Nieuwsbrief 21, november 2014

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze naar 

 

Uitnodiging bijeenkomst Lerend Netwerk LOB vmbo-mbo, do.mi. 29 januari 2015

Leerlingbegeleiding = loopbaanbegeleiding!

Samenwerken aan doorgaande LOB vmbo-mbo in regio Eem.

 

Kennisdeling over de aanpak van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) staat deze middag centraal.
Laat u inspireren door de good practices van uw collega's en door de praktijkkennis van Peter den Boer, freelance onderzoeker en lector keuzeprocessen bij ROC West Brabant.
Er zijn twee workshoprondes, waarin het accent ligt op LOB binnen MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland. Ook is er aandacht voor de snelle LOB ontwikkeling in VMBO scholen in de regio Eem en zullen we ideeën inventariseren voor de verdere stimulering van LOB vanuit ons regionale VSV programma.

 

Doelgroep:
Docenten, decanen, onderwijsontwikkelaars, teamleiders/afdelingsmanagers uit MBO en VMBO.

 

Programma:
13.30   Opening door directieleden MBO en VMBO.
13.40   Keynote; o.a. over de relatie tussen LOB en studiesucces.
              Door Peter den Boer, freelance onderzoeker en lector keuzeprocessen

              ROC West Brabant (zie onderzoekend-leren.nl en keuzeprocessen.nl)
14.10   Korte presentaties door ROC MN, MBOA en de decanenkring VMBO Eemland;

              over de rol van LOB in ons onderwijs.
14.30   Pauze
14.45   1e ronde workshops: diverse good practices LOB.
15.30   2e ronde workshops: diverse good practices LOB.
16.15   Een blik van buiten op de LOB ontwikkeling in VMBO en MBO in onze regio.
              Uitwisseling van ideeën voor het samen verder werken aan de versterking van LOB.
16.45   Afsluiting en netwerkborrel.

 

Locatie: Amersfoort, verdere informatie volgt in december.

De beschrijving van de workshops ontvangt u in december, u kunt kiezen uit 10 workshops!

 

Voorbereidingsgroep:
MBO Amersfoort: Nel van Weerd, Rieneke Schinkel. ROC MN: Marleen Bovee, Bo Leenen.
Decanenkring VMBO: Hans Roorda. Aanpak VSV Eemland: André Ubels.

 

Aanmelden:
Per mail bij Herma Dijk, via . o.v.v. uw naam, functie en school/instelling.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Graag ontmoeten wij u op 29 januari!

Veel belangstelling voor regionale LOB training schoolcoaches en mentoren

In oktober heeft de eerste tweedaagse training van LOB schoolcoaches en mentoren plaatsgevonden. Deze training is een vervolg op de vorig jaar in onze regio georganiseerde training tot LOB gesprekscoach, m.m.v. Marinka Kuijpers. Aan het vervolg in oktober namen opgeleide LOB gesprekscoaches van zes scholen deel, samen met 2 mentoren van hun eigen school.
Tijdens de training werden de mentoren ingewijd in de LOB-theorieën en getraind in het voeren van een goed loopbaangesprek. De vorig jaar opgeleide LOB gesprekscoaches oefenden in hun rol van trainer/LOB schoolcoach.

 

mentorentraining

 

De deelnemers waren enthousiast over deze eerste training. Hun tips en aandachtspunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende ronde.
Er is veel belangstelling voor deze training; ook ronde twee en drie zijn reeds vol. Mogelijk volgen er nog een vierde en vijfde ronde. Per tweedaagse is er ruimte voor 18 personen.
De trainingen worden verzorgd door het expertisecentrum LOB Eemland.

Drie 'LOB-ridders' in regio Eem!

LOB Ridders

 

Donderdag 30 oktober zijn tijdens het LOBlands festival in Ede tien ambassadeurs op het gebied van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) geridderd in de 'Orde van LOB'.
Directeur-Generaal Alida Oppers van het ministerie van OCW zette, samen met de vice-voorzitter van het LAKS, Andrej Josic, deze actieve LOB-professionals in het zonnetje.

 

Drie van deze 'ridders' zijn werkzaam in de regio Eem. Daniël Kers en Michiel van den Anker (Expertisecentrum LOB Eemland) en Jan Hendrik de Jonge (MBO Amersfoort) zetten zich al jaren in voor stimulering LOB.
Het LOBlands festival vormde de afsluiting van het meerjarige project "stimulering LOB" van de VO raad. "Deze LOB ambassadeurs laten zien dat loopbaangericht onderwijs de toekomst heeft", aldus Karen Oostvogel, projectleider stimulering LOB bij de VO raad. De regio Eemland werd genoemd als voorloper in de samenwerking tussen VO en MBO m.b.t. de ontwikkeling van LOB.

VSV cijfers regio Eem&Vallei stemmen positief!

Nog steeds veel werk aan de winkel, i.v.m. strengere VSV normen in 14/15.

VSVverkenner

Op 29 oktober 2014 heeft OCW de definitieve VSV cijfers over schooljaar '12-'13 gepubliceerd. Deze cijfers stemmen positief. Onze regio duikt in 12/13 net onder de geplande VSV reductielijn. De VSV resultaten in onze regio zijn iets beter dan gemiddeld in het land.

 

Inmiddels is ook schooljaar 13/14 achter de rug. In maart 2015 worden de voorlopige VSV cijfers over 13/14 door OCW gepubliceerd. We hopen (en verwachten) dat VSV in 13/14 weer verder gedaald is. De eerste cijfers (uit de DUO maandrapportages) stemmen positief.

 

De door OCW vastgestelde VSV normpercentages voor het MBO werden over een periode van 3 schooljaren, steeds strenger. In het huidige schooljaar 14/15 gelden de strengste VSV normen. De MBO VSV resultaten die in 12/13 voldoende waren, zijn dat in 14/15 dus niet meer.
De door OCW vastgestelde VSV norm/streefpercentages voor het VO zijn in de periode 2012-2015 hetzelfde.

 

In 2012/2013 kende de regio Eem&Vallei 1038 VSV'ers. 80% van hen was ouder dan 18 jaar. VSV vindt dus met name plaats in de leeftijd waarop geen leerplicht of kwalificatieplicht meer geldt.
De grootste uitdaging voor het verder reduceren van VSV ligt dan ook in het MBO.
De regionale kerncijfers VSV vindt u in de VSV analyse die onze regio opstelde.
Gedetailleerde regionale VSV cijfers 12/13 vindt u in de factsheet van OCW.
Op de OCW site: www.vsvverkenner.nl kunt u gedetailleerde VSV cijfers vinden op landelijk, regionaal en school niveau.

Lopend VSV convenant wordt verlengd tot 1-1-2017

Het VSV convenant 2012-2015, afgesloten tussen VO, MBO, gemeenten en OCW, wordt met een jaar verlengd tot 1-1-2017. OCW liet hierover op 7 oktober het volgende weten:

 

"Het huidige vsv-arrangement loopt tot eind 2015. In de jaarlijkse voortgangsbrief over vsv (maart 2014) heeft de minister aangegeven dat zij ook na afloop van het convenant door wil gaan met de succesvolle elementen van Aanval op Schooluitval: focus op een regionale aanpak met vo-, mbo-instellingen, gemeenten en andere ketenpartners, resultaatafhankelijke beloning en transparantie over resultaten van onderwijsinstellingen. Bij voorkeur worden deze elementen verankerd in bestaande wet- en regelgeving. Omdat dit tijd kost, heeft de minister besloten om het huidige vsv-arrangement met een jaar te verlengen.

 

Wat betekent de verlenging concreet?

Lees meer...