Nieuwsbrief 22, maart 2015

Gespecificeerde VSV cijfers 13/14 beschikbaar. Goede resultaten in Eem en Vallei!

Op 5 maart heeft OCW de gespecificeerde VSV cijfers over schooljaar 13/14 gepubliceerd.
Begin februari, bij de publicatie van de globale VSV cijfers 13/14, werd al duidelijk dat onze regio weer goede resultaten heeft behaald.

 

De regio Eem&Vallei scoort als geheel ruim onder het VSV percentage dat landelijk benodigd is om de doelstelling van het VSV convenant te behalen.
Uit de nu verschenen factsheet van OCW met gespecificeerde VSV cijfers Eem&Vallei, blijkt dat onze regio gemiddeld in 4 van de 6 onderwijscategorieën de streefpercentages VSV behaald heeft. In twee onderwijscategorieën (HAVO/VWO en MBO1) is dit niet het geval.

RMC16 2014 

De resultaten per school verschillen hierbij wel sterk. Scholen die in bepaalde categorieën aan de VSV normpercentages voldoen, ontvangen van OCW voor deze categorie een VSV prestatiesubsidie.
Bij de publicaties van OCW is voor onze regio een samenvattende analyse gemaakt. Onze VSV aanpak blijkt succesvol.
In het MBO is er nog wel steeds veel werk te verzetten om aan alle VSV normpercentages voor schooljaar 14-15 te voldoen. In het MBO zijn in 14/15 de normpercentages VSV weer strenger dan vorig schooljaar. Het Hoornbeeck College voldoet voor MBO2 en MBO3-4 al wel ruim aan de VSV normen 14/15.

 

De betekenis van de nieuwe VSV cijfers voor het VSV beleid in onze regio, is één van de thema’s van de regionale miniconferentie VO-MBO op 16 april 2015.

Lees meer...

Uitnodiging regionale miniconferentie VO-MBO op do.mi. 16 april 2015

Samen werken aan versterken LOB VO-MBO, onderwijskwaliteit en passend onderwijs!

Ontmoet uw collega's van VMBO, MBO en gemeenten. 

 

De miniconferentie vindt plaats op do. 16 april van 14.00 tot 17.00 uur,

op het Vakcollege Amersfoort, Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort. 

 

De thema’s op deze miniconferentie zijn:
• Bespreekpunten (H5) uit de jaarrapportage 2014 Overstap VO-MBO regio Eem.
• De conclusies uit de nieuwe VSV cijfers 13/14
• Hoe gaan we verder met onze succesvolle aanpak van VSV, ook na afloop van het VSV convenant eind 2016?
• Ontwikkelingen m.b.t. de versterking van LOB en onderwijskwaliteit in VMBO en MBO en de versterking van RMC in de regio.

 

Naast informatie zal er deze middag ook veel ruimte zijn voor uitwisseling en leren van elkaar. O.a. in een zaaldiscussie en in 2 rondes met leer- en gesprekstafels.

 

Aan het programma werken mee: Sjoukje Meeldijk, accountmanager OCW,
en Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt www.KBAnijmegen.nl.

 

De miniconferentie richt zich met name op: directieleden/bestuur, managers, afdelingsleiders, decanen, LOB coördinatoren, beleidsmedewerkers, intake coördinatoren enz. Zij ontvingen al eerder een uitnodiging. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom!

 

U kunt zich aanmelden via: o.v.v. 16-4-2015, uw naam, uw functie en uw school/instelling. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Na aanmelding ontvangt u begin april het definitieve programma van de middag en extra informatie.

 

Graag tot ziens op 16 april!

Jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem 2014:

input voor verdere verbetering aansluiting VMBO-MBO!

2014

In deze jaarrapportage worden veel monitorgegevens samengebracht, uit de vier online overstap- en LOB instrumenten die de scholen uit onze regio bij de Overstap VO-MBO gebruiken. De instrumenten zijn:
• De doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
• Het doorstroomdossier VMBO-MBO;
• Zoekjouwmbo.nl;
• De monitor uitschrijving&switch (U&S)1e jaar MBO.
De instrumenten zijn samengebracht in de portal www.overstap-eemland.nl van Intergrip.

 

Het gebruik van de online overstapinstrumenten heeft ook het afgelopen jaar weer sterk bijgedragen aan het behalen van een laag VSV percentage in de bovenbouw van het VMBO. De uitval was hier in 2014 bijzonder laag, het streefpercentage is max. 1,5% VSV, onze regio kende hier gemiddeld slechts 1,1% VSV. Het gebruik van de overstapinstrumenten draagt daarnaast ook bij aan minder switchen en uitval in het MBO.

 

De rapportage Overstap VO-MBO 2014 is als boekwerk per post aan alle scholen en gemeenten in de regio verstuurd. De rapportage kent twee delen. In deel A een uitgebreide rapportage per instrument. Deel A eindigt met bespreekpunten rond de Overstap VO-MBO i.r.t. het onderwijsbeleid van de scholen/gemeenten. Deel B is een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de overstapgegevens van 22 VO scholen en 8 MBO instellingen.

 

De jaarrapportage levert managementinformatie op voor gemeenten, VMBO en MBO. Bespreekpunten uit de jaarrapportage komen aan de orde binnen overleg met de verschillende scholen(groepen) en tijdens de miniconferentie VO-MBO op 16 april 2015.


Wilt u een (extra) geprint exemplaar van de jaarrapportage ontvangen? Stuur een mailtje aan:

Aanmelden bij MBO en doorstroomdossier invullen voor 1 april!

In de eerste week van januari viel bij alle 4e jaars leerlingen van het VMBO in de regio Eem de traditionele nieuwjaarskaart vanuit Aanpak VSV Eemland in de bus. Door middel van deze kaart worden leerlingen opgeroepen zich voor 1 april aan te melden bij het MBO en daarbij ook hun doorstroomdossier ingevuld te hebben.
Het aantal aanmeldingen per 1 april bij het MBO was 45% in 2012, 57% in 2013 en 66% in 2014. Een opgaande lijn, maar we zijn er nog niet!


Maximaal haalbaar is ongeveer 90%, omdat 10% van de leerlingen niet doorstroomt naar MBO onderwijs (maar naar bv. havo en particulier onderwijs).
Tijdige aanmelding bij het MBO is van groot belang voor een goede intake en plaatsingsprocedure, die dan geheel afgerond kan worden voordat de leerling het VMBO verlaat (half juni).
Daarom weer onze oproep aan alle mentoren en decanen VMBO: aub extra aandacht voor tijdige aanmelding! Ons streven is dit jaar: tenminste 75% aanmeldingen voor 1 april.

2015 voorkant njk

Zoekjouwberoep.nl, een uniek nieuw platform voor beroepsoriëntatie in VO

Voor het kiezen van een passende vervolgopleiding is een goed opleidings- en beroepsbeeld belangrijk. Met behulp van zoekjouwmbo.nl kunnen leerlingen in de regio Eem deelnemen aan oriëntatieworkshops van MBO-opleidingen bij MBO instellingen in de regio.
De vervolgstap is het bieden van (oriënterende) beroepservaringen via zoekjouwberoep.nl.
Met behulp van deze site kunnen leerlingen afspraken maken over meelopen op de werkvloer in bedrijven en instellingen. Zoekjouwberoep.nl is bedacht door het expertisecentrum LOB van Aanpak VSV Eemland en ontwikkeld samen met Intergrip BV.

 

Op zoekjouwberoep.nl ziet een leerling het aanbod van beroepsprofessionals dat past bij zijn of haar profiel. Op basis van criteria zoals opleidingsniveau, opleidingswens en reisafstand worden vraag en aanbod gematcht en kan de leerling een meeloopaanvraag indienen bij een beroepsprofessional. De communicatie tussen school, beroepsprofessional en leerling verlopen efficiënt via het online systeem. Een bijbehorende app is nog in ontwikkeling.

 

Eerste ervaringen

Lees meer...

Transferteam intensieve toeleiding naar MBO van start

Het traject intensieve toeleiding is een vorm van bijzondere overdracht vmbo-mbo en is bedoeld voor een kleine groep geselecteerde vmbo-leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben bij de overstap naar het MBO. Eind december 2014 is een zgn. ‘transferteam’ samengesteld. In dit team zitten medewerkers VMBO en MBO. Het voorzitterschap is in handen van Jos Stukker, docent bij het Prisma College.

 

Het intensieve toeleidingstraject is een traject op maat, dat enkele weken of maanden kan duren, zodat de leerling geleidelijk kan wennen aan het MBO en een beter beeld krijgt van zijn/haar vervolgopleiding. Het vmbo blijft daarbij verantwoordelijk voor het begeleidingstraject, de opleidingskeuze en de aanmelding van de leerling. Er is bij intensieve toeleiding ook altijd sprake van extra informatieoverdracht naast het digitaal doorstroomdossier. De scholen van het samenwerkingsverband vo-vso hebben in januari 17 leerlingen voor intensieve toeleiding MBO bij het transferteam aangemeld.

Veel belangstelling voor Lerend Netwerk LOB Eem 29-1-2015

Leerlingbegeleiding = loopbaanbegeleiding!

Ruim 90 collega’s uit VMBO en MBO namen op 29 januari deel aan dit Lerend Netwerk LOB.
Na de opening door Mart Drogt (directeur VMBO Guido de Brès) en Ebby Pelsma (directeur Welzijn College ROC Midden Nederland) gaf Peter den Boer (lector keuzeprocessen ROC West Brabant) een inspirerend gastcollege over LOB, waarbij hij wetenschappelijk onderzoek en de praktijk op de werkvloer direct verbond. U vindt zijn presentatie hier.
Eén VMBO en twee MBO scholen gaven vervolgens (samen met studenten) een aansprekend beeld van de ontwikkeling van LOB binnen hun scholen.

150129

Na de pauze konden de deelnemers 2x kiezen uit 10 verschillende workshops, waarin MBO scholen good practices rond LOB presenteerden en deelden met de andere deelnemers. Leren van elkaar stond centraal. Een korte beschrijving van de workshops (inclusief contactpersonen) kunt u vinden op onze site www.aanpakvsveemland.nl. De digitale presentaties die in een een paar workshops zijn gebruikt, zijn hier ook te vinden.

 

De middag werd door de deelnemers goed gewaardeerd en werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel.

 

 

Veertig jaar "Jan Kroondag"

afscheid van de initiator van de rgionale MBO voorlichtingsdag voor VMBO'ers

Op 22 januari jl. vond voor de 40ste keer de voorlichtingsdag beroepsonderwijs plaats. Al deze jaren was Jan Kroon (afkomstig uit de wereld van arbeidsvoorziening) nauw betrokken bij de organisatie. De dag werd in de volksmond dan ook de “Jan Kroondag” genoemd.

 

In 1975 was het een initiatief van mbo, mavodecanenkring en jeugdconsulenten van het gewestelijk arbeidsbureau om een voorlichting te starten voor 3e jaars mavo leerlingen. Het format voor deze dag blijkt sterk. Nog steeds is deze dag bedoeld voor 3e klas (vmbo) leerlingen, die kunnen kiezen uit ongeveer 25 voorlichtingen over MBO beroepen en opleidingen.

 

Jan werd na afloop van de MBO voorlichtingsdag in het zonnetje gezet door de VMBO decanenkring Eemland.

Jan, bedankt voor al het werk dat je, met hart voor jongeren en hun toekomst, al deze jaren verricht hebt!

 150122afscheid2      150129JanKroon

 

Jan Kroon draagt het organisatie-stokje over aan Bas Kuiper, LOB-coördinator van Mavo Muurhuizen. Op Mavo Muurhuizen vond op 22 januari ook de 40e succesvolle voorlichtingsdag beroepsonderwijs plaats. Ruim 1400 vmbo-leerlingen van vmbo-scholen uit de regio, konden deze dag kiezen voor 2 van de 25 verschillende VMBO voorlichtingen. De inschrijving hiervoor verliep in december weer geheel online via zoekjouwmbo.nl.