Nieuwsbrief 19, maart 2014

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ze naar 

Uitnodiging regionale miniconferentie VO-MBO op 3-4-2014

met bijdragen van OCW en KBA

De thema’s op deze miniconferentie zijn:

 • De nieuwe VSV cijfers '12-'13;
 • Wat betekenen de VSV cijfers voor uw en ons VSV- en LOB beleid?
 • Kernpunten uit de jaarrapportage 2013 overstap VO-MBO regio Eem;
 • Invoering MBO actieplan Focus op Vakmanschap, veranderingen in de overstap VO-MBO (vervolg op de vorige miniconferentie van 7 nov. 2013).

 

Naast informatie en cijfers deze middag ook weer ruimte voor uitwisseling en discussie! Het geheel in een feestelijke setting, i.v.m. de grote daling van VSV in onze regio in 12/13.

 

Uitnodiging en programma voor deze miniconferentie vindt u hier.

De miniconferentie richt zich met name op: directieleden/bestuur, managers, afdelingsleiders, decanen, LOB coördinatoren, (beleids)medewerkers onderwijs, intake coördinatoren, enzovoort.

Zij hebben persoonlijk al een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom!

 

In het programma o.a. bijdragen van Sjoukje Meeldijk, OCW accountmanager VSV en Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt www.KBAnijmegen.nl

 

De miniconferentie vindt plaats op het Vakcollege Amersfoort, Hooglandseweg Noord 55.

 

Aanmelden is nog mogelijk via: o.v.v. 3-4-2014, uw naam, uw functie en uw school/instelling.

 

Graag tot ziens op 3 april!

Gespecificeerde VSV cijfers '12-'13 beschikbaar. Goede resultaten in Eem&Vallei!

Op 6 maart heeft OCW de gespecificeerde VSV cijfers over schooljaar '12-'13 gepubliceerd.

Voor het eerst volgens de nieuwe VSV meetsystematiek. In januari, bij de publicatie van de globale VSV cijfers '12-'13, werd al duidelijk dat onze regio goede resultaten heeft behaald.

Uit de nu verschenen factsheet van OCW met gespecificeerde VSV cijfers Eem&Vallei blijkt dat gemiddeld in onze regio in alle onderwijs categorieën de VSV normpercentages '12-'13 zijn behaald. De resultaten per school verschillen hierbij natuurlijk wel!

Bij de factsheet is voor onze regio een samenvattende en aanvullende analyse gemaakt. Conclusie hieruit is dat er in het MBO nog steeds veel werk te verzetten is om de VSV normpercentages voor schooljaar '14-'15 te behalen. In het MBO worden de normpercentages VSV jaarlijks strenger.

 

Lees meer...

Jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem 2013 levert managementinformatie

voor verdere verbetering aansluiting VMBO-MBO

 

In deze jaarrapportage worden veel gegevens uit de vier online overstapinstrumenten in de portal www.overstap-eemland.nl samengebracht. Deze instrumenten zijn:

 • De doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs;
 • Het doorstroomdossier VMBO-MBO;
 • Zoekjouwmbo.nl;
 • De monitor uitschrijving&switch 1e jaar MBO.

De jaarrapportage / tabellenboek 2013 is als boekwerk per post aan alle scholen en gemeenten in de regio verstuurd. De rapportage kent twee delen. In deel A een uitgebreide rapportage per instrument. Deel A eindigt met bespreekpunten rond de overstapinstrumenten i.r.t. ontwikkelingen in het onderwijsbeleid van de scholen.

Deel B is een naslagwerk met rapportages per school. Hierin de gegevens van 22 VO scholen en 8 MBO instellingen.

 

Lees meer...

Resultaten regionale monitor Uitschrijving&Switch 1e jaar MBO '12-'13 beschikbaar

Nog geen duidelijke daling van switchers in het 1e jaar MBO

Sinds eind februari zijn de resultaten van de monitor U&S weer online beschikbaar via de portal www.overstap-eemland.nl. De monitor rapporteert over U&S in het eerste jaar MBO 12/13 van leerlingen die in juli 2012 uitstroomden uit de regionale VMBO scholen. Uit de monitor blijkt dat 1 op de 4 van deze leerlingen na het eerste jaar MBO een andere opleiding doet dan waar hij/zij mee startte. Dit percentage ligt niet veel lager dan in vorige jaren. In onze regio dalen de VSV cijfers wel fors. Hieruit kunnen we afleiden dat de begeleiding van leerlingen verbetert, maar dat de juiste vervolgopleiding kiezen nog vaak lastig is.

Een goed begeleide switch hoeft geen probleem te zijn. Uit onderzoek blijkt wel dat een switcher gemiddeld meer kans heeft om VSV’er te worden. Een switch veroorzaakt vaak een jaar studievertraging.

Met de invoering van nieuwe bekostigingsregels in het MBO geldt vanaf 1-8-2014 dat het MBO aanzienlijk minder bekostiging krijgt voor een leerling die langer dan 4 jaar in het MBO verblijft.

 

Lees meer...

Uitnodiging netwerkbijeenkomst aanpak verzuim MBO

‘School als werkplaats’ – bouwen aan relaties; leerplicht/RMC in de school

De functie van leerplicht/RMC wordt steeds preventiever van aard, de samenwerking in de verzuimketen steeds intensiever. Voorkomen van verzuim en uitval is immers beter dan genezen. Een volgende stap is om te onderzoeken hoe leerplicht/RMC en de mbo’s gezamenlijk vorm kunnen geven aan ‘de school als werkplaats’. Leerplicht/RMC fysiek in de school, wat vraagt dat van de samenwerking in de keten? Wat is ieders rol, hoe lopen de lijnen?

U kunt hierover meedenken en –praten op:

Donderdag 10 april; 15.00-17.30 uur

Plaats: ROC Midden Nederland; Gezondheidszorg College,

Maatweg 3, Amersfoort

 

Deze bijeenkomst is bestemd voor coördinatoren en medewerkers verzuim MBO, medewerkers Studie & Loopbaancentrum, studentendienstverlening, schoolmaatschappelijk werk, trajectbegeleiders en medewerkers leerplicht/kwalificatieplicht.

 

Aanmelden via: onder vermelding van 10-4-2014, uw naam, organisatie en functie.

Processen rondom Digitaal Verzuimloket overzichtelijk bijeen in Factsheet

Het ministerie van OCW heeft een Factsheet uitgebracht waarin informatie over de processen rondom het Digitaal Verzuimloket is opgenomen.

Per onderwerp is aangegeven waar er meer informatie op de website van DUO is te vinden.

Het betreft informatie over:

 • Verzuimloket;
 • Inloggen beveiligde site en verzuimloket;
 • Koppeling verzuimloket aan administratiepakket;
 • Vrijstellingenregister;
 • Maandrapportages;

Ook is opgenomen waar u terecht kunt met vragen en problemen.

Veel belangstelling voor Lerend Netwerkbijeenkomst 'Overdracht met zorg'

60 betrokkenen uit VO en MBO kwamen op 30 januari bij elkaar rond het thema: overdracht van VMBO naar MBO van ‘leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte’.

Een actueel thema, o.a. door de invoering van passend onderwijs per 1-8-14. In de Lerend Netwerkbijeenkomst werd veel informatie en kennis gedeeld aan diverse ‘overlegtafels’.


 

Opvallend resultaat was dat vaak naar voren kwam dat de afstemming tussen mentoren, zorgcoördinatoren, decanen en afdelingsleiders in het VMBO verbeterd kan worden.

De gangbare overdracht procedure van VMBO naar MBO met het digitaal doorstroomdossier kan dan veel beter benut worden juist ook voor zgn. zorgleerlingen.

Verder bleek er vanuit het VMBO veel behoefte te zijn aan meer kennis over extra ondersteuningsmogelijkheden in het MBO. In het kader van de invoering van passend onderwijs worden deze extra ondersteuningsmogelijkheden dit voorjaar beter beschreven door het MBO.

De mogelijkheden per MBO opleiding zullen natuurlijk verschillen.

 

Twee VMBO directeuren, de regionale taakgroep Overstap VO-MBO en de taakgroep Zorgstructuur MBO slaan dit voorjaar de handen in één om het overdrachtsproces van zorgleerlingen beter te stroomlijnen. Wordt vervolgd!

Vier gadgets om ouders te betrekken bij LOB

Ouders spelen een belangrijke rol in de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Hoe kun je als school ouders betrekken bij LOB? Hoe help je ouders bij het voeren van een reflectiegesprek met hun kind? Hoe bespreek je interesses en eigenschappen? Passen die ook bij de beoogde sector- of studiekeuze?

 

Naar aanleiding van een drietal discussiebijeenkomsten over goed decanaat, waar Daniël Kers (Expertisecentrum LOB Eemland) en Gregory Priem (decaan ’t Hooghe Landt) aan hebben deelgenomen, heeft het project Stimulering LOB vier handige gadgets ontworpen voor in de klas en aan de keukentafel.

 

Met behulp van een placemat, verjaardagskalender, dobbelsteen en boekenleggers krijgen ouders handvatten om met hun kind in gesprek te gaan over loopbaanoriëntatie. Via de website van Stimulering LOB kunt u deze gadgets downloaden en printen!