23 jan 2020: VSV conferentie RMC regio Eem en Vallei

Regionale VSV conferentie van RMC regio Eem en Vallei

 

Samen werken aan kansrijke loopbanen!

 

Programma

 

Welkom door dagvoorzitter Arnoud Leerling

 

Interview met Fatma Koşer Kaya, wethouder van onderwijs gemeente Amersfoort en Jannemieke Wijgergangs, algemeen directeur ROC A12.             

 

Kennismaken en voorkennis activeren m.b.v. online vragen via Mentimeter.

 • Wie zijn we, waar komen we vandaan?
 • Kent u deze begrippen en opbrengsten m.b.t. de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten?

Inspiratiesessie: het jongerenbrein in het onderwijs        

We gaan in vogelvlucht door het jongerenbrein, dat tot het 25e levensjaar in ontwikkeling is. Wat typeert de generatie Z en welke sociaal-culturele ontwikkelingen spelen hierbij een rol Hoe kunnen we jongeren bijstaan in het steeds zelfstandiger worden? Door James Smith van Youngworks, (pdf download)

 

Vooruitblik op programmaperiode 2020-2024

De kaders vanuit OCW, door Annemarie Gerbrandij, accountmanager OCW. Wat behouden we, wat vernieuwen we? (pdf download)

Uitgangspunten VSV programma aanvraag Eem&Vallei 2020-202. Door Hester van der Kuur, Everlyn van den Brink en André Ubels, VSV programmaregisseurs E&V. 

 

Workshops / leertafels

A. Loopbaancompetenties ervaren en toepassen. (pdf download)

B. Passend onderwijs in het VO regio Vallei: casuïstiek met andere ogen. (pdf download)

C. In gesprek met Ton Eimers (KBA) over recent VSV onderzoek.  

D. Youngworks: waarderend coachen van jongeren.

E. Mentorwijs: de tools voor de juiste begeleiding van JiKP op de (bedrijfs)werkvloer. 

F. Werken aan ouderbetrokkenheid d.m.v. driehoeksgesprekken bij LOB en de overstap VO-MBO. (pdf download)

G. Eén loket in Amersfoort voor toeleiding naar onderwijs en toeleiding naar werk! 

H. Hoe draagt het digitaal doorstroomdossier (DDD) bij aan de beste start op het MBO?

I. Aanpak van (ziekte)verzuim onder studenten bij ROC MN en MBO Amersfoort – en de rol hierbij van peer-studenten (leeftijdsgenoten). (pdf download)

J. Van school naar werk met doorlopende begeleiding vanuit VSO school de Lasenberg (Soest). 

K. Terugdringen van VSV bij Aeres MBO Barneveld. (pdf download)

L. Een beeld van het beheersingsniveau van generieke vaardigheden in het loopbaandossier VMBO. (download pdf)

 

Plenaire afsluiting

- route naar de nieuwe VSV programma aanvraag

- aandachtspunten meegeven voor de nieuwe VSV programma aanvraag

- wat heeft deze middag u opgeleverd?

 

Netwerk borrel

13 juni 2019, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl

“Proactief samen aan de slag in regio Eemland.” 

 

Welkom

Daniël Kers en Karen Molhoek, LOB-ambassadeurs Sterk LOB in vmbo-tl.

Update praktijkgerichte component gl/tl “Proactief samen aan de slag?”
- Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg
  Zie ook https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg
 

Update Sterk Techniekonderwijs
- Jan Kleijbergen, voorzitter Technet Eemland en locatiemanager vmbo bij Van 
  Lodenstein College Hoevelaken
- Jan Nieuwenhuizen, directeur ROC Midden Nederland.
 

Inspiraties van drie scholen rondom de praktijkgerichte component.
Daarna met één van de scholen in gesprek:
A. Bert van Minnen, afdelingsleider mavo Johannes Fontanus College;
B. Carin ter Haar, afdelingsleider mavo en Esther Feteris, curriculumontwikkelaar
    Technologie & Toepassing ’t Hooghe Landt College;
C. Arjan Evers, teamleider De Meerwaarde;
 

Gesprekstafels rond Sterk LOB in vmbo-tl – aan de hand van prikkelende stellingen
A. Loopbaan/ portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
B. Vakdocenten en mentoren meekrijgen;
C. Praktijkgerichte component, stage, MBO en beroepswereld betrekken;
D. Doorlopende leerlijn LOB en borging LOB- programma.

Terugkijken en vooruitkijken naar project Sterk LOB in vmbo-tl in ’19 – ‘20.

Afsluiting en netwerkborrel

 

De centrale presentatie is hier te vinden. 

 

11 april 2019, miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO

Samen werken aan sterk beroepsonderwijs! 

                                           

Locatie: Corderius College, De Ganskuijl 105,  Amersfoort             

Programma:

Opening
Aren van Heest, CVB lid MBO Amersfoort, voorzitter bestuur Aanpak VSV Eemland                                                                     

 

Overzicht ontwikkelingen Aanpak VSV en Sterk Beroepsonderwijs                         
André Ubels, VSV programmaregisseur regio Eem

 • VSV cijfers 17/18 in VO en MBO
 • OCW kamerbrief bij VSV cijfers 17/18
 • Regionale cijfers Uitschrijving en Switch in het 1e jaar MBO
 • LOB ambitie- en kwaliteitsagenda in VO en MBO             
 • MBO kwaliteitsagenda’s
 • Programma Sterk beroepsonderwijs       www.sterkberoepsonderwijs.nl    
 • Programma Sterk Techniekonderwijs      www.sterktechniekonderwijs.nl

               

Terugkijken en vooruitkijken; aansluiting VMBO-MBO-arbeidsmarkt  
Ton Eimers, Directeur kenniscentrum beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt 

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Hoe werken we verder aan goed beroepsonderwijs?
 • Gelegenheid voor vragen n.a.v. de presentatie van Ton Eimers. Wat vindt u de belangrijkste ontwikkeling / uitdaging in de aansluiting VO-MBO?         

                           

Forum en uitwisseling met MBO studenten  -  thema: LOB en aansluiting VO-MBO.     
O.l.v. Hans Roorda, coördinator taakgroep Aansluiting VO-MBO Eem

 • Hoe kijken ‘ervaren overstappers’ (1e/2e jaars studenten MBO) aan tegen de aandachtspunten uit de regionale jaarrapportage overstap VO-MBO Eem 2018?

2 rondes met 7 gesprekstafels:

 1. Ontwikkeling VMBO loopbaandossier en LOB werkomgeving Zoekjouwloopbaan. Hoe helpt deze werkomgeving de leerling en de docent bij het realiseren van een goed LOB leerproces?
 2. LOB opdrachten en rubrics voor de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden (generieke vaardigheden) in VO en MBO.
 3. Onderzoek naar uitvalredenen bij 7 MBO opleidingen. Hoe kunnen we de valkuilen bij de overstap naar deze vervolgopleidingen opheffen of omzeilen? 
 4. Hoe kan de regionale programma-aanvraag ‘Sterk Techniekonderwijs’ bijdragen aan betere LOB?
 5. Hoe kan de ontwikkeling van een praktijkgericht component in een nieuwe leerweg TL/GL in het VMBO,  bijdragen aan betere LOB? En info over het regionaal project Sterk LOB in VMBO TL.
 6. Hoe kan betere ouderbetrokkenheid een succesvolle overstap VO-MBO ondersteunen?
 7. Verder praten met mbo-studenten met VMBO-MBO-overstap-ervaring. Welke vragen wil je nog stellen, welke ideeën over verbetering van (LOB-)begeleiding wil je voorleggen aan mbo-studenten?

               

Plenaire afsluiting   

 • Wat heeft deze middag u in het bijzonder opgeleverd?
 • Tips voor de rol van ‘Aanpak VSV Eemland’ (VSV samenwerkingsverband VO-MBO-gemeenten) in de volgende programmaperiode 2020-2023?

 

Netwerk borrel

De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden (pdf)

28 nov 2018, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl

Voor de 13 GL-TL scholen die deelnemen aan het project Sterk LOB in vmbo-tl is een eerste Lerend Netwerk bijeenkomst georganiseert. Het programma is gebasseerd op de uitkomsten uit de startgesprekken met de deelnemende scholen.

Doel van de bijeenkomst:

 • ervaringen delen en inspiratie op doen;
 • minimaal één maatje vinden voor jouw meedenkvraag;
 • één bezoek plannen bij een andere school.

Welkom 
Daniël Kers en Karen Molhoek, LOB-ambassadeurs Sterk LOB in vmbo-tl.


Speeddate over het LOB-element op jouw school waar je het meest trots op bent


In twee gespreksrondes ervaringen uitwisselen. Keuze uit vier gesprekstafels:

A. Loopbaan/ portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
B. Vakdocenten en mentoren meekrijgen;
C. Praktijkgerichte component, stage, MBO en beroepswereld betrekken;
D. Doorlopende leerlijn LOB en borging LOB- programma.


Plenaire terugkoppeling van de tafelgesprekken


Borrel en bezoekafspraken maken

Einde


De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden
(pdf)

28 nov 2018, Bijeenkomst nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en -tl

Bijeenkomst VMBO- TL scholen 28-11-18

Locatie: SmarterTalents, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort
Datum en tijd: Woensdag 28 november, 14.00 – 15.15 uur.


Nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en – tl
Landelijke denkrichting en ontwikkelingen rond het ineenschuiven van vmbo-gl en -tl d.m.v. het invoeren van een praktijkgerichte component en/of een verrijkt LOB-programma.
O.l.v. Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg.


Welkom

 Hans Roorda, Taakgroep aansluiting vo-mbo.


Presentatie over het veranderingsproces GL / TL en de stand van zaken 
Bart Engbers.   Zie ook https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg


Vragen bespreken en ideeën ophalen die in deze regio spelen
In groepen uiteen. 


Plenaire terugkoppeling

Bart Engbers.


Afsluiting


De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden
(pdf)

22 feb. 2018, Miniconferentie LOB, Het nieuwe loopbaandossier VMBO en instroom MBO

DSC 5648Lerend Netwerk LOB, do 22-2-18                                                                                         

14.45 – 17.00 uur      VMBO het Element, Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort

Thema:  De rol van het nieuwe loopbaandossier VMBO en het digitaal doorstroomdossier (DDD) bij de instroom in het MBO en Samenwerken aan doorlopende LOB

 

Programma:

14.45     Opening                                                                                      

Ebby Pelsma             - directeur ROC MN
Jan Nijhof                  - directeur VMBO Trivium College

 

Loopbaanontwikkeling van de student in VO, MBO (HBO) en werkend bestaan
Yvonne Leupen        - strategisch onderwijspartner ROC MN

 

Het loopbaandossier in het VMBO
doel / inhoud / verschijningsvormen / rol bij doorstroom naar MBO / relatie met DDD
Hans Roorda             - voorzitter VMBO decanenkring Eemland

 

Zoekjouwloopbaan; een nieuwe online LOB werkomgeving
waarin o.a. een loopbaandossier wordt opgebouwd, 12 scholen in de regio gaan er mee werken.
Daniël Kers                - regionaal projectleider Zoekjouwloopbaan

15.15     Intermezzo

 De instroomprocedure en LOB in het MBO                             
Rieneke Schinkel     - beleidsadviseur Onderwijs & Ontwikkeling MBO Amersfoort

Verdieping en uitwisseling aan zeven verschillende leertafels.
Bij elke leertafel wordt ingegaan op rol van het loopbaandossier bij dit onderwerp.

 1. Werken met Zoekjouwloopbaan in het VMBO, door Daniel Kers, regionaal projectleider Zoekjouwloopbaan. 
 2. Kennismaken met Qompas, een andere LOB methode in het VMBO, door Ellen de Jong, decaan van het Johannes Fontanus College in Barneveld.
 3. Werken met Leslab, een LOB methode die binnen MBO Amersfoort veel wordt ingezet, door Dianne Zielman, docent en studieloopbaanbegeleider school voor Veiligheid, MBO Amersfoort.
 4. Kennismaken met een LOB werkwijze binnen ROC MN, door Willy van Dijk en Nanouk Krijnen, schrijvers van het LOB programma voor het Welzijn College van ROC MN in Amersfoort en Utrecht.
 5. Uitwisseling over instroomprocedure en LOB binnen MBO Amersfoort, door Marjolein Ransijn, beleidsadviseur MBO Amersfoort.
 6. Uitwisseling over instroomprocedure en LOB binnen ROC MN, door Yvonne Leupen, strategisch onderwijspartner, ROC MN.
 7. Warme overdracht VO-MBO. Voor wie, wat draag je over, hoe regel je het?, door Ronald Zegers, studentenadviseur en lid ‘team centrale intake’ MBO Amersfoort.

 

Plenaire afsluiting 
Doorlopende LOB; opbrengsten / aandachtspunten uit de leertafels.      
André Ubels - VSV programmaregisseur Eem

Een studenten blik op de LOB ontwikkeling in VMBO en MBO in de regio
Rick de Wijk  -  student MBO Amersfoort, ex voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

 

Netwerkborrel

 

De plenaire presentaties zijn hier als een pdf bestand te downloaden (link)

20 april 2017, miniconferentie OVerstap en Aansluiting VO-MBO

Programma miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO, 20 april 2017

Opening
Wim van Deijk, voorzitter taakgroep Aansluiting VO-MBO en directeur VMBO het Element

 

Wat betekenen de nieuwe cijfers m.b.t. de Overstap VO-MBO en VSV voor uw LOB beleid? (pdf)
André Ubels, VSV programmaregisseur regio Eem

 • Speerpunten voor de verdere aanpak van VSV in VO en MBO
 • Ongediplomeerde doorstroom VMBO-MBO / doorstroom HAVO-MBO

Bouwstenen voor professionele LOB en verdere verbetering aansluiting VO-MBO (pdf)
Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar (leer)loopbanen (V)MBO

 • Levensechte beroepservaringen
 • LOB reflectiegesprekken op school
 • Doorlopende LOB lijn VMBO-MBO
 • Impact van recht op toelating in MBO

Rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO (pdf)
Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring
Daniël Kers, VMBO decaan en projectleider regionaal online loopbaandossier
Bas Kuiper, VMBO decaan en projectleider regionaal online loopbaandossier

 • Stand van zaken ontwikkeling regionaal online loopbaandossier VMBO
 • Versterken eigenaarschap van het loopbaan- en doorstroomdossier bij leerlingen.

Informatieve gesprekstafels (pdf)   

De nabeschouwing
Ton Eimers, directeur / onderzoeker kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

 •  Een blik van buiten op stand van zaken in regio Eem
 • Stand van zaken Passend Onderwijs in MBO en LOB in MBO
 • Aandachtspunten voor 2017-2018

Netwerkborrel

15 maart 2017, miniconferentie studiesucces in het 1e jaar MBO

Thema:

Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het 1e jaar MBO verder vergroten?

 

Programma:

Resultaat regionale monitor uitschrijving & switch in 1e jaar MBO:

 • Gemiddeld 83% van de ex-VMBO leerlingen zitten goed in de MBO studierichting die zij kozen!
 • Er zijn forse verschillen in het percentage per school / onderwijsafdeling

 

Belangrijkste geregistreerde redenen voor uitschrijving & switch in het eerste jaar MBO

bij ROC MN en MBOA:

 • belangstelling ander beroep / verkeerd beroepsbeeld;
 • persoonlijke omstandigheden.

Programma:

Presentatie:     
- kernpunten uit resultaten monitor U&S 1e jaar MBO 15/16 (pdf)
- indicator kwaliteit MBO; het startersresultaat
- indicator kwaliteit VO; succes in vervolgonderwijs

Plenaire discussie a.d.h.v. uitdagende stellingen

Aan diverse gesprekstafels samen op zoek naar verbeterpunten met behulp van casussen uit VO en MBO

Terugkoppeling en afsluiting

Netwerkborrel

Organisatie:    Taakgroep Aansluiting VO-MBO / werkgroep studiesucces 1e jaar MBO

Hans Roorda (VO Guido de Bres), Caro Verhagen en Karen Molhoek (ROC MN), Rieneke Schinkel (MBOA), André Ubels (Aanpak VSV Eemland)

 

07 november 2013, miniconferentie VSV, Belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO

Programma  

 

 • Opening, Lex van de Haterd, voorzitter CVB Meridiaan College (VO)

-          Door  Frank Koster, directie BVE  en Tessa van Dorp, directie VO / ministerie OCW

-          Door Jacqueline Kerkhoffs, stichting platforms VMBO

 • Regionale cijfers m.b.t. instroom in het MBO; gediplomeerd / ongediplomeerd, welke vooropleiding?

-          Door André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland

                               

-          Door Hermien Hendrikx, lid CVB ROC MN en Aren van Heest, lid CVB MBO Amersfoort.

-          Door Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA).

 • Afronding:          wat zijn de opbrengsten van deze miniconferentie?   welke vervolgafspraken maken VO en MBO?

30 januari 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO: Overdracht met zorg

Programma

 

presentatie overdracht  met zorg, Nel van Weerd, MBO Amersfoort.


gesprekstafels

 

Per tafel is er een onderwerp onder het motto: “Ik wil meer leren en meepraten over...

 • het DDD* als instrument en de monitoring van het DDD-proces
 • Passend Onderwijs en visie op bijzondere overdracht
 • ervaringen bij pilot intensieve toeleiding
 • contact VO-MBO nodig, warme overdracht
 • hoe ziet de intake MBO en samenwerking met SLB (studieloopbaanbegeleider) eruit? 
 • samenwerking mentor/decaan/zorgcoördinator op VO

03 april 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO

Programma 

 • Opening, door Rinnie van der Horst, voorzitter stuurgroep VSV Eem (ROVE), voorzitter CVB Meerwegen scholengroe.p
 • VSV cijfers 12/13Kernpunten uit de cijfers van VO, MBO en gemeenten
  • door Sjoukje Meeldijk, OCW accountmanager VSV
 • Hoe zien we de cijfers terug in de praktijk
  • Inbreng van diverse scholen van het onderwijs?                   
 • Kernpunten regionaal VSV programma 2014-2015,  André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland
 • Kernpunten uit de jaarrapportage 2013, Overstap VO-MBO regio Eem, Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring Eemland, en projectleiders overstap vo-mbo
 • Resultaten monitor uitschrijving&switch 1e jaar MBO
 • Actief discussiespel rond overstap thema’s,
 • Invoering ‘Focus op Vakmanschap’ in MBO, Frits van Dasselaar, namens MBO Amersfoort en ROC MN
  • Toelatingsonderzoek MBO voor leerlingen zonder VMBO diploma
  • Ondersteuning bij realiseren leerwerkplek voor potentiele MBO BBL leerlingen
  • Start entree opleidingen
 • Nagesprek,  Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA)

16 april 2015, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en aanpak VSV

 Programma 

Gesprekstafels:

 1. Kan een goed doorstroom- en loopbaandossier VO-MBO een MBO intakegesprek overbodig maken? , Jeannet van Houten / Ab van de Kraats, decanen VMBO van Corlaer College Nijkerk (gespreksleider).
 2. De vernieuwing van het VMBO onderwijs basis/kader. Een grote kans voor verbeterde aansluiting VO-MBO?, Wim van Deijk, directeur VMBO Prisma College, Amersfoort (gespreksleider).
 3. VSV’ers 18+ zie(n) je aankomen!, Joanna van Sandick, projectleider bij st. SOVEE / RMC trajectbegeleiding (gespreksleider).
 4. VSV als stap in je loopbaan, kan ook een springplank zijn!, Ieteke Bos, beleidsadviseur onderwijs gemeente Amersfoort (gespreksleider).
 5. Meelopen in de beroepspraktijk kan makkelijk!, Bas Kuiper, decaan Mavo Muurhuizen, projectleider zoekjouwberoep.nl (gespreksleider).
 6. Passende loopbaanbegeleiding voor zorgleerlingen, hoe krijg je het voor elkaar?, Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring Eemland, adviseur van het transferteam (gespreksleider).
 7. Hoe kan de Entree opleiding (MBO1) de doorstroom naar werk en MBO2 verder verbeteren?Frits van Dasselaar, directeur Entree opleidingen en studentendienstverlening  MBOA (gespreksleider).  

       

21 april 2016, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en vervolgaanpak VSV


Programma 

                                                

Keuze uit diverse gesprekstafels

 • Het nieuwe OCW VSV beleid, (Nel van Weerd, MBOA, beleidsadviseur onderwijs)
 • Jongeren in een kwetsbare positie op school en arbeidsmarkt, (Rogier Toes  MBOA, teamleider Entree opleidingen)
 • Werkloze schoolverlaters in een kwetsbare positie (uit MBO1, MBO2, PrO en VSO, (Ieteke Bos, gemeente Amersfoort / beleidsadviseur RMC Eem)
 • Verminderen VSV in MBO4, (Hans Roorda, SGM Guido de Bres, decaan, voorzitter taakgroep Aansluiting VO-MBO)
 • De kans op studiesucces in het MBO vergroten met een goed doorstroomdossier, (Karen Molhoek, ROC MN, docent, lid taakgroep Aansluiting VO-MBO)
 • Betere LOB m.b.v. ouderbetrokkenheid in het VO, (Bas Kuiper, Mavo Muurhuizen, decaan, lid expertisecentrum LOB Eem).

 

17 maart 2016, Bijeenkomst Doorlopende leerlijnen VO-MBO

Programma

 

21ste eeuwse vaardigheden in het VO

Door Maaike Rodenboog, Stichting Leerplan Ontwikkeling(SLO) en Jasmijn Kester, directeur Vathorst College.

‘SLO werkt aan leerlijnen en uitwerkingen voor de verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

Welke vaardigheden zijn dat en hoe krijgen ze een plek in de les?’

Presentatie, Maaike Rodenboog, SLO.
Presentatie, Jasmijn Kester, Vathorst College.

 

21ste eeuwse vaardigheden in het MBO en de arbeidsmarkt

Door Dr. Ingrid Christoffels, ECBO

‘Het mbo leidt jongeren op voor de toekomst, als werknemers en als burgers. Maar hoe ziet die toekomst eruit? De arbeidsmarkt en de samenleving veranderen. Een baan voor het leven is verleden tijd, leven lang leren noodzakelijk. Vanuit samenleving, politiek en onderwijs is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden vanuit het perspectief van het mbo?’

Presentatie, Ingrid Christoffels, ECBO.

 

Workshops:

Nederlands
Door Els Degeling en Janus Hermse (docenten Nederlands ROC MN)

Rekenen
Door Michiel Westland (docent rekenen en decaan Vathorst College) en Arjen Schouten (docent rekenen ROC Midden Nederland)

LOB
Door Yvonne Leupen (beleidsadviseur ROC Midden Nederland) en Karen Molhoek (contactpersoon beroepskolom vo-mbo-hbo ROC Midden Nederland)

Engels
Door Gideon Hertog (MBO Amersfoort)

 

Plenaire uitwisseling over de opbrengst van de middag

Netwerkborrel

LNLOB 11 februari 2016, LOB in het VMBO

Centraal programma:

Gesprekstafels:
  1. Het testen van aanleg en capaciteiten, wat kan zinnig zijn op het VMBO?

   Gespreksleider: Hans Roorda

    

  2. LOB ervaringen in het werkveld, hoe organiseer je dat? Hoe betrek je ouders hierbij?  

   Gespreksleider: Bas Kuiper, decaan Mavo Muurhuizen, regionaal projectleider Zoekjouwberoep

    

  3. Pilot: MBO opleidingen maken LOB opdrachten voor het VMBO.

   Hoe gaan deze opdrachten eruit zien? Passen ze ook in uw LOB programma?

   Gespreksleider: Karen Molhoek, lid taakgroep aansluiting VO-MBO, procesmanager beroepskolom ROC MN

  4. Het loopbaandossier, hoe gaat u dat vormgeven?
   Gespreksleider: Daniël Kers

  5. Hoe realiseert u goede LOB (reflectie)gesprekken op school?
   Gespreksleider: Michiel Westland, lid taakgroep aansluiting VO-MBO, decaan Vathorst College

 

LNLOB 23 mei 2013, Je doet mee met hoogstaande LOB deel 2

23 mei 2013, Je doet mee met hoogstaande LOB, deel 2

 

Het vervolg op de bijeenkomst van 29 november 2012. Van de 15 VMBO scholen die deelnemen aan het project LOB ontwikkeling wordt hun stand van zaken gepresenteerd. In workshoprondes rondom de thema’s; visie en beleid, krachtige leeromgeving en schoolcultuur en organisatie loopbaangesprekken vindt uitwisseling plaats. Centraal staat tevens de loopbaancompetentie netwerken.

  

Van leerlingen en studenten vragen we dat ze kritisch naar zichzelf kijken en te reflecteren op eigen competenties en ervaringen. Bij deze miniconferentie reflecteren de deelnemers op hun eigen expertise door in de workshoprondes steeds te switchen tussen de rollen 'Expert' en 'Beginner'.

  

 lnlob mei2013 3 lnlob mei2013 4 lnlob mei2013 2 lnlob mei2013 9 

  

Opbrengst:
Deelnemers vinden het belangrijk dat leerlingen echt 'gezien' worden als wie ze zijn. Ze zijn immers meer dan een verlengstuk van hun rapport. LOB blijkt vaak nog een lastig begrip onder mentoren en docenten. Ze denken dat ze weer iets nieuws erbij moeten doen, terwijl er al heel veel goede dingen aan LOB gebeurt op de scholen. Het LOB-project waar veel scholen dit jaar mee bezig zijn geeft hier een goede impuls aan.

 

De wens op veel scholen is het ontwikkelen van een loopbaangerichte krachtige leeromgeving. Hierin blijken vakoverstijgende-projecten, het oriëntatie op opleidingen en beroepen en het portfolio belangrijke elementen in te zijn. Om dit alleen binnen de school ook op te zetten is de tip om buiten de normale kaders te kijken.

  

Het belangrijkste van LOB blijft toch wel het praten met de leerlingen over hun ervaringen in een loopbaandialoog. Scholen blijken het vaak alleen lastig te vinden om hier ook de ruimte voor te creëren en om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen. Over dit thema waren dan ook nog de meeste vragen. Volgend schooljaar doen veel scholen daarom ook mee met de training 'het voeren van een goed loopbaangesprek' waarbij er schoolcoaches worden opgeleid om vervolgens intern de andere medewerkers te kunnen opleiden.

  

Het was weer een geslaagde miniconferentie waarbij kennisdeling en loopbaanontwikkeling centraal stond.

  

  

LNLOB 28 feb 2013, Overstap VMBO-MBO

28 februari 2013, Overstap VMBO-MBO in de regio Eem

 

Ter ondersteuning van een succesvolle overstap VMBO-MBO worden in de regio 4 online instrumenten ingezet. In 2012 zijn deze online instrumenten in samenhang ondergebracht in de portal www.overstap-eemland.nl. In deze miniconferentie staat de vraag centraal: Wat betekenen de monitor-resultaten 2012 uit deze portal, voor het LOB beleid binnen de school en voor het regionale VSV beleid?

Voor de pauze worden de monitor resultaten uit de 4 instrumenten gepresenteerd in samenhang met de meest recente VSV cijfers. Ton Eimers van KBA geeft als critical friend commentaar bij de regionale resultaten. Na de pauze actieve kennisuitwisseling en meningsvorming aan negen verschillende discussietafels.

 

lnlob 130228 2 lnlob 130228 4  lnlob-130228 20lnlob 130228 12

LNLOB 29 nov 2012, Je doet mee met hoogstaande LOB

Vijftien VMBO scholen in de regio Eem doen in schooljaar 2012-2013 mee met het VSV project ‘LOB ontwikkeling in VMBO’. Via een loopbaan-markt presenteerden de scholen hun kijk op LOB. Visie, beleid, good practises, ontwikkelpunten en de uitkomsten van de door iedere school uitgevoerde LOB scan (van de VO raad), kwamen aan bod. Met elkaar de dialoog aangaan en leren van elkaars ervaringen stond bij deze miniconferentie centraal.

  

 

Van deze conferentie is tevens een film gemaakt. Deze is hier te vinden.

 

lnlob29nov12 1 lnlob29nov12 2

LNLOB 22 nov 2012, Voorkomen VSV

Binnen de ROC’s en AOC’s in de regio zijn in 2012 diverse projecten uitgevoerd ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten. Gerrit van Arkel en Hans de Wit (ROC MN) presenteerden hoe de LOB-scan van de MBO raad per afdeling ingezet kan worden om te komen tot een LOB verbeter- en professionaliseringstraject. Daarna konden de deelnemers in twee workshopsrondes kennismaken met de verschillende projecten van ROC ASA, ROC Midden Nederland, Groenhorst College en Hoornbeeck College.

 

LNLOB 1 maart 2012: Resultaten monitor U&S

Wat betekenen de resultaten van de 'monitor uitval&switchen 1e jaar MBO 2010-2011' voor uw LOB beleid?

 

In februari 2012 verscheen voor de eerste keer deze regionale online monitor. Het VMBO kreeg inzicht in de U&S cijfers van haar ex leerlingen in het eerste jaar MBO bij ROC ASA en ROC MN. ROC ASA en ROC MN kregen inzicht in de U&S cijfers van verschillende instromende deelgroepen in het ROC. De resultaten uit de monitor U&S gaven veel nieuwe inzichten. Scholengroepen en ROC’s presenteerden hun analyse op de resultaten en gaven antwoord op de vraag wat deze gegevens nu betekenen voor het LOB beleid.

 

Programma en uitnodiging.

 

 

lnlob_monitor_us1  lnlob_monitor_us2  lnlob_monitor_us3

LNLOB 6 oktober 2011: MBO Oriëntatiedagen als LOB-instrument in het VMBO

Lees meer...

LNLOB 26 november 2010, Het voeren van reflectiegesprekken

Lees meer...

LNLOB 26 mei 2011, De ontwikkeling van het puberbrein en LOB

Lees meer...

Lerend Netwerk LOB & miniconferenties VSV Eemland

De taakgroep Aansluiting en LOB VMBO-MBO organiseert Lerend Netwerk LOB bijeenkomsten en miniconferenties VSV. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gehouden conferenties. Door te klikken op de titel vindt u meer informatie.

 

23 jan 2020: VSV conferentie RMC regio Eem en Vallei
- Het jongerenbrein in het onderwijs
- Vooruitblik op programmaperiode 2020-2024
- 12 workshops / leertafels

 

13 juni 2019, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- Sterk Techniekonderwijs;
- Sterk beroepsonderwijs en de praktijkgerichte component gl/tl;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

11 april 2019. Miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO
Samenwerken aan sterk beroepsonderwijs!
- André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
- Ton Eimers, aansluiting vmbo-mbo-arbeidsmarkt
- In gesprek met studenten
- 7 verschillende leertafels

 

28 nov 2018, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- Praktijkgerichte component, stage, mbo- en beroepswereld betrekken;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

28 nov 2018, bijeenkomst Nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en -tl.
Landelijke denkrichting en ontwikkelingen rond het ineenschuiven van vmbo-gl en -tl d.m.v. het invoeren van een praktijkgerichte component en/of een verrijkt LOB-programma. O.l.v. Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg. 22 feb. 2018, Miniconferentie LOB, Het nieuwe loopbaandossier VMBO en instroom MBO
Yvonne Leupen, loopbaanontwikkeling van de student
Hans Roorda, Het loopbaandossier in het VMBO
Daniël Kers, Zoekjouwloopbaan, een nieuwe online LOB werkomgeving
Rieneke Schinkel, De instroomprocedure en LOB in het MBO

 

20 april 2017, miniconferentie, Overstap en Aansluiting VO-MBO
André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
Marinka Kuijpers, Bouwstenen voor professionele LOB.
Hans Roorda, Rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO.

 

15 maart 2017, Overstap en Aansluiting VO-MBO
Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het eerste jaar MBO verder vergroten?

LNLOB 04 juni 2010, LOB binnen het VMBO-TL Eemland

 

Lees meer...