Extra begeleiding oude VSV

Het regionaal programma Aanpak VSV Eem richtte zich in de periode 2009 – 2016 op preventie: het voorkomen van nieuwe voortijdige schoolverlaters.

In de VSV programmaperiode 2017-2020 is landelijk de aanpak van oude VSV nu ook opgenomen in het regionale VSV programma. De aanpak van oude VSV was voor 2017 al een taak van gemeenten, zowel binnen RMC als binnen aanpak jeugdwerkloosheid.

 

Doelgroep
Een zgn. nieuwe VSV’er is een leerling die tijdens een schooljaar uitvalt. Een oude VSV’er is een leerling die op 1 oktober na de datum van uitval, nog steeds geen onderwijs volgt.

In de regio Eem gaat dat nu nog om ongeveer 500 jongeren (oude VSV’ers) per jaar. Een gedeelte van deze jongeren heeft een baan of een baantje, een ander deel is werkloos.

De extra begeleiding voor oud VSV’ers is gericht op jongeren tot 23 jaar die de afgelopen jaren zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.

 

Wat willen we verbeteren?
Oud VSV’ers zijn oververtegenwoordigd in jeugdwerkloosheidscijfers. Door extra in te zetten op begeleiding van oud VSV’ers willen we de arbeidsmarktpositie van deze jongeren verbeteren.

 

Activiteiten
Ook voor oud VSV geldt (net zoals voor JiKP) dat er gewerkt wordt aan een sluitende aanpak en het 100% in beeld krijgen van alle oud VSV’ers.

 

De oud VSV’ers waarvan onbekend is hoe zij in hun inkomen voorzien of een inkomen hebben van minder dan € 300,- per maand, worden door de gemeenten benaderd, aansluitend bij lokaal gemeentelijk beleid. Dit gaat om zo’n 150 jongeren per jaar.

 

De extra begeleiding voor deze jongeren richt zich op activeren en door leiden (of terug leiden) naar onderwijs, werk of dagbesteding. De extra begeleiding vanuit het regionale RMC op oud VSV (1 fte) wordt bekostigd uit de regionale VSV middelen.

 

De extra begeleiding voor oude VSV’ers wordt door de gemeenten zoveel mogelijk in samenhang gebracht met de activiteiten voor Jongeren in Kwetsbare Posities (JiKP) en de aanpak van jeugdwerkloosheid, omdat er veel overlap is.

 

Afstemming tussen RMC en de regiogemeenten
Belangrijk bij de aanpak van oude VSV is de aansluiting bij lokaal gemeentelijk beleid. De regiogemeenten waar de oud VSV’ers wonen, zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van oud VSV’ers.
Afstemming over de begeleiding tussen het regionale RMC en de regiogemeenten is een belangrijk aandachtspunt binnen de sluitende aanpak van oud VSV.

 

Contactpersoon ‘extra begeleiding oud VSV’:
Pauline Promes  beleidsadviseur werk&inkomen arbeidsmarkt regio Amersfoort;
                               voorzitter taakgroep JikP en Oud VSV.
                               e-mail: