Ouderbetrokkenheid en LOB

Project Sterk LOB in vmbo-tl

In dit project wordt een Lerend Netwerk gefaciliteerd van afdelingsleiders en decanen uit 12 vmbo-tl scholen die extra willen investeren in het versterken van LOB. Het project sluit aan bij het landelijk (voorgenomen) beleid m.b.t. de invoering van een ‘praktische component’ in het vmbo-tl. Scholen leren van elkaar en er wordt maatwerk ondersteuning geboden door de projectleiders.
Er worden twee Lerend Netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 19/20.

 

Contactpersonen (projectleiders):

Karen Molhoek   
Daniël Kers

 

 

Project LOB-bustour

Dit project is voortgekomen uit het project Sterk LOB in vmbo-tl. Verschillende vmbo-tl scholen gaven aan dat zij hun mentoren/LOB coaches graag een beter beeld wilden laten krijgen van mbo-onderwijs en ontwikkelingen rond LOB.
In de LOB-bustour (twee middagen in 19/20) bezoeken ongeveer 75 vmbo mentoren uit de regio vier verschillende mbo locaties, waar zij in gesprek gaan met mbo-studenten. In de korte busreizen tussen de locaties worden verschillende LOB-thema’s besproken en worden mbo-studenten geïnterviewd.

 

Contactpersonen (projectleiders):

Karen Molhoek   
Daniël Kers

 

 

Project Inzicht in ontwikkeling generieke (21e eeuwse) vaardigheden m.b.v. rubrics

Het beheersingsniveau van generieke vaardigheden (ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd) is in het mbo een belangrijke factor voor studiesucces. In dit project worden ‘rubrics’ ontwikkeld waarmee vmbo leerlingen kunnen inschatten hoe ze een vaardigheid beheersen. Hiermee kan vervolgens in het mbo verder gewerkt worden.
Er zijn rubrics ontwikkeld voor 5 vaardigheden: samenwerken, overleggen, kritisch denken, communiceren, plannen&organiseren.

 

In 19/20:

 

 • zijn er rubrics ontwikkeld voor 5 vaardigheden: kritisch denken, overleggen, samenwerken, communiceren en plannen en organiseren;
 • zijn de rubrics online toegevoegd aan ‘zoekjouwloopbaan’. Hiermee kan de inschatting van het beheersingsniveau een onderdeel worden van het VMBO loopbaandossier;
 • worden de rubrics getest en gebruikt door verschillende vmbo scholen;
 • is er een handreiking opgesteld voor het vmbo, hoe de genoemde vaardigheden ontwikkeld kunnen worden binnen het onderwijs.

 

Leden projectgroep:

Michiel Westland

(projectleider) 

 
Karen Molhoek   
Jolanda van der Weide   

 

 

Project Werken aan een sterk VMBO loopbaandossier, o.a. met Zoekjouwloopbaan

Binnen het vmbo is sinds 2018 het opbouwen van een loopbaandossier een verplicht onderdeel van de afsluiting van de opleiding. In het loopbaandossier geeft de leerling o.a. de inzichten weer, die hij/zij heeft opgedaan in een cyclus van oriëntatie- en werkervaringen, waar naar steeds vooruitgekeken en teruggekeken wordt m.b.v. loopbaangesprekken. Zo werkt de leerling aan het opbouwen van zijn/haar loopbaancompetenties.

 

In het project is aandacht voor hoe online leeromgevingen dit proces kunnen ondersteunen. Eén van deze leeromgevingen is ‘zoekjouwloopbaan’ dat door diverse scholen in de regio gebruikt wordt.
In het project delen scholen ervaringen en wordt er van elkaar geleerd. Daarnaast krijgen de scholen maatwerk ondersteuning bij het realiseren van een sterk loopbaandossier, dat ook gebruikt kan worden bij de overstap naar het mbo (als bijlage bij het digitaal doorstroomdossier).

 

Contactpersoon (projectleider):

Daniël Kers 

 

 

Project Ouderbetrokkenheid en LOB 

Dit project richt zich op vmbo scholen en mbo afdelingen die de rol van ouders m.b.t. LOB willen versterken rond de overstap VO-MBO.
Het streven is een gelijkwaardig gesprek (trialoog) in de driehoek leerling-ouder-school te bevorderen, met veel ruimte voor positieve zaken, in leerjaar 4 van het vmbo en leerjaar 1 van het mbo.
Partnerschap is hierbij een kernbegrip evenals toenemend eigenaarschap van de leerling/student.
Het loopbaandossier kan een prima agendapunt zijn voor deze trialoog.

Leden projectgroep:

Hans Roorda

(projectleider 

 
Dianne Zielman   
Hilda de Jong   

 

 

Project Leren van resultaten monitor U&S 

Elk jaar levert het Team Online Overstap Instrumenten een regionale rapportage over uitschrijving
en switchen in het eerste jaar van het mbo (m.b.t. leerlingen direct afkomstig uit het regionale vmbo).
Scholen die extra willen inzetten op minder Uitschrijving & Switchen in het eerste jaar mbo, krijgen binnen dit project maatwerk ondersteuning krijgen bij het onderzoeken van de oorzaken van Uitschrijving &Switch en het versterken van LOB. 

 

Contactpersoon (projectleider):

André Ubels 

 

 

Project LOB ervaringen in het werkveld

Dit project richt zich op de behoefte van scholen aan levensechte LOB ervaringen voor hun leerlingen, om zo een sterk LOB programma te kunnen realiseren.
Het project richt zich om te beginnen op het inventariseren van LOB activiteiten die scholen al doen met beroepsprofessionals en bedrijven. Vervolgens wordt met de betrokken scholen onderzocht of en hoe samenwerking en (bovenschoolse) regionale ondersteuning bij kan dragen aan een structureel sterk aanbod van LOB ervaringen in het werkveld.

De inventarisatie en het onderzoek zullen in februari 2020 zijn afgerond. Op basis hiervan kan een vervolgproject geformuleerd worden.

 

Leden projectgroep:

Daniël Kers

(projectleider) 

  
Karen Molhoek   
Hans Roorda  
André Ubels  

 

 

Project Regionale miniconferentie VO-MBO

In dit project wordt jaarlijks een miniconferentie georganiseerd over de aansluiting en de overstap VO-MBO.
Doel van de miniconferentie is om samen met alle samenwerkende regionale VO en MBO scholen

 • stil te staan bij de successen en de verbeterpunten in de regionale aansluiting VO-MBO;
 • elkaar te inspireren bij het versterken van LOB en het voorkomen van VSV.

 

Doelgroep van de miniconferentie: mentoren, decanen, afdelingsleiders, directie uit VO en MBO en medewerkers van leerplicht / RMC.
In de miniconferentie komen o.a. aan de orde:

 • aandachtspunten uit de jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem. Deze rapportage wordt jaarlijks opgesteld door het regionale Team online overstap instrumenten;
 • de resultaten uit de projecten van de taakgroep Aansluiting VO-MBO;
 • VSV cijfers in VO en MBO

 

Leden projectgroep:

Daniël Kers

  
Herma Dijk  
Karen Molhoek   
Hans Roorda  
André Ubels  

Sterk LOB in vmbo-tl

Aansluiting VO-MBO

Na de overstap van VO naar vervolgonderwijs blijkt dat het risico op uitval in het eerste en tweede jaar van het vervolgonderwijs relatief groot is. Dit geldt niet alleen in MBO, maar ook in HBO/WO. 

 

Bijna alle leerlingen die overstappen naar het MBO hebben nog geen startkwalificatie. Daarom is sinds de start van regionale VSV programma’s het verbeteren van LOB en de aansluiting VO-MBO één van de hoofdthema’s in het programma.
Ons motto: samen werken aan kansrijke loopbanen! 

 

De regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO richt zich op:

 • versterken van beleid en uitvoering van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het VMBO en MBO, hierbij wordt samenwerking tussen scholen en samenwerking met het toekomstig werkveld van de leerlingen/studenten gestimuleerd;
 • breed ondersteunen van een succesvolle overstap VO-MBO, hierbij wordt nauw samengewerkt met het regionale team online overstap-instrumenten;
 • samenhang brengen in diverse ontwikkelingen rond de aansluiting VO-MBO;
 • faciliteren van een regionaal Lerend Netwerk LOB VO-MBO.

 

Versterking van LOB is ook landelijk een belangrijk thema:

 • Sinds 2018 is LOB wettelijk verankerd in het VMBO – o.a. het opbouwen van een loopbaandossier is nu een verplicht onderdeel van het onderwijs. 
 • Sinds 2018 is LOB opgenomen in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs.
 • In november 2017 is in het VO de LOB kwaliteitsagenda vastgesteld en in het MBO de LOB ambitieagenda.
  Hierbij zijn naast VO raad en MBO raad ook NVS-NVL, VvSL (organisaties voor leerlingbegeleiders) en de scholieren/studenten organisaties LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken.
  Beide agenda’s bieden een belangrijk kader voor de activiteiten en de projecten van de taakgroep.
 • Najaar 2017 publiceerden de ministers van onderwijs een kamerbrief over LOB, hierin wordt de borging van de kwaliteit van LOB een belangrijke uitdaging genoemd voor het onderwijs.
 • Vanaf najaar 2017 is een landelijk expertisepunt LOB in het leven geroepen.
  www.expertisepuntlob.nl
 • In de periode 2012-2016 is er zowel in het VO als in het MBO een LOB stimuleringsplan uitgevoerd, mede ondersteund door OCW, VO raad en MBO raad.

 

De keuze voor activiteiten/projecten van de taakgroep wordt bepaald door de input van de regionale scholen (programmapartners). Hierbij speelt de landelijke agenda natuurlijk ook een rol.
De input van de scholen wordt verkregen via de taakgroep aansluiting VO-MBO, de stuurgroep Aanpak VSV Eemland, de VMBO decanenkring Eem en via het regionale ‘Lerend Netwerk LOB’.

 

Hier vindt u het overzicht van de leden van de  Taakgroep Aansluiting VO-MBO regio Eemland 2019-2020.

 

Contactpersoon:
Hans Roorda, coördinator taakgroep Aansluiting VO-MBO

 

Een overzicht van de regionale projecten Aansluiting VO-MBO 19/20 en van de regionale bijeenkomsten Lerend Netwerk LOB en miniconferenties VO-MBO in de periode 2017-heden vindt u via het submenu.