Nieuwsbrief 9, december 2011

Nieuw VSV programma 2012 van start!

Subsidie toegekend door OCW.

In november heeft OCW de subsidieaanvraag van de samenwerkende VO en MBO scholen in de RMC regio Eem&Vallei, toegekend.

Hiermee is voor de subregio Eem een bedrag van bijna € 500.000 euro beschikbaar voor het VSV programma 2012. De totale subsidie voor de regio Eem&Vallei bedraagt € 830.000 euro.

De VSV programma-aanvraag 2012 kent 4 thema’s:

Lees meer...

Nieuwe VSV meetsystematiek en nieuwe VSV convenanten 2013-2015

OCW wil graag in maart 2012 met alle scholen voor VO en MBO en de gemeenten nieuwe VSV convenanten afsluiten voor de jaren 2013 t/m 2015.

Met ingang van de nieuwe convenantperiode wordt de landelijke meetsystematiek m.b.t VSV sterk verbeterd. VSV normpercentages per onderwijssoort staan dan centraal. De huidige (oude) meetsystematiek gaat uit van een reductiedoelstelling t.o.v. peiljaar 05/06. In de nieuwe meetsystematiek worden veel kritiekpunten van de scholen op de huidige systematiek opgelost. De nieuwe systematiek doet recht aan scholen die ook al in 05/06 een laag percentage VSV’ers kenden.

Lees meer...

Projectaanvragen ”Voorkomen VSV 18+ in MBO” indienen voor 23 december!

Ongeveer de helft van de VSV subsidie 2012 zal in onze regio worden ingezet in VSV projecten in het MBO, met als doel: Voorkomen VSV 18+.

De MBO scholen in onze regio zijn eind november uitgenodigd om projectaanvragen in te dienen. De aanvragen moeten voor 23 december binnen zijn. Direct na de kerstvakantie zal beoordeling en toekenning plaatsvinden.

Lees meer...

Tweede netwerkbijeenkomst "Aanpak Verzuim in MBO" op 26 januari 2012

Doelgroep: ROC medewerkers, leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.

 

Op 22 september jl. organiseerde de Taakgroep Aanpak Verzuim MBO de eerste netwerkbijeenkomst rond de aanpak van verzuim in het MBO. Onder de aanwezigen werd een ‘0-meting’ gehouden m.b.t de kennis van de deelnemers over landelijke regelgeving rond verzuim, het verzuimprotocol van de eigen school en de rol van leerplicht/RMC. Uit deze meting bleek dat er behoefte is aan meer netwerkbijeenkomsten met aandacht voor verschillende thema’s.

De netwerkbijeenkomst op 26 januari, van 15.00 – 17.00 uur, heeft als thema: Communicatie!

Locatie: ROC ASA , Matthijs Vermeulenstraat 1, Amersfoort.

 

In de week van 9 januari volgt de definitieve uitnodiging. U kunt zich nu al aanmelden op het centrale e-mailadres: , onder vermelding van naam, organisatie en functie.

Lees meer...

Rapportage doorstroom VMBO-vervolgonderwijs 2011 beschikbaar

Met behulp van de online doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs (Intergrip) is ook dit jaar deze doorstroom weer op de voet gevolgd.

Alle betrokkenen zijn positief over het gebruik en de resultaten van de monitor. Het project draagt sterk bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten bij de overstap van VMBO naar MBO. 2318 leerlingen zijn gevolgd bij hun doorstroom naar vervolgonderwijs.

Lees meer...

Doorstroomdossier VMBO - MBO dit jaar online!

Voor een goede overdracht van relevante informatie naar vervolgonderwijs, wordt binnen het VMBO in onze regio het doorstroomdossier VMBO-MBO gebruikt.

 

Vanaf 2010 was het dossier beschikbaar als pdf. document. Vanaf 2012 gaan we het doorstroomdossier online gebruiken. Het zal hiermee nog vaker tijdig beschikbaar zijn voor de intaker op het MBO. Het online doorstroomdossier wordt in 2012 in de regio Eemland door ROC ASA en ROC Midden Nederland gebruikt. In de regio Utrecht wordt het online doorstroomdossier door alle MBO instellingen gebruikt.

Lees meer...

Veel switchers na 1e jaar MBO! Resultaten monitor Uitval & Switchen 2010-2011 beschikbaar

De monitor Uitval & Switchen is nieuw in onze regio. De monitor volgt de 1e jaars leerlingen op MBO niv. 2, 3 en 4 (nieuw op school) van ROC MN en ROC ASA, locaties Amersfoort/Leusden, schooljaar 2010-2011.

 

De monitor brengt om te beginnen de omvang van de instromende groepen bij deze ROC’s in beeld.

Per deelgroep wordt vervolgens gemeten hoeveel leerlingen er van opleiding zijn veranderd na het 1e jaar MBO (switchers) en hoeveel leerlingen gestopt zijn met hun opleiding bij ROC ASA of ROC MN locaties Amersfoort/Leusden (uitvallers).

 

Van de leerlingengroep direct afkomstig uit het VMBO in de regio, is ongeveer 25% van de leerlingen geswitcht na het eerste jaar MBO!

Ongeveer een kwart van de switchers blijft wel een opleiding volgen binnen de gekozen beroepsbranche (opleidingsdomein).

Lees meer...

Impressie Lerend Netwerk LOB 6 okt. 2011 - Oriëntatiedagen MBO

 Op 6 oktober hebben de 40 aanwezigen (hernieuwd) kennisgemaakt met de opzet van de organisatie van de MBO-oriëntatiedagen. Daniël Kers van het Expertisecentrum LOB presenteerde de vernieuwde en verbeterde opzet. Bij de oriëntatiedagen gaat het om workshops van allerlei MBO-opleidingen, georganiseerd door ROC ASA en ROC Midden Nederland voor VMBO-ers van klas 3 en 4 uit Amersfoort en omstreken. Alle informatie over de workshops is te vinden op de site www.zoekjouwmbo.nl. Ook de inschrijving voor de workshops verloopt via deze site.

Lees meer...

Handreiking LOB-lessen bij MBO-oriëntatiedagen: www.zoekjouwmbo.nl

handreiking 

Het Expertisecentrum LOB in onze regio heeft een handreiking LOB-lessen ontwikkeld voor VMBO mentoren.

M.b.v. van deze handreiking kunnen LOB-lessen rond de MBO oriëntatiedagen worden vormgegeven. In de handreiking zijn ook diverse lesmaterialen voor leerlingen opgenomen.

Uit de evaluatie van de MBO oriëntatiedagen in voorjaar 2011 bleek dat de voorbereiding op deze dagen, voor veel VMBO scholen een verbeterpunt is.

Lees meer...

De Loopbaanbox voor het VO, voor elke school 1 gratis!

Eind oktober 2011 heeft de VO Raad de Loopbaanbox uitgebracht. Dit is een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls LOB binnen uw school. Ook zijn er in de box zgn. hulpkaarten opgenomen voor het voeren van loopbaangesprekken en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

De loopbaanbox is te downloaden of te bestellen. De eerste bestelde box is gratis. Wilt u er meer bestellen dan zijn de kosten  € 40,- per box.

Bestellen kan door te mailen naar: | www.lob-vo.nl

Publicatie “Betrekken beroepspraktijk bij LOB op het VMBO”

foto_schoolbus

Het expertisecentrum LOB in de regio Eemland kreeg van verschillende VMBO scholen de vraag hoe zij de beroepspraktijk meer zouden kunnen betrekken bij hun LOB programma.

Het expertisecentrum heeft daarom een overzicht samengesteld van projecten die hierbij kunnen ondersteunen. De projecten zijn onderverdeeld in twee groepen:

  • (Landelijke) projecten waar het VMBO direct gebruik van kan maken;
  • (Landelijke) voorbeeldprojecten die ook in de eigen school of regio opgezet kunnen worden (i.s.m. andere partners).

Lees meer...

Voorlichtingsdag beroepsonderwijs Eem voor 3e jaars VMBO op 12 januari 2012

Al jarenlang wordt door de VMBO decanenkring Eemland in januari de voorlichtingsdag beroepsonderwijs georganiseerd, ook bekend onder de naam ‘JanKroon-dag’ naar de organisator van de dag. Op deze dag kunnen derdejaars VMBO leerlingen voorlichting volgen van verschillende MBO opleidingen.

 

De voorlichtingsdag wordt dit jaar gehouden op 12 januari 2012 van 9.00 tot 14.35 uur op het

Farel College

Paladijnenweg 101

3813DC Amersfoort

 

De inschrijving voor deze voorlichtingsdag heeft inmiddels plaatsgevonden. De inschrijving is dit jaar voor het eerst ook georganiseerd via www.zoekjouwmbo.nl. Er doen 15 scholen en 1350 leerlingen mee.