Nieuwsbrief 11, juni 2012

12 VMBO scholen doen mee met project ”LOB ontwikkeling” in 2012/2013

Dit project wordt georganiseerd en ondersteund door het expertisecentrum LOB Eemland binnen ons regionale VSV programma.

De workshop op 14 juni 2011 is mede ondersteund door de VO raad.

 

Het doel van het project is dat elke VMBO school het eigen LOB beleid tegen het licht houdt. Er wordt een tussenstand opgemaakt. Vanuit deze tussenstand formuleert elke school de gewenste ontwikkelingen t.a.v. LOB in de school in de periode 2013-2014-2015.

Eind 2015 is er een aantoonbare LOB-ontwikkeling doorgemaakt, vanuit een breed gedragen visie in de school.

Kennisdeling tussen de scholen en 'leren van elkaar' is onderdeel van het project.

lobscan_groepsresultaat_14juni

Op 14 juni jl. is een start gemaakt met het project. Hans de Wit van de VO raad heeft in een workshop een groep VMBO decanen (toekomstige projectleiders) voorbereid op het gebruik van de LOB-scan van de VO-raad binnen de eigen school. De presentatie is hier te vinden.

 

Beoogde resultaten van het gebruik van deze scan in de school:

Lees meer...

Veel bezoekers netwerkbijeenkomst aanpak verzuim MBO

Donderdag 24 mei ’12 was de derde netwerkbijeenkomst voor betrokkenen bij de aanpak van verzuim in het MBO. Dit keer gehouden op een locatie van ROC Midden Nederland. Het onderwerp van deze netwerkbijeenkomst was ‘rollen, taken en verantwoordelijkheden’.

Ondanks de hitte werd de bijeenkomst door ruim 35 medewerkers van ROC’s, leerplicht en RMC bezocht.

 

De middag werd geleid door Carolien de Bruin (specialist wet- en regelgeving en opvolging verzuim), zij hield een inleiding waarin de wettelijke kaders opgefrist werden. Vervolgens was er naar aanleiding van casuïstiek een levendige uitwisseling over ieders rol binnen het proces van melden en begeleiden.

Ook dit keer waren de aanwezigen tevreden over deze uitwisseling en het thema voor de volgende bijeenkomst van 11 oktober is vastgesteld: “Samen voorkomen dat het kalf verdrinkt”: preventieve maatregelen m.b.t. verzuim en uitval.

U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomst d.m.v. een mail aan onder vermelding van uw naam, organisatie en functie. Na de zomervakantie volgt meer informatie. De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd door de taakgroep aanpak verzuim MBO.

Overeenstemming over aanvraag nieuw VSV regioprogramma 2012-2015

In de VSV stuurgroepen in de subregio Eem en de subregio Vallei hebben de samenwerkende scholen en gemeenten in onze regio de inhoud van de aanvraag van het nieuwe VSV regioprogramma 2012-2015 vastgesteld.

Het gaat om een omvangrijke subsidieaanvraag van totaal 5,1 miljoen. (1,7 miljoen per jaar in de komende 3 schooljaren). In deze aanvraag is nu de Plusvoorziening geïntegreerd. Voorheen kende de Plusvoorziening een eigen subsidieregeling.

De aanvraag zal door de VSV contactschool in onze regio (ROC MN) in juli bij OCW ingediend worden.

 

De aanvraag onderscheidt de volgende hoofdmaatregelen:

  • Integrale aanpak overstap VO-MBO;
  • Versterken onderwijs en LOB in VO;
  • Versterken onderwijs en LOB in MBO;
  • Aanpak VSV in MBO 3-4;
  • Versterken samenwerking tussen ketenpartners (gemeenten, scholen, UWV en werkgevers);
  • Aanpak verzuim in MBO;
  • Plusvoorziening en zorgstructuur in/rond de school;
  • Versterken management en interne organisatie m.b.t. voorkomen VSV.

 

Het nieuwe regioprogramma zal in de praktijk in onze regio uitgevoerd worden in de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015. De uitwerking en voorbereidingen voor het nieuwe programma starten al in najaar 2012. In oktober 2012 hopen wij de toewijzing van de subsidie voor dit programma van OCW te ontvangen.

VSV regioanalyse Eem&Vallei geeft veel nieuwe inzichten

De samenwerkende scholen en gemeenten in onze regio hebben in mei de zgn. VSV regioanalyse opgesteld. Deze analyse vormt de basis voor de aanvraag van ons nieuwe VSV regioprogramma 2012-2015.

 

De analyse is opgesteld op basis van de handreiking die OCW hier voor heeft opgesteld.

Het is een omvangrijk stuk, waarin alle resultaten van de regionale aanpak tot nu toe geanalyseerd worden. Daarnaast wordt er ingegaan op de doelstellingen, de oude en nieuwe meetsystematiek en de speerpunten voor de aanpak van VSV in de nieuwe convenantperiode 2012 -2015.

 

In de analyse wordt het startpunt voor de nieuwe convenantperiode zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Per 1-10-12 zullen we in onze regio naar verwachting de 40% VSV reductiedoelstelling van de eerste convenantperiode hebben bereikt.

We worden hierbij wel geholpen door de nieuwe meetsystematiek. Ongeveer 12,5% van de bereikte reductie wordt behaald door deze nieuwe systematiek, waarin leerlingen die bv. naar speciaal- of particulier onderwijs gaan, niet langer meegeteld worden als VSV’er.

 

Enkele in het oog springende cijfers:

Lees meer...

Alle scholen voor VO en MBO tekenen nieuw convenant voorkomen VSV met OCW

Doelstelling: opnieuw 35% VSV reductie!

Alle scholen voor VO en MBO en de VSV contactgemeente Amersfoort, hebben in april het nieuwe VSV convenant met OCW getekend.

De scholen en gemeenten in RMC regio Eem&Vallei zullen in de periode 2012-2015 weer volop samenwerken aan het verminderen van voortijdige schooluitval.

reductie 

In juli 2008 tekenden de partners het 1e VSV convenant. De doelstelling van dit convenant was 40% VSV reductie t.o.v. 05/06. Deze doelstelling wordt naar verwachting behaald per

1-10-12. Meer informatie hierover in het bericht over de VSV regioanalyse.

 

De doelstelling van het nieuwe convenant is opnieuw een VSV reductie van gemidddeld 35%. Landelijk gaat het om een reductie van 38.000 naar 25.000 nieuwe VSV’ers per jaar.

Door het ondertekenen van het convenant kunnen de scholen gebruik maken van de nieuwe subsidieregelingen van OCW voor de aanpak van VSV in 2012-2015.

Lees meer...

Online doorstroomdossier nu ook voor overstap MBO- MBO en voor herintreders

logo_ddd_algemeen

Vanaf 31 mei 2012 is het doorstroomdossier ook geschikt voor studenten van de MBO’s die willen overstappen naar een andere opleiding binnen het MBO (binnen of buiten het eigen ROC).

Studenten krijgen bij de nieuwe MBO opleiding waar ze zich aanmelden een activatiecode om in te loggen op www.digitaaldoorstroomdossier.nl.

Ook is het doorstroomdossier geschikt voor mensen die al enige tijd geen onderwijs hebben gevolgd en weer terug willen keren. Voor hen is het ‘mentordeel’ niet verplicht.

Online doorstroomdossier door veel VMBO leerlingen gebruikt!

Veel vmbo-leerlingen en hun mentoren hebben de weg naar het online doorstroomdossier gevonden. ROC ASA en Midden Nederland kunnen het dossier online benaderen. Van alle aanmeldingen bij ROC MN tot nu toe is er door ruim 90% van de VMBO leerlingen een volledig doorstroomdossier online ingevuld. Bij ROC ASA was dat 50%. Doordat ROC ASA op sommige plaatsen ook nog naar het oude doorstroomdossier (pdf-formulier) verwees, bleef het aantal online dossiers achter. Volgend schooljaar zal dat ongetwijfeld niet meer het geval zijn.

Lees meer...

Elf projecten "aanpak VSV 18+ binnen MBO" op stoom!

De MBO instellingen binnen onze regio voeren dit kalenderjaar diverse projecten uit ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten van met name 18 plussers in het MBO.

Cofinanciering van deze projecten vindt plaats vanuit onze regionale VSV subsidie.

Alle projecten hebben rond 1 mei hun eerste tussenrapportage geleverd.

Lees meer...

Vakblad voor decanen publiceert artikel over de overstap VMBO-MBO in Eemland

In het vakblad voor decanen “Bij de Les” nummer 16 (mei 2012) is een artikel verschenen over de manier waarop in de regio Eem met 'Aanpak VSV Eemland' een succesvolle overstap van VMBO naar MBO ondersteund wordt.

Basis voor dit artikel vormde een interview dat gehouden werd met Hans Roorda (decaan van het Guido de Brès en voorzitter van de Taakgroep Overstap en LOB), Gideon Hertog (binnen ROC ASA projectleider digitaal doorstroomdossier), Daniël Kers (Expertisecentrum LOB, en projectleider Oriëntatiedagen) en André Ubels (programmamanager VSV, regio Eem).

Voor de tekst van het artikel, klik hier.