Aansluiting VO-MBO

Online overstapinstrumenten

Aanpak VSV Eemland heeft een lange traditie in het ontwikkelen en inzetten van online instrumenten, die goede LOB en een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs ondersteunen. Wij ontwikkelden deze instrumenten samen met Intergrip BV.

Diverse instrumenten worden nu in een groot deel van Nederland gebruikt, op basis van de input van alle gebruikers worden de instrumenten door Intergrip doorontwikkeld.

Alle online instrumenten, die in onze regio door alle scholen worden gebruikt, zijn samengebracht in een online portal.

Het gaat om de volgende instrumenten:

Het digitaal doorstroomdossier - van VMBO naar vervolgonderwijs

Het digitaal doorstroomdossier

Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de overstap van VO naar MBO. Hierin wordt informatie over schoolloopbaan, motivatie en aandachtspunten bij begeleiding overgedragen aan het MBO.

Het doorstroomdossier wordt volledig online ingevuld en verstuurd naar het mbo. Het is hierdoor nog vaker tijdig beschikbaar bij de instroomprocedure op het mbo. Het online doorstroomdossier wordt in de regio Eemland door MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College gebruikt. Het Hoornbeeck College heeft een eigen variant dat gekoppeld is aan de aanmelding. In de regio Utrecht wordt het online doorstroomdossier door alle mbo-instellingen gebruikt.

Vierde jaars vmbo-leerlingen in onze regio kunnen met hun VO leerlingnummer een account aanmaken. Zij vullen online via www.digitaaldoorstroomdossier.nl of via www.mijn.intergrip.nl het eerste gedeelte van het dossier in. Het tweede gedeelte wordt ingevuld door de mentor/decaan van de leerling. Indien nodig kan de mentor hier aangeven dat er een warme overdracht nodig is.
Nadat de leerling en de ouders akkoord hebben gegeven op het deel van de mentor, wordt het dossier online verstuurd naar de deelnemende MBO’s. Samen met het aanmeldformulier vormt het doorstroomdossier het startpunt voor de instroomprocedure en het loopbaangesprek bij de mbo-instellingen.

De doorstroommonitor - van VMBO naar vervolgonderwijs

De doorstroommonitor

De overstap van VMBO naar MBO is een bekend risicovol moment wat betreft voortijdig schoolverlaten. Vanaf 2010 wordt door de samenwerkende VO en MBO-scholen in Eemland met succes een online registratiesysteem ingezet, waarmee alle leerlingen gevolgd worden. Mede door het gebruik van deze doorstroommonitor is voortijdige schooluitval bij de overstap van gediplomeerde VMBO-ers naar het MBO sinds 2009 in deze regio met 50% verminderd.

Decanen voeren (zo veel mogelijk voor 1 april) de gegevens van hun 4e jaars VMBO leerlingen in met hun keuze voor vervolgonderwijs. Via wekelijkse (en van sommige mbo-instellingen dagelijkse) mbo-checks wordt in de doorstroommonitor voor het VO zichtbaar welke leerlingen al aangemeld of ingeschreven zijn bij een vervolgopleiding. Decanen en mentoren (en eventueel ook de afdeling leerplicht/RMC van de gemeente) kunnen gericht en in een vroeg stadium extra begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben.

Het is voor decanen ook mogelijk om leerlingen van havo/vwo en vmbo 3 die willen overstappen naar het MBO in dit systeem onder te brengen.

Elk jaar worden de gegevens van de overstap samengebracht in een rapportage. In deze rapportage is per VO-school weergegeven voor welke vervolgschool de 4e jaars VMBO-leerlingen kozen (per 1 april) en bij welke school de leerlingen per 1 oktober zijn ingeschreven. Ook allerlei andere cijfers m.b.t. de overstap zijn in deze rapportage te vinden. 

De monitor Uitschrijving & Switch - in het eerste jaar MBO

De monitor Uitschrijving & Switch

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid!

Jaarlijks in februari ontvangen management / decanen / en LOB coaches in het regionaal VO en MBO de offline rapportage van de regionale monitor U&S in het 1e jaar MBO.

De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.

In de offline rapportage vindt u o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
Met behulp van de gegevens in de online monitor kunt u contact opnemen met uw ex-leerlingen die geswitcht of uitgeschreven zijn. U heeft zo de unieke gelegenheid om de door uw school geboden loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) heel concreet te evalueren.

In najaar 2020 zijn in het VO de kwaliteits-agenda-LOB en in het MBO de ambitie-agenda LOB opnieuw vastgesteld. Hierbij aansluitend, levert de monitor U&S goede gegevens voor het verder verbeteren van uw LOB beleid en uitvoering.

De meest recente U&S monitor betreft het eerste jaar MBO 20/21. (Uitstroom uit VMBO zomer 2020). Het regionaal gemiddelde percentage Uitschrijving & Switch na het eerste jaar MBO was in schooljaar 20/21: 17,3% (5,8% switch en 11,7% uitschrijving).

Dit is nagenoeg hetzelfde als de vorige meting over 1e jaar MBO 18/19, toen het U&S percentage regionaal gemiddeld 17,2% was. Over schooljaar 19/20 is er geen U&S monitor uitgevoerd, door verschuivende prioriteiten als gevolg van de coronacrisis.

De resultaten per school wijken natuurlijk af van dit gemiddelde.

  • U&S percentages per VMBO school variëren van 7 tot 40%
  • U&S percentages per MBO instelling variëren van 10 tot 22%
  • U&S percentages per MBO afdeling variëren van 0 tot 35%.

Aanpak VSV Eemland voert jaarlijks LOB gesprekken ‘op maat’ met scholen met opvallende U&S resultaten.

 

Minder U&S onder leerlingen die zich tijdig aanmelden bij het MBO

De resultaten van de regionale monitor U&S gerelateerd aan datum van aanmelding bij het MBO, zijn duidelijk. Het U&S percentage is:

  • ongeveer 15 % onder de leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het MBO;
  • ongeveer 17 % onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;
  • ongeveer 50 % onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.

Binnen ons regionale VSV programma sturen we al lange tijd op aanmelden bij het MBO voor 1 april. Vanaf 2018 is aanmelden bij het MBO voor 1 april ook landelijk OCW beleid.

De regionale monitor U&S kan tot stand komen door de goede samenwerking tussen alle scholen voor VO en MBO binnen Aanpak VSV Eemland.

Team Online Overstap Instrumenten (TOOI)

Het Team Online Overstap Instrumenten monitort de overstap VO-MBO en onderzoekt de uitschrijving en switch na het eerste jaar MBO.

Leerlingen benaderen de instrumenten via de leerlingportal mijn.intergrip.nl.
Medewerkers van VO scholen, MBO scholen en gemeenten benaderen de instrumenten via de Intergrip portal: www.overstap-eemland.nl.
Binnen de VO scholen in de regio Eemland worden inlogcodes voor de portal verstrekt via de beheerder/administrator binnen de eigen school.

Elk instrument heeft een projectleider, tevens regionaal administrator van het instrument.
De projectleiders werken met elkaar samen in het regionaal Team Online Overstap Instrumenten (TOOI). Het team werkt nauw samen met het projectteam Aansluiting VO-MBO.

Het team levert jaarlijks op basis van de gegevens uit de online instrumenten, jaarrapportages over de overstap VO-MBO.
In deel A van de jaarrapportage de gegevens uit de doorstroommonitor en van het digitaal doorstroomdossier met evaluatiegegevens en aandachtspunten voor het volgende jaar. Deel B van de jaarrapportage bevat de gegevens uit de monitor Uitschrijving & Switch in het eerste jaar (20-21) MBO.

Deel C van de rapportage is het Tabellenboek, hierin gegevens per VO en MBO school m.b.t. de drie overstapinstrumenten. In de jaarrapportage worden ook kerngegevens uit voorgaande jaren opgenomen, zodat trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. De jaarrapportages leveren veel stuurinformatie voor alle regionale partners binnen Aanpak VSV Eemland. 

De rapportages zijn in maart 2022 naar alle betrokken VO- en MBO-scholen gestuurd.

Het TOOI signaleert bijzonderheden en ontwikkelingen m.b.t. de overstap van VO naar MBO en draagt zorg voor het agenderen van aandachtspunten op de agenda’s van de regionale partners.

Contactpersoon: Herma Dijk, Voorzitter Team online instrumenten overstap VO-MBO (TOOI)