Nieuwsbrief 17, oktober 2013

Doorstroom van VMBO naar vervolgonderwijs weer 100% in beeld!

In de doorstroommonitor zijn in schooljaar 2012-2013 2927 leerlingen gevolgd die de overstap maken naar MBO of ander vervolgonderwijs. In de monitor zijn ook ruim 100 leerlingen opgenomen afkomstig uit VMBO-3 of uit HAVO.

Op peildatum 9 oktober is het vervolg 100% bekend. Van 93% (2723 leerlingen) is het vervolg definitief en 6% is nog in behandeling. 1% heeft de status ‘beëindigd’, ‘afgemeld’ of ‘onbekend bij het MBO’. Naar deze leerlingen vindt nog nader onderzoek plaats.

Vervolg MBO: 2527 (86%)

Vervolg HAVO: 172 (7%)

Vervolg VMBO: 142 (5%) (doen het examenjaar over)

Vervolg RMC/LP: 30 (1%)

Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van oktober 2012.

Het monitoren van de overstap VMBO-vervolgonderwijs draagt nu voor het 4e jaar sterk bij aan een laag percentage VSV in de bovenbouw VMBO.

Instructiebijeenkomst

Zoekjouwmbo, doorstroomdossier en doorstroommonitor voor decanen VO op 31 oktober.

Ook deze zomer is er weer een aantal aanpassingen aan de website voor de oriëntatiedagen (zoekjouwmbo.nl) en aan het doorstroomdossier gerealiseerd. De instrumenten zijn te vinden in de portal www.overstap-eemland.nl.

Op 31 oktober van 9.00 tot 10.00 uur is er gelegenheid om kennis te nemen van de veranderingen.

 

Locatie: MBO Amersfoort, Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort.

Alle decanen vmbo in de regio Eemland worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Behalve een korte demonstratie van de instrumenten en de veranderingen zal er in ruime mate gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Aansluitend vindt op dezelfde locatie de vergadering van de decanenkring Eemland plaats.

 

Decanen kunnen zich aanmelden bij Herma Dijk, via onder vermelding van "instructiebijeenkomst 31-10-13", uw naam en school.

Uitnodiging voor regionale miniconferentie VO-MBO op 7 november 2013

Thema: belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO.

Er staat een aantal belangrijke veranderingen op stapel in het MBO en het VMBO. Het gaat om:
- invoering wetswijziging doelmatige leerwegen MBO en modernisering bekostiging per 1-8-2014.

(onderdeel van de invoering van het 'MBO actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015');
- nieuwe examens VMBO beroepsgericht (BB en KB leerweg) vanaf 2015;
- invoering referentieniveaus taal en rekenen in examinering MBO en VMBO.


Doel van de miniconferentie is om met elkaar inzicht te krijgen in wat deze veranderingen betekenen voor de overstap VO-MBO.

Daarbij willen we de samenwerking m.b.t. een succesvolle overstap VO-MBO verstevigen.

 

Tijd / locatie

Donderdag 7-11-2013, 13.45 tot 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Vakcollege Amersfoort (VMBO), Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort.

 

Doelgroep

Decanen, LOB coaches, loopbaanbegeleiders, intakers, afdelingsleiders, managers, directeuren, bestuurders van VO en MBO, beleidsmedewerkers onderwijs gemeenten.

 

Programma

Voor de pauze staat informatie over de veranderingen rond de overstap VO-MBO centraal.

Na de pauze staan afstemming, discussie en vervolgafspraken centraal. Klik hier voor het complete programma.

 

Organisatie

Aanpak VSV Eemland, met medewerking van: OCW, stichting platforms VMBO, MBO instellingen regio Eem, Kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt (KBA).

 

Aanmelden:

per e-mail: o.v.v. uw naam, functie en school/instelling.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze miniconferentie deel te nemen.

Goede afstemming en samenwerking tussen VMBO en MBO wordt nog belangrijker!

Jaarcyclus voorkomen VSV in het VO

Handreiking voor administratie en management VO beschikbaar!

Veel VO scholen in onze regio hadden vragen over het op orde krijgen van het eigen interne management en organisatieproces m.b.t. het voorkomen van VSV.

Er is in dit proces veel veranderd het afgelopen jaar, o.a. door de invoering van de nieuwe VSV meetsystematiek in schooljaar 2012-2013.

Daarom heeft Aanpak VSV Eemland de handreiking ‘Jaarcyclus voorkomen VSV in VO’ opgesteld.

Alle VO schoolbesturen hebben deze handreiking in juli ontvangen.

De handreiking beslaat 2 A4 tjes. Eén blad voor administratie/afdelingsleiders en één blad voor directie/bestuur. De handreiking verwijst naar zes achterliggende documenten van OCW.

De handreiking en de bijlagen vindt u hier.

De handreiking ondersteunt de scholen bij het behalen van de norm- en streefpercentages VSV, zoals opgesteld door OCW.

 

 

Voor onderbouw VO is het VSV normpercentage 1%, het streefpercentage is 0,2%.

Voor bovenbouw VMBO is het VSV normpercentage 4%, het streefpercentage is 1,5%.

Voor bovenbouw HAVO/VWO is het VSV normpercentage 0,5%, het streefpercentage is 0,1%.

Onder het normpercentage VSV blijven in onderbouw VO en bovenbouw VMBO is voor alle scholen in onze regio haalbaar.

Onder het normpercentage VSV blijven voor bovenbouw HAVO/VWO is voor verschillende scholen een uitdaging.

Als scholen onder de gestelde normpercentages VSV blijven, ontvangen zij van OCW een VSV prestatiesubsidie.

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst aanpak verzuim in het MBO: 21-11-13

Op 21 november 2013 organiseert de taakgroep aanpak verzuim in het MBO weer een netwerkbijeenkomst:

Gluren bij de buren, stap uit je ROC!

Tijd: 15.00 - 17.30 uur.

 

Deze netwerkbijeenkomst is bestemd voor afdelingsmanagers ROC's en verzuimcoördinatoren.

Naast bruikbare ideeën vanuit de ROC's om verzuim en uitval te voorkomen, zal er voldoende ruimte zijn om te netwerken.

Reserveer alvast deze middag in uw agenda! Informatie over programma en locatie (vanaf een centraal verzamelpunt wordt er gewandeld naar de locatie) ontvangt u eind oktober.

4 daagse training "loopbaanreflectiegesprekken" voor LOB coaches in VMBO gestart!

36 Docenten uit VMBO (en een paar uit MBO) nemen deel aan deze training. De deelnemers zijn afkomstig van 16 verschillende scholen in de regio Eem&Vallei en zijn tevens mentor en loopbaanbegeleider op hun school. De deelnemers worden getraind in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken met leerlingen. Deelnemers gaan t.z.t. (als schoolcoach) op de eigen school andere mentoren/docenten trainen.

Op de eerste trainingsdag stonden de eigen loopbaancompetenties van de deelnemers centraal, waardoor het thema direct dichtbij kwam. Van hieruit werd de link gelegd naar het helpen van VMBO leerlingen bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties.

Onder leiding van prof. dr. Marinka Kuijpers (met ondersteuning van het expertisecentrum LOB Eemland) beleefden de deelnemers op 26 september een intensieve en inspirerende startdag!

 

De volgende trainingsdagen zullen zijn op 17 oktober, 14 november en 12 december.

Op 17 oktober zal er o.a. gewerkt worden met filmpjes die deelnemers zelf maken van loopbaangesprekken die zij met leerlingen voeren.

Nieuwe website www.LOB4MBO.nl brengt veel kennis en hulpmiddelen m.b.t. LOB op het MBO bij elkaar!

De mbo-student beter toerusten voor het maken van passende keuzes in zijn loopbaan. Dát is het doel van het stimuleringsproject LOB in het MBO.

Het project wordt uitgevoerd onder regie van MBO Diensten en kent diverse deelprojecten. De opbrengsten van alle deelprojecten zijn nu te vinden op de website www.LOB4MBO.nl

 

Onder de knop ‘instrumenten’ vindt u o.a. materiaal rond de thema’s:

• intake;

• levensechte opdrachten;

• integratie van LOB binnen de beroepspraktijk;

• werken met netwerken;

• doorstroom MBO-HBO-arbeidsmarkt;

• beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken.

 

Ook als u vragen heeft over visie en beleid, of al u op zoek bent naar het laatste nieuws m.b.t. LOB op het MBO, dan is deze site de place to be!

Invoering maatregelen uit het 'MBO actieplan Focus op vakmanschap' per 1-8-2014

Alle huidige eindexamenleerlingen VMBO krijgen ermee te maken.

Het 'MBO actieplan Focus op vakmanschap'is al in 2011 door de vorige minister van onderwijs gelanceerd.

De MBO raad en andere ketenpartners hebben erop gereageerd. Hierna hebben er nog diverse bijstellingen plaatsgevonden. Lange tijd was er onduidelijkheid over de datum van invoering van een aantal maatregelen uit dit actieplan. Aan deze onduidelijkheid heeft de minister in haar brief van 12 juni 2013 aan de tweede kamer een einde gemaakt. Belangrijke maatregelen uit het actieplan zijn vastgelegd in: de wetswijziging doelmatige leerwegen MBO en modernisering bekostiging MBO. Deze wetswijziging wordt per 1-8-2014 ingevoerd.