Nieuwsbrief 13, november 2012

Subsidie voor regionaal programma VSV 2012-2015!

De VSV convenantpartners (samenwerkende scholen voor VO en MBO en gemeenten) hebben in oktober bericht gekregen van OCW, dat de aangevraagde subsidie voor het regionale programma VSV 2012 – 2015 is toegewezen.

De totale RMC regio Eem & Vallei krijgt voor een periode van 3 jaar een subsidie van 1,7 miljoen euro per jaar. Voor de uitvoering van de geplande maatregelen in de RMC subregio Eem is per jaar 930.000 euro beschikbaar.

De oude regeling “Plusvoorziening voor overbelaste jongeren in VO en MBO” maakt met ingang van 1-1-13 integraal onderdeel uit van het regionale VSV programma.

Voorbereidingen VSV programma 2013 in volle gang!

De voorbereidingen voor het nieuwe VSV programma zijn dit najaar gestart. In het nieuwe VSV programma worden succesvolle activiteiten uit 2011-2012 gecontinueerd. Daarnaast zijn er ook nieuwe aandachtspunten.

Het VSV programma 2013 kent acht hoofdmaatregelen:

 • Maatregel A: integrale aanpak overstap VO-MBO
 • Maatregel B: versterken onderwijs en LOB in VO
 • Maatregel C: versterken onderwijs en LOB in MBO
 • Maatregel D: aanpak VSV in MBO
 • Maatregel E: versterken samenwerking tussen (keten)partners
 • Maatregel F: aanpak verzuim in MBO
 • Maatregel G: plusvoorziening en zorg in/rond de school
 • Maatregel H: versterken management en interne organisatie m.b.t voorkomen VSV

 

De globale inhoud van de maatregelen en de wijze van regievoering zijn beschreven in onze ‘Aanvraag regionaal programma VSV 2012-2015’.

 

De uitwerking van de verschillende maatregelen vindt momenteel plaats in diverse taakgroepen en projectgroepen. Afstemming tussen deze groepen vindt plaats in de regionale VSV coördinatiegroep.

Alle taak- en projectgroepen zullen half januari hun werkplan 2013 gereed hebben. Vaststelling van de werkplannen vindt plaats in het bestuurlijk Regionaal Overleg VSV Eem (ROVE) op 4 februari 2013.

VSV cijfers in regio Eem&Vallei per 1 oktober 2011 en per 1 oktober 2012:

- twee verschillende VSV meetsystemen

- reductie resultaten redelijk

 

Twee VSV convenanten; twee VSV meetsystemen

Het oude VSV convenant (periode 2008 - juli 2012) had tot doel VSV met 40% te verminderen t.o.v. het schooljaar 05-06. In schooljaar 05-06 kende onze RMC regio 1999 nieuwe voortijdig schoolverlaters.

 

Onlangs zijn de definitieve VSV cijfers 2010-2011 bekend gemaakt door OCW.

 

Per 1-10-2011 kende onze regio nog 1589 nieuwe VSV’ers (oud VSV meetsysteem).

Dit is een reductie van 20,9% ten opzichte van het peiljaar 05-06.

 

Met ingang van het huidig schooljaar 2012-2013 is het nieuwe VSV convenant (2012-2015) van kracht. In deze nieuwe convenantperiode willen scholen, gemeenten en OCW voortijdig schoolverlaten nog verder terugdringen.

 

In de nieuwe convenantperiode voert OCW een nieuwe VSV meetsystematiek in.

Het oude systeem van reductie (in absolute getallen) t.o.v. een peiljaar, wordt losgelaten.

In de nieuwe meetsystematiek staan VSV normpercentages per onderwijscategorie centraal.

 

We verwachten per 1-10-2012 nog ongeveer 1260 nieuwe VSV’ers te hebben (nieuw VSV meetsysteem).

Dit startpunt voor de nieuwe VSV convenant periode is gunstig te noemen.

 

De 40% reductiedoelstelling t.o.v. 05-06 (doelstelling van het oude convenant) wordt hiermee benaderd.

Het bijna behalen van deze doelstelling wordt mede veroorzaakt door de nieuwe VSV meetsystematiek. Een grote groep leerlingen die in het oude convenant als VSV’er telde, doet dat in het nieuwe convenant niet meer. Het gaat hier o.a. om leerlingen die uitstromen naar particulier onderwijs, speciaal onderwijs en onderwijs in het buitenland.

 

De nieuwe meetsystematiek is in het onderwijsveld goed ontvangen, omdat zij meer recht doet aan scholen die altijd al relatief lage VSV cijfers kenden. De nieuwe VSV normpercentages per onderwijscategorie voor de periode 2012-2015 staan hieronder vermeld. Voor het MBO gelden per jaar strengere VSV normpercentages.

Voor het VO geldt naast het normpercentage ook een streefpercentage. Dit streefpercentage ligt in het VO aanzienlijk lager dan het normpercentage. 

 

Meer informatie: volg de link naar het volledige artikel.

 

Levendige uitwisseling tijdens netwerkbijeenkomst "Aanpak verzuim 18+ op MBO"

Op 11 oktober hebben 43 betrokkenen bij verzuimaanpak in het MBO, bestaande uit ROC-medewerkers, leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers van het Trajectbureau, deelgenomen aan de derde netwerkbijeenkomst in 2012, dit keer gehouden bij het Hoornbeeck College.

 

121011_52Onder het motto ‘samen voorkomen dat het kalf verdrinkt’ lag in deze bijeenkomst de nadruk op het voorkomen van verzuim en uitval van leerlingen ouder dan 18. De presentatie van Carolien de Bruin (specialist in wet- en regelgeving verzuim) was gericht op de wettelijke kaders, met extra aandacht voor  de taken en rollen van gemeente/RMC met betrekking tot 18+ leerlingen.

 

Vanaf de 18e verjaardag vallen leerlingen niet meer onder de leer- en kwalilificatieplicht, maar onder de RMC regelgeving. Deze RMC- taken worden in de regio Eem uitgevoerd door het Trajctbureau opleiding en werk, wat in de praktijk betekent dat alle DUO- verzuimmeldingen van 18+ leerlingen die in de regio Eem wonen, door het Trajectbureau worden opgepakt. Over de verzuimaanpak 18+ heeft het trajectbureau een informatieblad opgesteld.

 

Uitwisseling good practises

Binnen de school is een verschil in de aanpak van verzuim 18+ en 18- niet wenselijk. Voor alle leerlingen is immers het doel om hen gediplomeerd van school te laten gaan. In een levendige discussie werden good practises in de verzuimaanpak binnen de school uitgewisseld door de ROC’s, zoals:

 • gebruik maken van een schoolarts bij frequente ziekmelding
 • direct bellen naar (notoire) laatkomers
 • leerling persoonlijk laten afmelden bij bekende persoon binnen de school
 • ook bij 18+ers de ouders betrekken in verzuimbeleid (bijv. brief aan leerling én ouders)

Lees meer...

Volop kennisdeling in Lerend Netwerk 'Voorkomen VSV 18+ in het MBO'

Op 22 november vond op de Matthijs Vermeulenstraat (MBO Amersfoort) deze Lerend Netwerk bijeenkomst plaats.

Ruim 30 deelnemers deelden hun kennis en deden ideeën op voor hun eigen organisatie.

Op het programma stonden zeven workshops van projecten “Voorkomen VSV 18+ in het MBO” centraal. De projecten zijn dit kalenderjaar uitgevoerd bij AOC Groenhorst College, Hoornbeeck College, MBO Amersfoort (ROC ASA) en ROC Midden Nederland.

Titels van de workshops waren:

 

 • Er valt meer te kiezen dan je denkt (ROC ASA): domeinoriëntatie voor toekomstige studenten
 • De kracht van oplossingen (ROC ASA): oplossingsgericht werken als methodiek
 • Uitval HAARscherp in beeld (ROC ASA): systematiek voor het opstellen van een risicoprofiel per student
 • Elke BBL-er aan de slag (ROC ASA): begeleiding van BBL-ers zonder werkplek
 • Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel (Hoornbeeck College): Hoe creëer je een goed pedagogisch klimaat?
 • Aanval op de uitval: een teamzaak! (AOC Groenhorst College): teamgerichte aanpak van uitval, een mix van thematisch onderwijs, meer begeleiding en structuur 
 • Verbinden en professionaliseren (ROC Midden Nederland): Een ROC breed project dat zicht richt op het versterken van LOB op teamniveau.

 

Uit de evaluatieformulieren bleek dat deze bijeenkomst ruim voldoende werd beoordeeld. De meerderheid van de deelnemers heeft nieuwe ideeën, nieuwe contacten en praktische tips opgedaan. Bijna iedereen is van plan bij een volgende bijeenkomst weer aanwezig te zijn!

Uitkomsten onderzoek Schoolkracht: input voor gezondheidsbeleid ROC's

schoolkracht

 

Gezondheid is een belangrijk thema in relatie tot VSV. Dit blijkt uit uitkomsten van meerdere landelijke onderzoeken die recentelijk over dit thema zijn gepubliceerd.

GGD Midden Nederland heeft in het afgelopen schooljaar 2011-2012 een enquête afgenomen onder 1212 1e jaars deelnemers van ROC ASA en ROC Midden Nederland over hun psychisch en lichamelijk functioneren, leefgewoonten en leefomgeving. 

 

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Schoolkracht van GGD Midden Nederland. Doel van Schoolkracht is om de ROC’s inzicht te verschaffen in het welbevinden en het gedrag van hun deelnemers zodat aan gericht gezondheidsbeleid vorm gegeven kan worden.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor school of opleiding specifieke activiteiten, zoals bij ROC ASA:

 • de ontwikkeling en uitvoering van de module “gezond en vitaal” voor de lessen loopbaan en burgerschap;
 • inzet van de module E-learning “vroegsignalering alcohol en drugsgebruik” van het Trimbos Instituut voor docenten en studenten;
 • een sport- en belevingsdag voor 1e jaars MBO deelnemers.