De monitor Uitval & Switchen is nieuw in onze regio. De monitor volgt de 1e jaars leerlingen op MBO niv. 2, 3 en 4 (nieuw op school) van ROC MN en ROC ASA, locaties Amersfoort/Leusden, schooljaar 2010-2011.

 

De monitor brengt om te beginnen de omvang van de instromende groepen bij deze ROC’s in beeld.

Per deelgroep wordt vervolgens gemeten hoeveel leerlingen er van opleiding zijn veranderd na het 1e jaar MBO (switchers) en hoeveel leerlingen gestopt zijn met hun opleiding bij ROC ASA of ROC MN locaties Amersfoort/Leusden (uitvallers).

 

Van de leerlingengroep direct afkomstig uit het VMBO in de regio, is ongeveer 25% van de leerlingen geswitcht na het eerste jaar MBO!

Ongeveer een kwart van de switchers blijft wel een opleiding volgen binnen de gekozen beroepsbranche (opleidingsdomein).

Omvang van de instromende groepen in het MBO: 

  1. Ongeveer 33% van de instroom van de deelnemende ROC’s komt direct van het VMBO in de regio Eem;
  2. Ongeveer 25% van de instroom komt direct van VMBO buiten de regio Eem, of heeft het VMBO diploma al behaald voor 2010;
  3. Ongeveer 33% van de instroom van de ROC’s heeft een afgebroken vooropleiding. (Met name instroom van 18 jaar en ouder);
  4. Ongeveer 9% van de instroom heeft nog een andere achtergrond.

‘Uitval’ binnen deze monitor is niet gelijk aan ‘VSV’!

Als leerlingen weg zijn bij ROC ASA of ROC MN locaties Amersfoort/Leusden, worden zij uitvaller genoemd. Meestal kiezen zij voor een opleiding elders.

 

De uitval in de hierboven genoemde deelgroepen 2,3 en 4 is veel hoger dan in de deelgroep 1.

Een belangrijk aandachtspunt voor de ROC’s bij het verder reduceren van VSV!

 

Alle deelnemende scholen in onze regio ontvangen voor de kerstvakantie inloggegevens voor deze online monitor. Zij kunnen dan de o.a gegevens van hun eigen school vinden tot op leerling-niveau (VO) of afdelings-/teamniveau (MBO). Ook krijgen zij toegang tot de algemene gegevens van alle scholen.

 

Het interpreteren van de cijfers in deze monitor vraagt uitgebreide kennis van het MBO en de gebruikte definities in de monitor. In de monitor is daarom een pagina ‘uitleg en informatie’ opgenomen.

 

De globale resultaten van de monitor zijn op 8-12-11 aan de centrale directeuren van alle deelnemende scholengroepen gepresenteerd in het Regionaal Overleg VSV Eem (ROVE).

 

In januari 2012 zullen er voor locatiedirecteuren/afdelingsmanagers/decanen binnen het VO en het MBO bijeenkomsten worden gehouden waarin de monitor en de resultaten van de monitor verder worden toegelicht.

 

Aan de deelnemende scholen wordt vervolgens gevraagd om de resultaten van de eigen school te analyseren en hier conclusies en aanbevelingen voor toekomstig LOB beleid aan te verbinden.

Deze analyses zullen centraal staan in een bijeenkomst voor alle deelnemende scholen in februari 2012 (Een speciale editie van het Lerend Netwerk LOB.).