Nieuwsbrief 2, september 2010

Hierbij presenteren we de tweede nieuwsbrief, voor iedereen die professioneel betrokken is bij Aanpak VSV Eemland (Amersfoort e.o.).

Op de website www.aanpakvsveemland.nl is nog veel meer relevante informatie te vinden voor vmbo, mbo en gemeenten in de regio Eemland rond de thema's waaraan we gezamenlijk werken bij het voorkomen van schooluitval.

LOB-routekaart

Wilt u op uw school een kwaliteitsslag maken op LOB? Dat kan! De VO-raad zoekt vmbo-scholen die in schooljaar 2010-2011 willen meedoen aan het project LOB-routekaart.

Lees meer...

Verantwoordelijkheid VO bij overstap naar MBO

 

In de praktijk van het VO bestaan vragen over de verantwoordelijkheid voor leerlingen nadat ze een (VMBO-)diploma hebben behaald. Hierop heeft het ministerie van OC&W  nu een uitgebreide toelichting gegeven. Een school voor voortgezet onderwijs behoudt een 'zorgplicht' voor zijn leerlingen die een diploma hebben behaald. Het is wettelijk bepaald dat een school niet kan overgaan tot uitschrijving voordat aannemelijk is gemaakt dat de leerling is ingeschreven bij een vervolgopleiding. Voor het vmbo geldt weliswaar een cursusduur en (nog) een maximale verblijfsduur, maar geen van beide zijn van invloed op de 'zorgplicht'.


Als een leer- of kwalificatieplichtige leerling toch wordt uitgeschreven, is er sprake van 'verwijdering'. Als een leerling zonder opgaaf van (geldige) reden niet meer naar de school van inschrijving komt, dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim - en niet als 'het hebben verlaten' van de school. Ongeoorloofd verzuim kan weliswaar bekostigingsconsequenties voor de school hebben, maar dit staat los van de inschrijving. De school behoudt zijn verantwoordelijkheid op grond van die inschrijving voor de leerling, ook al lukt het vinden van een andere school pas na 1 oktober.

Lees het volledige bericht van het Ministerie van OC&W hier.

Presentatie Verzuimprotocol VO

stoeltjesistockcompr

 

Op 7 oktober is het zover: het nieuwe verzuimprotocol voor het Voortgezet Onderwijs Regio Eem wordt gelanceerd. Dit protocol is opgesteld door de Taakgroep Verzuim, bestaande uit vertegenwoordigers van VO-scholen en leerplichtambtenaren uit de regio.

Lees meer...

Spijbelspijt

iStock_000004700800Large

Spijbelspijt is de naam van een filmpje over verzuim in het mbo, gemaakt door en voor de mbo-scholen in de regio Eemland. ROC ASA, het Hoornbeeck College en ROC Midden Nederland hebben dit samen tot stand gebracht.

Lees meer...

Miniconferentie Ouderbetrokkenheid en LOB

De derde bijeenkomst van het Lerend Netwerk LOB Eemland op 14 oktober is gewijd aan ouderbetrokkenheid en LOB. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat ouders op de eerste plaats staan als het gaat om invloed op de studie- en beroepskeuze. Moeten ouders een belangrijkere rol krijgen bij LOB?

Lees meer...