Nieuwsbrief 18, januari 2014

Grote VSV reductie in Eem & Vallei!

 

Op donderdag 16 januari publiceerde OCW globale VSV cijfers over schooljaar 2012-2013.

In onze regio is sprake van een grote VSV reductie t.o.v. schooljaar 2011-2012.

Concreet gaat het in onze regio om een daling van 1621 naar 999 voortijdig schoolverlaters.

Totaal 622 VSV’ers minder dan in 2011-2012.

 

Administratieve reductie en werkelijke reductie

361 van de genoemde 622 VSV’ers betreffen een administratieve reductie. Deze reductie is te danken aan de verbeterde meetsystematiek die OCW sinds schooljaar 2012-2013 hanteert. Het betreft leerlingen die in 2011-2012 nog wel als VSV’er werden geteld, maar in 2012-2013 niet meer (bv. uitstroom naar speciaal onderwijs en particulier onderwijs).

Blijft over een werkelijke reductie van 261 VSV’ers, als resultaat van het VSV beleid van de samenwerkende partners in onze regio.

Een uitstekend resultaat, dat we nog niet eerder in één jaar behaalden.

 

Doelstelling VSV convenant komt in zicht

Om de landelijke doelstelling, maximaal 25.000 VSV’ers per jaar, van het huidige VSV convenant te halen, moet landelijk het VSV percentage ongeveer 1,9%* worden.

Voor onze regio geldt dat we dit VSV percentage van 1,9% nu bereikt hebben. Hierbij kunnen de resultaten per school overigens sterk verschillen.

VSV percentages van RMC regio’s in het land variëren nu van 1,2% tot 2,9%.

 

* 1,9 % van 1.312.367 VO en MBO leerlingen in Nederland is 24.935 VSV’ers.

* 1,9 % van 52.311 VO en MBO leerlingen woonachtig in Eem&Vallei is 994 VSV’ers.

 

Gespecificeerde VSV cijfers per school in maart 2014

Vanaf schooljaar 2012-2013 heeft OCW 6 normpercentages VSV vastgesteld voor 6 onderwijscategorieën: VO onderbouw, VMBO bovenbouw, HAVO/VWO bovenbouw, MBO1, MBO2 en MBO3-4. De gespecificeerde resultaten per school, per onderwijscategorie, worden in maart 2014 door OCW gepubliceerd. Scholen kunnen een VSV prestatiesubsidie verdienen als zij onder de VSV normpercentages blijven.

 

Felicitaties van de minister

OCW publiceerde op 16 januari ook gemiddelde VSV percentages per MBO instelling.

Hieruit blijkt dat alle MBO instellingen in onze regio een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behalen van de werkelijke VSV reductie in onze regio in 12-13.

Met name de grote VSV reductie van MBO Amersfoort, ROC Hoornbeeck en AOC Groenhorst valt op. Zij ontvingen van de minister van onderwijs een felicitatie i.v.m. de behaalde resultaten!

Hierbij een speciale eervolle vermelding voor ROC Hoornbeeck, het ROC met het laagste VSV percentage in het land.

 

Samenvattend:

- schooljaar 2012-2013 is een mijlpaal in ons regionale VSV programma

- van 1999 VSV’ers in 2005-2006 naar 999 VSV’ers in 2012-2013

- VSV reductie resultaten waar we trots op zijn!

- VSV resultaten die we de komende jaren willen behouden en nog verder willen verbeteren!

 

Er zijn in het land veel RMC regio’s die goede VSV resultaten hebben behaald. Zie het persbericht van OCW en de bijlage met de globale VSV cijfers 12-13 per RMC regio en per MBO instelling.

AUB extra aandacht voor:

aanmelden bij MBO en doorstroomdossier invullen voor 1 april!

In de eerste week van januari viel bij alle 4e jaars leerlingen van het VMBO in de regio Eem de traditionele nieuwsjaarkaart vanuit Aanpak VSV Eemland in de bus. Door middel van deze kaart worden leerlingen opgeroepen zich voor 1 april aan te melden bij het MBO en daarbij ook hun doorstroomdossier ingevuld te hebben.

Het aantal aanmeldingen per 1 april bij het MBO was 45% in 2012 en 57% in 2013.

Een opgaande lijn, maar we zijn er nog niet!

Maximaal haalbaar is ongeveer 85%, omdat 15% van de leerlingen doorstroomt naar havo en bijzondere mbo instellingen.

Tijdige aanmelding bij het MBO is van groot belang voor een goede intake en plaatsingsprocedure, die geheel afgerond is voordat de leerling het VMBO verlaat (half juni).

Daarom deze oproep aan alle mentoren en decanen VMBO: aub extra aandacht voor tijdige aanmelding! Ons streven is dit jaar: tenminste 70% aanmeldingen voor 1 april!

Netwerkbijeenkomst Overstap VO-MBO: 'Overdracht met zorg' op 30 januari

De taakgroep ‘zorg in/rond MBO’ en de taakgroep ‘Overstap & LOB VO-MBO’ organiseren samen een netwerkbijeenkomst waarin de overdracht van (zorg)leerlingen centraal staat. In deze bijeenkomst komt o.a. aan de orde:

o eerste verkenning van de betekenis van Passend Onderwijs voor overstap van een zorgleerling;

o pilot warme overdracht en intensieve toeleiding;

o samenwerking VO en MBO;

o intake en begeleidingsmogelijkheden in MBO.

 

Na een centraal deel kan men kiezen voor deelname aan een leer-en gesprekstafel (in twee rondes). Per tafel is er een onderwerp, o.a.:

o het doorstroomdossier als instrument en de monitoring van het doorstroomproces;

o Passend Onderwijs en visie op bijzondere overdracht;

o ervaringen bij pilot intensieve toeleiding naar het MBO;

o hoe ziet de intake MBO en samenwerking met SLB (studieloopbaanbegeleiding) eruit?;

o samenwerking mentor/decaan/zorgcoördinator op VO.

 

Reeds 50 aanmeldingen uit VO en MBO zijn binnen. Deelname is nog mogelijk.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelding, zie de agendatip!

Save the date!

Miniconferentie Overstap VO-MBO en aanpak VSV op 3-4-14

Donderdag 3 april van 14.00 – 16.30 uur organiseert Aanpak VSV Eemland weer een miniconferentie rond Overstap VO-MBO en de aanpak van VSV.

 

Welke presentaties kunt u verwachten?

• De hoofdpunten uit de jaarrapportage en het tabellenboek 'overstap VO-MBO Eem 2013' (deze rapportage wordt in februari onder alle scholen verspreid);

 

Het vervolg op de miniconferentie van 7 november:

• Informatie over het nieuwe MBO toelatingsonderzoek voor ongediplomeerde VMBO’ers;

• Mogelijkheden voor de begeleiding van een 4e jaars VMBO leerling bij het vinden van een leerwerkplek voor een MBO-BBL opleiding;

 

De hoofdpunten uit de nieuwe OCW VSV cijfers 12/13 (gedetailleerde cijfers verschijnen in maart);

• De conclusies uit deze cijfers, voor het eerst volgens de nieuwe meetsystematiek;

• De speerpunten uit het VSV programma regio Eem 2014-2015.

 

In het tweede deel van deze bijeenkomst zal weer volop gelegenheid zijn voor uitwisseling en het bespreken van de aanpak van verbeterpunten.

 

Reserveer deze middag vast in uw agenda! Meer informatie over programma en locatie volgt in februari.

De voorlichtingsdag beroepsonderwijs voor 3e jaars VMBO;

een goede traditie sinds 1980!

Op donderdag 16 januari konden de derde klassers VMBO weer kennismaken met het middelbaar beroepsonderwijs. Deze bijeenkomst is een langlopende traditie in het VMBO, de bijeenkomst markeert in veel VMBO scholen de start van het keuzeproces naar vervolgonderwijs.

De voorlichtingsdag vond dit jaar plaats op Het Nieuwe Eemland. Er werden 25 voorlichtingen gehouden over evenveel branches. Ruim 1400 leerlingen hebben de voorlichtingsdag bezocht. Zij bezochten dit jaar bijna allemaal twee voorlichtingen. Aanpak VSV Eemland organiseerde dit jaar voor de derde keer online (via zoekjouwmbo.nl) het aanmeldingsproces en de informatie over de inhoud van de voorlichtingen.

Jan Kroon, inmiddels gepensioneerd CWI beroepskeuze specialist, organiseerde dit jaar voor de 34e keer alle zaken rond de voorlichtingen en de voorlichters. Niet voor niets heet deze dag in de volksmond vaak ‘de Jan Kroon dag’.

'Daar krijg je weer energie van';

Training loopbaanreflectiegesprekken afgesloten met feestelijke certificering!

In najaar 2013 volgden 30 VMBO mentoren/decanen en 6 MBO loopbaanbegeleiders van 16 scholen uit onze regio, samen een training ‘loopbaanreflectiegesprekken’.

De training van 4 dagen werd gegevens door prof. Dr. Marinka Kuijpers met ondersteuning van de mannen van het expertise centrum LOB Eemland (zie ook onze nieuwsbrief nr. 17).

 

Het laatste onderdeel van het programma was een gesprek van de deelnemers met hun leidinggevende over de resultaten van de training en de impact hiervan voor het LOB beleid op school.

De leidinggevenden reisden hiervoor op 12 december af naar de trainingslocatie in Jeugddorp de Glind. De middag werd feestelijk afgesloten met de certificering van de deelnemers.

Veel deelnemers waren enthousiast over de training:

‘hard werken, maar hier krijg ik weer energie van’, was een vaak gehoord compliment.

 

In de volgende nieuwsbrief meer info over het vervolg van de training op de scholen van de deelnemers.

Inspirerende uitwisseling tijdens netwerkbijeenkomst Aanpak Verzuim op 21 nov. 2013

Deze netwerkbijeenkomst, onder de titel ‘Gluren bij de buren, stap uit je ROC’ had dit keer een breder thema dan alleen aanpak verzuim. Na een korte netwerkwandeling door het bos werden er vier presentaties gehouden, die mooi op elkaar aansloten.

Teunis Bunt van de Bunt Groep vestigde de aandacht op (bedrijfs)processen en handelingen en op het belang van voorkomen van verspilling daarin. Vermindering van verspilling levert tijd op voor onze studenten!

 

Jutta Hermann van MBO Amersfoort liet met het stoplichtmodel zien dat al bij de binnenkomst van deelnemers een goede risicoanalyse helpt om passende begeleiding vorm te geven.

 

Janus Hermse van ROC Midden Nederland toonde met de pedagogisch-didactische handelingswijzer hoe deelnemers tijdens de opleiding systematisch passende ondersteuning geboden wordt.

 

Tenslotte verkende Ben van der Starre van het Hoornbeeck College de mogelijkheden om in de BBL-opleidingen verzuim en uitval te voorkomen door een centrale intake met alle betrokkenen: school – werkgever – deelnemer – ouders.

 

De praktijkvoorbeelden waren herkenbaar en inspireerden aanwezigen om ideeën direct in de eigen organisatie in praktijk te brengen.

Na de presentaties en het ‘kofferbakbroodje’, werd er tijdens de wandeling terug naar het Hoornbeeck College nagepraat. De uitwisseling wordt voortgezet!

Terugblik op goed bezochte miniconferentie 'overstap VO-MBO op 7 nov. 2013;

aanbevelingen aan bestuurders VO en MBO

Centraal stonden in deze miniconferentie de veranderingen in de overstap VO-MBO per 1-8-2014, als gevolg van de invoering van diverse maatregelen uit het MBO actieplan ‘Focus op vakmanschap’.

Daarnaast was er aandacht voor de veranderingen in de beroepsgerichte examenprogramma’s in het VMBO.

De belangstelling was groot met ruim 100 deelnemers werkzaam bij VMBO, MBO en gemeenten.

Presentaties werden verzorgd door:

o Frank Koster en Tessa van Dorp;      OCW

o Jacqueline Kerkhoffs;                     St. platforms VMBO

o André Ubels;                                 Aanpak VSV Eemland

o Hermien Hendrikx en Aren van Heest; CVB ROC MN en MBO A'foort

 

Na de pauze werd in kleine groepen aan acht zgn. overlegtafels besproken hoe alle vernieuwingen bij kunnen dragen aan een succesvolle overstap vo-mbo en het voorkomen van VSV.

 

Opmerkingen en aanbevelingen werden centraal verzameld. Ze zijn samengevat in het document aanbevelingen voor bestuurders van VO en MBO regio Eem.

 

Lees meer...