OCW wil graag in maart 2012 met alle scholen voor VO en MBO en de gemeenten nieuwe VSV convenanten afsluiten voor de jaren 2013 t/m 2015.

Met ingang van de nieuwe convenantperiode wordt de landelijke meetsystematiek m.b.t VSV sterk verbeterd. VSV normpercentages per onderwijssoort staan dan centraal. De huidige (oude) meetsystematiek gaat uit van een reductiedoelstelling t.o.v. peiljaar 05/06. In de nieuwe meetsystematiek worden veel kritiekpunten van de scholen op de huidige systematiek opgelost. De nieuwe systematiek doet recht aan scholen die ook al in 05/06 een laag percentage VSV’ers kenden.

Het kabinet wil voortijdig schoolverlaten verder terugdringen tot landelijk maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers per 1-1-2016. Landelijke doelstelling per 1-1-2013 is 37.000 VSV’ers.

OCW stelt 110 miljoen per jaar structureel beschikbaar voor VSV beleid.

VSV beleid is voor OCW geen vrijblijvende zaak. De nieuwe normpercentages VSV worden opgenomen in het toezichtskader van de onderwijsinspectie.

Meer informatie vindt u in de brief en de bijlage die de minister in november aan alle schoolbesturen stuurde.