Nieuwsbrief 16, september 2013. Speciale editie

Speciale editie nieuwsbrief

Deze editie is gewijd aan:

 

  • Uitnodiging voor regionale miniconferentie VO-MBO op donderdagmiddag 7 november 2013.
  • Invoering maatregelen uit het 'MBO actieplan Focus op Vakmanschap' per 1-8-2014. Alle huidige eindexamenleerlingen VMBO krijgen ermee te maken.
  • Om welke maatregelen gaat het per 1-8-2014?
  • Wat betekenen de maatregelen voor de overstap VO-MBO?

Uitnodiging

regionale miniconferentie VO-MBO op 7 november 2013.
Thema: belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO.

Er staat een aantal belangrijke veranderingen op stapel in het MBO en het VMBO. Het gaat om:
- invoering wetswijziging doelmatige leerwegen MBO en modernisering bekostiging per 1-8-2014.

(onderdeel van de invoering van het 'MBO actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015');
- nieuwe examens VMBO beroepsgericht (BB en KB leerweg) vanaf 2015;
- invoering referentieniveaus taal en rekenen in examinering MBO en VMBO.


Doel van de miniconferentie is om met elkaar inzicht te krijgen in wat

deze veranderingen betekenen voor de overstap VO-MBO.

Daarbij willen we de samenwerking m.b.t. een succesvolle overstap VO-MBO verstevigen.

Tijd / locatie

Donderdag 7-11-2013, 13.45 tot 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Vakcollege Amersfoort (VMBO), Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort.

Doelgroep

Decanen, LOB coaches, loopbaanbegeleiders, intakers, afdelingsleiders, managers, directeuren,

bestuurders van VO en MBO, beleidsmedewerkers onderwijs gemeenten.

 

Programma

Voor de pauze staat informatie over de veranderingen rond de overstap VO-MBO centraal.

Na de pauze staan afstemming, discussie en vervolgafspraken centraal.

Klik hier voor het complete programma.

 

Organisatie

Aanpak VSV Eemland, met medewerking van: OCW, stichting platforms VMBO,

MBO instellingen regio Eem, Kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt (KBA).

 

Aanmelden:

Per mail: o.v.v. uw naam,

functie en school/instelling.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze miniconferentie deel te nemen.

Goede afstemming en samenwerking tussen VMBO en MBO wordt nog belangrijker!

 

Voorbereidingsgroep:
Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring Eemland;
Judith Raaphorst, beleidsmedewerker onderwijs ROC Midden Nederland
Rieneke Schinkel, beleidsmedewerker onderwijs MBO Amersfoort
André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland

Invoering maatregelen uit het 'MBO actieplan Focus op vakmanschap' per 1-8-2014

Alle huidige eindexamenleerlingen VMBO krijgen ermee te maken.

Het ‘MBO actieplan Focus op vakmanschap’ is in 2011 door de vorige minister van onderwijs gelanceerd. De MBO raad en andere ketenpartners hebben erop gereageerd. Hierna hebben er nog diverse bijstellingen plaatsgevonden. Belangrijke maatregelen uit het actieplan zijn vastgelegd in: de wetswijziging doelmatige leerwegen MBO en modernisering bekostiging MBO. Deze wetswijziging wordt per 1-8-2014 ingevoerd.

 

Hoofdpunten van de wetswijziging:

1. MBO beroepsopleidingen (met name niveau 4) worden verkort en geïntensiveerd.

2. Drempelloze instroom in MBO niveau 2 wordt beëindigd. Instromen zonder diploma in MBO niveau 2, 3 en 4 alleen mogelijk na positief resultaat toelatingsonderzoek.

3. MBO niveau 1 opleidingen worden apart gepositioneerd: de entreeopleiding.

4. Er vinden diverse veranderingen plaats in de bekostiging van het MBO.

 

In de nieuwsbrief beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE) van september 2013 zet OCW basisinformatie over de wetswijziging op een rijtje. De brief begint met de doelen die de minister wil bereiken met de wetswijziging. Verder reduceren van voortijdig schoolverlaten is één van de doelen.

De maatregelen veroorzaken belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO.

Om welke nieuwe maatregelen gaat het per 1-8-2014?

Op 19 september jl. verscheen de nieuwsbrief beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) 2013 nr. 12. In deze nieuwsbrief zet de BVE directie van OCW basisinformatie over deze wetswijziging op een rijtje. De brief begint met de doelen die de minister wil bereiken met de wetswijziging. Het verder reduceren van voortijdig schoolverlaten is één van de doelen. Ook gaat de nieuwsbrief kort in op de samenhang met andere trajecten. Korte inhoud van de wetswijziging:


1. Verkorten en intensiveren van alle MBO beroepsopleidingen.
Maximale opleidingsduur wordt verkort, maar het aantal onderwijsuren per jaar wordt groter. Bijvoorbeeld in MBO niveau 4 opleidingen gaat het om:
van 4x850=3400 uur onderwijstijd in vier jaar, naar 3x1000=3000 uur onderwijstijd in drie jaar.


2. Beëindiging drempelloze instroom in MBO niveau 2.

Ongediplomeerde instroom in niveau 2 (en ook in niveau 3 en 4) is alleen mogelijk door het deelnemen aan een speciaal toelatingsonderzoek. Dit moet met positief resultaat worden afgesloten.

Het onderzoek moet goed gedocumenteerd worden t.b.v. de onderwijsinspectie.

 

3. Apart positioneren van MBO niveau 1 opleidingen: de entreeopleiding.

De entreeopleiding is alleen toegankelijk voor deelnemers niet niet toelaatbaar zijn in MBO niveau 2 opleidingen en die niet meer volledig leerplichtig zijn. Na vier maanden is er sprake van een bindend studieadvies.


4. Diverse veranderingen in de bekostiging, o.a.:

- aflopende bekostiging bij langere verblijfsduur in het MBO.

Direct op het juiste niveau in de juiste opleiding plaatsen van een student staat centraal. Meer dan een jaar tijdsverlies tijdens de opleiding, leidt in het laatste jaar tot een sterk verminderde bekostiging voor de instelling. Goed kiezen wordt belangrijker. Switchen van opleiding wordt ontmoedigd;

- geen diplomabekostiging meer voor extraneus examenstudenten;

- tijdelijke maatregel waarmee een MBO BBL student 10 maanden de tijd kon krijgen om een passende leerwerkplek te vinden, wordt ingetrokken. BBL student moet nu weer binnen drie maanden een passende leerwerkplek hebben. Anders geen bekostiging.

 

Zie voor meer informatie de nieuwsbrief beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) 2013 nr. 12.


Wat betekenen de maatregelen voor de overstap VO-MBO?

De maatregelen zullen met name gevolgen hebben voor:

- de mogelijkheden t.a.v. ongediplomeerde doorstroom VMBO-MBO;

- de instroom in BBL opleidingen. Dit is alleen mogelijk met een reëel perspectief op een leerwerkplek;

- het belang van goed kiezen voor een vervolgopleiding. Switchen wordt ontmoedigd. Goede LOB in het VMBO en MBO wordt nog belangrijker;

- de minimale onderwijstijd per jaar in het MBO. Deze wordt vergelijkbaar met de onderwijstijd per jaar in het VO.

 

De gevolgen van de maatregelen voor de overstap VO-MBO staan centraal op de regionale miniconferentie VO-MBO op donderdagmiddag 7 november 2013.

 

Ter voorbereiding op de miniconferentie op 7 november, ontvangt u in oktober 2013 nog een tweede speciale editie van de nieuwsbrief ‘Aanpak VSV Eemland’. Hierin zullen we o.a. ingaan op veranderingen in het VMBO vanaf 2015.

 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze miniconferentie deel te nemen.

Goede afstemming en samenwerking tussen VMBO en MBO wordt nog belangrijker!