Nieuwsbrief 20, juni 2014

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze naar 

 

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe pak ik dat aan?

Nieuwe regionale pilot zoekjouwberoep.nl versterkt LOB in het VMBO.

Veel VMBO (TL) scholen willen leerlingen graag meer levensechte beroepservaringen op laten doen.

Deze ervaring doe je het beste op door 1 of 2 dagen mee te lopen met een beroepsbeoefenaar in een beroep dat je aanspreekt. Deze meeloopervaring staat vervolgens centraal in individuele loopbaanreflectiegesprekken die VMBO mentoren (LOB coaches) met hun leerlingen voeren.

 

Op basis van zijn ervaringen kan de leerling in de reflectiegesprekken veel leren over de hamvragen in LOB: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe pak ik dat aan?

 

Het organiseren van beroepsoriënterende meeloopdagen is voor individuele scholen een moeilijke en tijdrovende klus. Ons regionale expertisecentrum LOB Eemland heeft daarom het initiatief genomen om de organisatie van dergelijke meeloopdagen te ondersteunen met een digitaal systeem: zoekjouwberoep.nl.

Het initiatief wordt mede gedragen door de VMBO decanenkring Eemland. Aanpak VSV Eemland levert cofinanciering voor het project.

 

Voorwaarde voor deelname aan zoekjouwberoep.nl is dat de meeloopdagen ingebed zijn in het LOB programma van de school. De ondersteunende website in een notendop:

 

Lees meer...

Gezakt voor het VMBO examen, wat nu?

Advies van de VO mentor dit jaar extra van belang, door beëindiging drempelloze instroom MBO.

Deze week is bekend geworden wie er gezakt zijn voor het herexamen. Veel leerlingen zullen het examenjaar overdoen op de eigen school of eventueel op het VAVO, om zo toch het diploma te behalen. Voor een aantal leerlingen is het mogelijk om, na het doen van een toelatingsonderzoek, toch door te stromen naar het MBO. De intaker in het MBO (in samenwerking met de tweedelijns leerlingbegeleiding MBO) kijkt wat de mogelijkheden zijn. Hierbij is het advies van de VO school van groot belang.

 

Toelatingsonderzoeken bij het MBO worden bij voorkeur nog voor de zomervakantie gedaan.

Het is dus belangrijk om de wensen / keuzes t.a.v. vervolgtraject van gezakte leerlingen, snel met elkaar te communiceren! Graag extra aandacht hiervoor.

De verschillende MBO scholen hebben de afgelopen maand zelf aan het VO laten weten hoe de aanmelding voor een toelatingsonderzoek gedaan kan worden. Dit verloopt per school verschillend.

Aanbod Expertisecentrum LOB Eemland '14-'15:

Tweedaagse training Loopbaangesprekken voeren, voor mentoren en LOB gesprekscoaches.

Voor de scholen die meegedaan hebben aan de training loopbaanreflectiegesprekken (najaar 2013) komt er een vervolgtraining. De opgeleide LOB gesprekscoach kan zich samen met 2 collega’s (mentoren) inschrijven voor een tweedaagse training.

Doel van deze training:

• Mentoren inwijden in de LOB-theorieën;

• Mentoren trainen in het voeren van een goed loopbaan(reflectie)gesprek;

• Oefenen met de rol van trainer bij het opleiden van collega’s / mentoren tot LOB gesprekscoach.

 

De betrokken scholen zijn rechtstreeks uitgenodigd om aan deze training deel te nemen.

Er worden dit najaar 2 tweedaagse trainingen gegeven.

Ronde 1: 25 september en 9 oktober;

Ronde 2: 20 november en 4 december.

De training wordt verzorgd door het expertisecentrum LOB Eemland. Meer info:

Bas Kuiper versterkt het regionaal expertisecentrum LOB

Ons regionaal expertisecentrum LOB (ECLOB) timmert hard aan de weg. Daarom werd gezocht naar versterking van het ‘bevlogen’ ECLOB team. Deze versterking is gevonden in de persoon van Bas Kuiper, decaan op Mavo Muurhuizen. Bas zal voor 4 uur per week aansluiten bij het ECLOB, hij wordt o.a. ambassadeur van de pilot zoekjouwberoep.nl.

De doorstroommonitor: essentieel bij voorkomen VSV in VMBO

Overstap vanuit VMBO naar vervolgonderwijs weer bijna compleet in beeld.

De overstap uit VMBO naar vervolgonderwijs wordt weer nauwgezet gevolgd.

Dit jaar volgen we in de regionale doorstroommonitor 2880 leerlingen uit het voortgezet onderwijs die de overstap maken naar MBO of ander vervolgonderwijs.

De stand van zaken per 25-6-14:

93% (2675 leerlingen) kiest voor een MBO of een vakschool. 59 Leerlingen (2%) hebben een keuze voor havo en 41 leerlingen (1,4%) een overige keuze, waaronder particulier onderwijs, VAVO of VMBO.

67 Leerlingen (2,3%) hebben nog geen vervolgkeuze. Deze leerlingen worden momenteel actief benaderd door decanen in samenwerking met het Trajectbureau (RMC).

28 Leerlingen (1%) zijn momenteel in beeld bij Leerplicht en/of RMC-trajectbureau voor extra ondersteuning.

2832 Leerlingen (98,4%) in de doorstroommonitor zijn afkomstig uit VMBO-4.

Drie leerlingen zijn afkomstig uit VMBO-3 en 45 leerlingen zijn afkomstig uit HAVO.

 

Het monitoren van de doorstroom is ook dit jaar weer mogelijk door de niet aflatende inzet van VO decanen, MBO administraties en de projectleiding. De doorstroommonitor draagt sterk bij aan een laag percentage VSV in het VMBO.

Veel aandacht voor zorgvuldige overdracht van VO naar MBO

Aantal aanmeldingen bij MBO met compleet doorstroomdossier gestegen!

Op dit moment heeft 77% van de leerlingen met een keuze voor een MBO dat het digitaal doorstroomdossier (DDD) online afhandelt, een DDD afgerond. Een lichte stijging t.o.v. vorig jaar rond deze tijd. Bij de meeste scholen is een stijging van het aantal aanmeldingen met een bijbehorend afgerond DDD. Bij enkele scholen is er een daling waar te nemen, deze scholen is gevraagd hier extra aandacht aan te geven!

Terugkomdag voor deelnemers aan training loopbaanreflectiegesprekken

Het Expertisecentrum LOB Eemland (ECLOB) organiseert op 26 juni een terugkommiddag voor de deelnemers die in najaar 2013 deelnamen aan de vierdaagse training o.l.v. Marinka Kuijpers, rond het voeren van loopbaangesprekken.

Tijdens de terugkommiddag in de Glindster (zie foto) worden ervaringen uitgewisseld, wordt kennis opgefrist en zullen vragen en dilemma’s besproken worden. 20 LOB coaches uit VO en MBO nemen deel aan de terugkommiddag.

Integrale aanpak VSV binnen VAVO Amersfoort

VAVO speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van VSV in het regulier VO

In het kader van ons regionale programma Aanpak VSV Eemland, heeft het VAVO (net als MBO scholen) een VSV beleids- en activiteitenplan 2014-2015 opgesteld. De uitvoering van dit activiteitenplan wordt mede gefinancierd uit onze regionale VSV subsidie. Speerpunten in het VSV beleid van VAVO zijn:

- ontwikkeling en borging van LOB programma’s in vmbo en havo/vwo;

- professionalisering van de trajectbegeleiding (mentoraat) in het VAVO;

- extra aandacht voor adequaat reageren op verzuim;

- het instroomproces, een zorgvuldige overdracht van de leerling naar het VAVO staat hierbij centraal.

 

Het VAVO biedt 2e kans voortgezet onderwijs voor jongeren en volwassenen (vmbo-t, havo-schakel, havo en vwo)

Er kan gekozen worden voor een totaal VO vakkenpakket, maar leerlingen kunnen ook slechts 1 of 2 zgn. ‘tekortvakken’ volgen.

 

Lees meer...

Weer meer deelname aan MBO oriëntatiedagen in 2013-2014 via zoekjouwmbo.nl

In het afgelopen schooljaar hebben 1389 derde- en vierdejaars VMBO leerlingen uit de regio Eem zich 2148 keer ingeschreven voor een MBO oriëntatieworkshop via zoekjouwmbo.nl.

Daarnaast hebben 138 mbo studenten en leerlingen van buiten de regio Eem deelgenomen aan een workshop in de regio Eemland. Dit is een forse stijging ten opzichte van schooljaar 2012-2013.

 

Dit jaar ook een flinke stijging van keuzes van leerlingen uit de regio Eemland, voor een workshop in de regio Utrecht. Vorig jaar waren er 133 inschrijvingen in Utrecht, dit jaar 483.

Het percentage afwezigheid bij de workshops blijft sterk dalen: van gemiddeld 34,4% in 2011-2012 naar 20,9% in ‘13-‘14. Bij het MBO verloopt de administratieve afhandeling via zoekjouwmbo beter. Het percentage niet ingevulde presentie is sterk gedaald van 17,6% in 2012-2013 naar 3,2% in dit schooljaar!

 

Bijna de helft van de Amersfoortse VMBO leerlingen neemt deel aan de MBO oriëntatiemiddagen.

Bijna een kwart van de derde en vierdejaars leerlingen in de regio Eem (inclusief Amersfoort) neemt deel aan de oriëntatieworkshops die de MBO instellingen in Amersfoort en Utrecht aanbieden.

Verdere groei is dus zeker nog mogelijk.