Jongeren in kwetsbare positie

Nieuw in het VSV programma 2017-2020 is een apart thema rond zgn. jongeren in kwetsbare positie (JiKP). Het gebruik van de beleidsterm ‘jongeren in kwetsbare positie’ heeft nogal eens tot verwarring geleid, immers ook de oude VSV programma’s richtten zich al veel op jongeren in kwetsbare posities. OCW heeft in voorjaar 2017 de definitie van de doelgroep JiKP geformuleerd:

 

Doelgroep JiKP - definitie OCW
Jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of MBO niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt.

 

Ook in de regio Eem hanteren wij de OCW definitie van JiKP.
De PrO en VSO scholen zijn hiermee welkome nieuwe partners geworden in het regionale VSV programma. PrO en VSO-scholen kennen ook veel uitstroom (zonder startkwalificatie) naar (beschut) werk en dagbesteding.

 

Wat moet er verbeteren?
JiKP zijn (vaak) oververtegenwoordigd in VSV-cijfers en jeugdwerkloosheidcijfers. Door extra in te zetten op doorlopende begeleiding van JiKP bij de overstap naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, willen we de arbeidsmarktpositie van deze jongeren verbeteren.

 

Samenwerking Aanpak VSV en aanpak Jeugdwerkloosheid
De extra ondersteuning voor JiKP is niet alleen gericht op het (indien mogelijk) behalen van een startkwalificatie. We richten ons ook op ondersteuning bij het vinden en langdurig behouden van passend werk. De activiteiten m.b.t. deze doelgroep worden dan ook gefinancierd zowel uit subsidie voor de Aanpak van VSV als uit subsidie voor de aanpak van Jeugdwerkloosheid.

 

Activiteiten sinds 2017
Er worden sinds schooljaar 2017-2018 twee projecten uitgevoerd:

 

1. In beeld brengen en houden van JiKP - creëren sluitend netwerk
Dit project wordt uitgevoerd door het RMC, er is een speciale projectmedewerker voor aangetrokken. Voor het (preventief) in beeld brengen en houden van de JiKP uit de diverse scholen wordt een online monitor ingericht, basis hiervoor is een landelijk standaard die Ingrado (branchevereniging LP/RMC) heeft opgesteld.

 

2. Extra inzet voor jongeren (in kwetsbare positie) tijdens stages en overgang naar arbeidsmarkt.
Alle betrokken scholen voor PrO, VSO en MBO onderwijs bieden in dit project extra intensieve stagebegeleiding en investeren meer in het tijdig betrekken van andere ketenpartners (zoals het gemeentelijk leerwerkloket) bij de overgang naar werk.

 

Contactpersoon:

Pauline Promes - beleidsadviseur werk&inkomen arbeidsmarktregio Amersfoort 

                              - voorzitter programmateam JiKP en oud VSV

                               e-mail:  

 

De ketenpartners werken met elkaar samen in het regionale programmateam JiKP en oud VSV

 

Meer informatie / downloads

Samenvatting factsheets Jongeren in kwetsbare positie RMC-regio Eem.