen mentor/decaan/zorgcoördinator en leerling/ouders centraal. In afstemming met elkaar zorgen zij voor een doorstroomdossier (DDD) waarbij de ondersteuningsbehoeften van de leerling volledig inzichtelijk gemaakt worden voor het MBO. Vervolgens let het transferteam erop of het contact met de beoogde MBO instelling op de juiste manier tot stand komt.

In de praktijk gaat het om leerlingen die zowel op het VO al op het MBO passend onderwijs nodig hebben. Voor deze leerlingen is altijd een vorm van bijzondere overdracht nodig.

Lees meer...