Nieuwsbrief 15, juni 2013

Zoekjouwmbo.nl; deelname aan MBO oriëntatiedagen blijft groeien!

De regionale MBO oriëntatiedagen zijn in 2012-2013 voor de derde maal georganiseerd via www.zoekjouwmbo.nl. Via deze website kunnen 3e en 4e jaars VMBO leerlingen (en andere potentiële MBO studenten) zich oriënteren op branches binnen het MBO en zich aanmelden voor een scala aan oriëntatieworkshops.
MBO instellingen die workshops en voorlichtingen aanbieden zijn: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Groenhorst College, Wellantcollege, Nimeto en Grafisch Lyceum Utrecht.

 

1738 unieke deelnemers, 2201 inschrijvingen in regio Eem
In de regio Amersfoort werden 58 workshops meerdere malen aangeboden, op 5 verschillende oriëntatiedagen.
ROC Midden Nederland bood 25 workshops aan, MBO Amersfoort 22, Groenhorst College Barneveld 8 en het Wellantcollege Amersfoort bood er 3 aan.
Er waren 2201 inschrijvingen voor deze workshops, afkomstig van 1738 jongeren.
1904 inschrijvingen kwamen van VMBO leerlingen uit de regio Eem. Zij schreven zich in op de volgende MBO oriëntatiedagen:
28 november: 167
23 januari: 325
13 februari: 452
13 maart: 561
17 april: 399
Totaal: 1904

 

Door MBO instellingen in de regio Utrecht werden 36 workshops aangeboden die ook voor leerlingen uit de regio Eem toegankelijk waren. 133 VMBO leerlingen uit de regio Eem maakten hier gebruik van.

 

TOP 5

Lees meer...

MBO oriëntatiedagen 2013 - 2014 regio Eem

Deze data zijn na overleg met VMBO decanenkring Eemland, door de MBO instellingen in de regio Eem vastgesteld. 
De oriëntatiedagen worden in 2013-2014 weer gehouden op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. De data zijn:
1. 27 nov. 2013       (week 48)
2. 22 januari 2014  (week 04)
3. 12 februari 2014 (week 07)
4. 12 maart 2014    (week 11)
5. 09 april 2014       (week 15)

Gebruik doorstroomdossier in de lift

Juiste doorstroom-informatie beschikbaar bij intake in het MBO
Van de 2811 4e jaars VMBO-leerlingen in de regio Eem hebben 1595 leerlingen een keuze gemaakt voor een MBO dat het doorstroomdossier online gebruikt. 77% van deze leerlingen heeft een doorstroomdossier klaargezet. Een stijgend percentage t.o.v. vorig schooljaar!
Streven blijft echter een percentage boven de 90%, er zijn dus nog zeker verbeterpunten!

 

Ook andere instromers (niet afkomstig van VMBO's in de regio) maken volop gebruik van het doorstroomdossier.
Het doorstroomdossier is een essentiële informatiebron voor een goede intake en plaatsing in het MBO.

Contact nodig bij plaatsing in het MBO?

Registreer online of het contact is gerealiseerd!
Ook dit jaar kan via het doorstroomdossier aangegeven worden dat er over de leerling contact nodig is bij de plaatsing in het MBO. Tijdens het contact tussen intaker MBO en mentor VO kan vervolgens afgesproken worden of er warme overdracht nodig is.
In de portal www.overstap-eemland.nl moet worden aangegeven of het contact gerealiseerd is. Dit kan gedaan worden door de intaker in het MBO (vinkje contactmail verstuurd), maar het kan sinds 10 juni ook worden aangegeven door mentoren in het VO (vinkje contactmail ontvangen).

Het aangeven of het contact daadwerkelijk gerealiseerd is, gebeurt nog onvoldoende.
Alle betrokkenen worden benaderd om hier verbetering in aan te brengen.
Bij ruim 7% van de VMBO leerlingen in de regio Eem wordt door de mentor aangegeven dat er contact nodig is.

Nieuwe VSV normpercentages,

voor sommige scholen binnen handbereik, voor andere een uitdaging!

Met ingang van schooljaar 2012-2013 heeft OCW VSV normpercentages vastgesteld, per onderwijscategorie in VO en MBO. Voor het VO gelden vaste normpercentages, de normpercentages voor het MBO worden in 3 jaren steeds strenger.   

Als alle scholen de normpercentages halen, wordt het doel van landelijk maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers per jaar, in 2015 gehaald. De normpercentages zijn:

 

VO                Onderbouw     Bovenbouw vmbo     Bovenbouw havo/vwo

2012-2013     1,0%                4,0%                          0,5%

2013-2014     1,0%                4,0%                          0,5%

2014-2015     1,0%                4,0%                          0,5%

 

 

MBO              Mbo1              Mbo2                         Mbo3/4

2012-2013     32,5%              13,5%                        4,25%

2013-2014     27,5%              11,5%                        3,5%

2014-2015     22,5%              10%                           2,75%

 

Voor veel VO scholen geldt dat de gestelde normpercentages VSV haalbaar zijn.

Voor veel MBO scholen is het behalen van alle VSV normpercentages een uitdaging. Een uitdaging die het MBO overigens zeker aangaat. Verminderen VSV, verhogen onderwijskwaliteit en behalen goede financiële resultaten, gaan hierbij hand in hand.

Lees meer...

VSVplanner.nl: verbeter uw administratieve proces ter voorkoming van VSV

De VSV-planner biedt voor VO en MBO een uitstekend overzicht van de belangrijkste VSV-momenten in een schooljaar. Het gaat hierbij vooral om momenten die van invloed zijn op de totstandkoming en het gebruik van de VSV-cijfers.
Onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen deze planner gebruiken om hun administratieve processen ter voorkoming van VSV te optimaliseren.

 

De site www.VSVplanner.nl is in voorjaar 2013 door OCW in de lucht gebracht.
De tijdlijn omvat ruim twee jaar. Een VSV-jaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Vervolgens worden de gegevens over dit jaar verwerkt. De cyclus eindigt met het verschijnen van de definitieve cijfers, een jaar na het einde van het VSV-jaar. Om de tijdlijn overzichtelijk te houden, hebben de belangrijke momenten in deze planner alleen betrekking op het VSV-jaar 2012-2013. In werkelijkheid lopen de cycli van verschillende jaren in elkaar over.

 

vsvplanner

 

Aanvullend op deze VSV-planner ontvangen bestuur/directie van alle VO scholen in de regio in juli 2013 een zgn. 'jaarcyclus voorkomen VSV' voor administratie en lijnmanagement in het VO.
Met deze voorgestelde jaarcyclus kunnen de VO scholen hun beleid ter voorkoming van VSV borgen in hun reguliere processen.

Van VMBO zonder leerwerkplek naar MBO-BBL?

Afstemming tussen MBO en mentor VO zinvol!
Nieuw in de doorstroommonitor VO-vervolgonderwijs is dit jaar het volgen van het aantal doorstromers uit het VO naar de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO.
Uit de monitor blijkt dat 437 van de 2811 doorstromende VMBO leerlingen in onze regio, kiest voor een vervolg in het MBO-BBL.
Bij deze overstap wordt van het VO gevraagd om aan te geven van welke leerling de leerwerkplek bekend is. Uit de monitor blijkt dat van veel leerlingen deze leerwerkplek nog niet bekend is bij het VO (peildatum 26-6-13).

 

VSV risicogroep
MBO-BBL leerlingen zonder leerwerkplek vormen een risicogroep m.b.t voortijdig schoolverlaten. Deze leerlingen hebben formeel nog enkele maanden de tijd om een leerwerkplek te vinden. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen niet te lukken, met voortijdig schoolverlaten tot gevolg.

 

Extra ondersteuning kan ook geboden worden door VO mentor
Indien bij de intake in het MBO blijkt dat extra hulp bij het vinden van een leerwerkplek nodig is, kan het MBO daarbij ook de VO mentor van de leerling betrekken!
Via het doorstroomdossier zijn de contactgegevens van de VO mentor bekend.
Voor het VO is in de doorstroommonitor de voortgang van de inschrijving bij de MBO-BBL opleiding te volgen.

 

Aanpak Jeugdwerkloosheid
Door de economische crisis is het vinden van een goede leerwerkplek in veel branches moeilijker geworden. In het nieuwe regionale programma Aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 is het realiseren van voldoende leerwerkplekken een speerpunt. De MBO scholen zijn nauw bij deze aanpak betrokken.

Lees meer...

Het Extern Zorgteam MBO in bedrijf

Sinds januari 2013 is het Extern Zorgteam (EZT) van ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort in bedrijf. Op 11 juni organiseerde de regionale VSV taakgroep 'Zorg in/om de school' een bijeenkomst met het thema:
Hoe kunnen de studenten en de professionals in de school optimaal profijt hebben van het EZT?
De bijeenkomst richtte zich op medewerkers en leidinggevenden in de 2e lijns leerlingenzorg van beide ROC's.

 

Doel van het EZT is: hulp en ondersteuning bieden aan de student met gestapelde of complexere problematiek, zodat hij/zij de schoolloopbaan kan vervolgen.

 

Aanmeldingen voor het EZT verlopen altijd via de 2e lijns leerlingenzorg (SLC / DSP) in het MBO.

Het EZT bestaat uit: een voorzitter, tevens coördinator Plusvoorziening, vier vertegenwoordigers van ROC's die een coördinerende rol hebben binnen de 2e lijns leerlingbegeleiding in hun scholen en een medewerker vanuit RMC/Trajectbureau.

 

Het EZT komt 1x per drie weken bij elkaar.

 

Vragen die op 11 juni centraal aan de orde kwamen:
Wat kan het EZT betekenen wanneer de school handelingsverlegen is? Hoe kunnen we elkaars expertise en netwerk optimaal benutten? Wanneer zetten we een plusvoorziening in?
In drie groepen werd gesproken over:
• Wanneer heeft het EZT voor de student en voor de school meerwaarde?
• Wat is een goede vraagstelling?
• Wat verwacht ik van de terugkoppeling?

 

Er werden zeer geanimeerd ervaringen en voorstellen uitgewisseld over hoe het EZT het beste kan werken, in het verlengde van de interne zorgstructuur.
Ook werden er good-practices uitgewisseld; wie en wat heeft de student echt geholpen?

 

Tot slot werd aangegeven dat het prettig was om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.
De taakgroep en het EZT kunnen weer volop vooruit!

 

Doorstroom van VMBO naar vervolgonderwijs weer bijna volledig in beeld!

In de Doorstroommonitor volgen we dit jaar 2811 VMBO leerlingen die de overstap maken naar MBO of ander vervolgonderwijs. Ook 60 leerlingen afkomstig uit VMBO-3, HAVO4 en VWO4-5 worden gevolgd.

Op peildatum 26 juni 2013 is er van 99% van de VO leerlingen een keuze voor vervolgonderwijs bekend en geregistreerd in de Doorstroommonitor. Niet bekend zijn van de vervolgkeuzes van laatste ruime 1% (37 leerlingen) wordt veroorzaakt door twee scholen. Deze scholen zijn volop aan de slag om deze achterstand weg te werken.

Bij 89% van de leerlingen is een aanmelding of inschrijving bij MBO of ander vervolgonderwijs bekend.

 

Tot 1 oktober volgt en begeleidt de VMBO-decaan de overstap van de leerling.
In overleg met het VO wordt in de zomervakantie door leerplicht en RMC (trajectbureau van SOVEE), contact opgenomen met die leerlingen waarvan nog geen aanmelding bij vervolgonderwijs bekend is. Waar nodig krijgen zij extra ondersteuning aangeboden.

 

'Je doet mee met hoogstaande LOB'

Project 'LOB-ontwikkeling in VMBO regio Eem' zet veel in beweging!
In de regio doen 15 VMBO scholen mee met dit project rond de ontwikkeling van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).
Het project wordt begeleidt door ons regionale LOB expertisecentrum.

 

Op 23 mei kwamen deelnemers van VMBO en MBO bijeen om samen vraagstukken rondom LOB aan te pakken. Aan verschillende gesprekstafels vond een geanimeerde uitwisseling plaats over de thema's visie en beleid, krachtige leeromgeving, schoolcultuur en organisatie individuele loopbaangesprekken.

 

De opbrengsten van dit jaar werden gedeeld. De scholen hebben hun visie op LOB aangescherpt en die uitgewerkt in een LOB-beleids- en activiteitenplan.

De wens op veel scholen is het ontwikkelen van 130523lnlobeen krachtige loopbaangerichte leeromgeving. Hierin blijken vakoverstijgende-projecten en een LOB portfolio belangrijk te zijn.

 

Een essentieel onderdeel van LOB is het voeren van individuele loopbaangesprekken met de leerlingen. Juist in deze dialoog ontstaan de beste inzichten! Aan de basis van deze gesprekken ligt een ervaring van de leerling, bv. een MBO workshop, een meeloopdag in een bedrijf of een ervaring in een weekendbaan.
Op veel scholen is het lastig om ruimte voor deze gesprekken te creëren en om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen. Regionaal wordt dit volgend schooljaar opgepakt met een training 'loopbaanreflectiegesprekken voeren', zie volgend artikel.

 

130523lnlob2Van leerlingen wordt gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken en om te reflecteren op eigen competenties en ervaringen. Bij deze miniconferentie reflecteerden de deelnemers op hun eigen expertise door in de workshoprondes steeds te switchen tussen de rollen 'Expert' en 'Beginner'.

 

Veel belangstelling voor training 'loopbaanreflectiegesprekken voeren' o.l.v. Marinka Kuijpers in najaar 2013

Deze training is georganiseerd door ons regionale Expertisecentrum LOB, als vervolg op het project LOB ontwikkeling VMBO in 2012-2013. Deelnemende scholen kunnen met deze training twee schoolcoaches opleiden. Er is veel belangstelling, er zijn 36 deelnemers uit de scholen in onze regio!

 

Schoolcoaches
De schoolcoaches worden getraind in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken, om vervolgens decentraal op de eigen school anderen te trainen bijv. mentoren/LOB-coaches en docenten. Het tempo van de voortgang van de LOB ontwikkeling op de eigen school kiest elke school zelf, afhankelijk van visie en omstandigheden.
De essentie van de training en de achterliggende visie is, dat de school door goede LOB de leerling helpt loopbaancompetenties te ontwikkelen. De training neemt de eigen loopbaancompetenties van de deelnemers als uitgangspunt.

 

Wie, wat, waar?
De centrale training wordt gegeven door prof. dr. Marinka Kuijpers en wordt ondersteund door het Expertisecentrum LOB Eemland. We zijn blij dat we Marinka Kuijpers bereid hebben gevonden de training te verzorgen! Zij heeft haar sporen in LOB-land meer dan verdiend met onderzoek en haar landelijke ambassadeursrol.

 

De training wordt gegeven op 4 donderdagen in najaar 2013: 26 september, 17 oktober, 14 november en 12 december.
Op de trainingsdagen zal ook ruimte zijn voor het delen van ervaringen m.b.t. de LOB aanpak op de verschillende scholen. Met het oog op de vorming van een schoolcoachnetwerk in onze regio, nemen ook een aantal MBO loopbaanbegeleiders deel aan de training.

 

Het expertisecentrum LOB Eemland bestaat uit: Michiel van den Anker, Daniël Kers en Hans Roorda. We zien uit naar een inspirerende training!

Delen van parels en puzzels in netwerkbijeenkomst aanpak verzuim MBO 18+

Op 30 mei jl. vond de netwerkbijeenkomst Parels en Puzzels van de MBO verzuimaanpak 18+ plaats. Juist binnen de groep 18+ is verzuim een interessant thema. We weten heel goed waarom: er zijn geen sanctiemogelijkheden en jongeren zijn niet meer leerplichtig. De uitdaging van de netwerkbijeenkomst was om de parels te benoemen; wat werkt bij de aanpak en welke puzzels hebben we nog op te lossen?

parels puzzels 11

Ruim 30 professionals van zowel mbo als leerplicht en RMC trajectbureau hebben zich tijdens een geanimeerd 'World Café' over verschillende thema's rond aanpak verzuim 18+ gebogen. Enkele thema's die besproken werden: Signaal(ziekte)verzuim, belevingswereld van de jongere, doen we de juiste dingen op het juiste moment? Good practices werden uitgewisseld.
Alle bevindingen worden aan de deelnemers van de netwerkbijeenkomst teruggekoppeld.

 

De bijeenkomst werd door de deelnemers goed gewaardeerd. De volgende netwerkbijeenkomst Aanpak verzuim MBO zal zijn op 21 november 2013.