Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

 

In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeenten (hierna; de partners) intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

 

Deze website richt zich speciaal op de professionals die samenwerken in het VSV programma Aanpak VSV Eemland, maar is natuurlijk ook informatief voor anderen.

 

Voor de periode 2017-2020 hebben de partners gezamenlijk een regionaal VSV programma opgesteld. OCW heeft hiervoor in najaar 2016 subsidie toegekend van ongeveer € 900.000,- per jaar.

 

De hoofdthema’s in het regionale VSV programma 2017-2020 zijn:
1. Overstap- en aansluiting VO – MBO;
2. Specifieke aanpak VSV in MBO;
3. Zorg in/om de school, aanpak verzuim en de Plusvoorziening;
4. Verbeteren positie van Jongeren in Kwetsbare Positie (JiKP);
5. Extra inzet op zgn. oude VSV’ers.

 

Nieuwe en oude VSV’ers - samenhang aanpak VSV en aanpak jeugdwerkloosheid
De eerste vier thema’s van het VSV programma richten zich op preventie; het voorkomen van het ontstaan van nieuwe voortijdig schoolverlaters.
Het laatste thema betreft jongeren die toch VSV’er zijn geworden, het richt zich op het opnieuw toeleiden van zgn. oude VSV’ers naar school en/of werk. Bij de aanpak van oude VSV wordt dan ook nauw aangesloten bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.

We spreken over een nieuwe VSV’er als een jongere tijdens een lopend schooljaar is uitgevallen. Als deze jongere op 1 oktober na dat schooljaar nog steeds geen nieuwe opleiding volgt, spreken we van een oude VSV’er

 

Startkwalificatie
Een VSV'er is een jongere die het onderwijs verlaat, zonder zgn. startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op HAVO, VWO of een MBO diploma op minimaal niveau 2.

 

Het voorkomen van nieuwe VSV blijft het hoofdthema van het VSV programma 2017-2020, net zoals in de vorige programmaperiodes (2009-2012 en 2013-2016).
Nieuw in de programmaperiode 2017-2020 is de extra inzet op oude VSV’ers.

 

Landelijke meetsystematiek
OCW ondersteunt de regionale VSV programma’s o.a met een goede landelijke systematiek voor het meten van nieuwe VSV’ers.
In deze systematiek staan maximale VSV streefpercentages per onderwijscategorie centraal.
Naast de subsidie voor het regionale VSV programma, zijn er vanuit OCW voor scholen ook prestatiebonussen als zij onder door OCW vastgestelde normpercentages VSV blijven.

 

Goede resultaten - verder verbeteren
De landelijke en regionale aanpak van VSV heeft van 2009 t/m 2016 veel resultaat gehad.
Landelijk was er in 2009 sprake van ruim 50.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
In 2012 waren er 37.000 nieuwe VSV’ers per jaar. In 2016 waren er nog 23.000 nieuwe VSV’ers per jaar. De landelijke doelstelling voor 2020 is: maximaal 20.000 nieuwe VSV’ers per jaar.

 

In de regio Eemland waren er in 2009 ongeveer 1300 nieuwe VSV’er per jaar, in 2012 waren dit er ongeveer 800 per jaar en in 2016 waren het er 530 per jaar. Een grote absolute daling, terwijl het totaal aantal VO en MBO leerlingen in de regio in deze jaren juist groeide.

 

De regio partners stellen zich ten doel om de door OCW vastgestelde VSV streefpercentages per onderwijscategorie te behalen en vast te houden.
Onder de knop VSV cijfers vindt u gedetailleerde informatie over de landelijke streef- en normpercentages VSV en de behaalde resultaten in de regio.

 

Jongeren in kwetsbare positie (JiKP)
Ook nieuw in het VSV programma 2017-2020 is een apart thema rond zgn. jongeren in kwetsbare positie. Het opnemen van dit thema werd voorgeschreven door OCW.
Het gebruik van de beleidsterm ‘jongeren in kwetsbare positie’ heeft landelijk tot de nodige spraakverwarringen geleid, immers ook de oude VSV programma’s richtten zich al veel op jongeren in kwetsbare posities. OCW heeft vervolgens haar definitie van de doelgroep JiKP geformuleerd:
Jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of MBO niveau 2, of uitstromen naar de arbeidsmarkt.  Ook in de regio Eem hanteren wij de OCW definitie.
De PrO en VSO scholen zijn hiermee welkome nieuwe partners geworden in het regionale VSV programma.
PrO en VSO scholen kennen ook veel uitstroom (zonder startkwalificatie) naar (beschut) werk en dagbesteding.

 

Regionale VSV aanpak nu structureel - scholen en gemeenten in gelijkwaardige positie
In de loop van 2017 kreeg de landelijke aanpak van VSV middels regionale samenwerkingsprogramma’s, een structurele wettelijk verankerde basis. Daarmee werd ook de subsidie t.b.v. de regionale aanpak van VSV structureel. In de nieuwe VSV regeling vanaf 2017 hebben scholen (VO een MBO) en gemeenten een gelijkwaardige positie gekregen.
Voorheen lag de focus van het regionale VSV programma meer aan de kant van de scholen (voorkomen nieuwe VSV), de focus is nu ook expliciet gericht op gemeenten (naast voorkomen nieuwe VSV ook aanpak oude VSV en toeleiding JiKP naar de arbeidsmarkt).

 

De VSV-programmaregie wordt sinds 2017 door de VSV contactschool (ROC MN) en de VSV contactgemeente (Amersfoort) gezamenlijk uitgevoerd. De subsidie voor het regionale VSV programma wordt sinds 2017 door OCW uitgekeerd via de VSV contactschool (50%) en de contactgemeente (50%).

 

Eem&Vallei
De informatie op deze website betreft de zgn RMC subregio Eem. De subregio Eem (regio rond Amersfoort) is onderdeel van de RMC regio Eem&Vallei. De subregio Vallei (regio rond Ede) kent een eigen regionaal VSV programma. De regio’s Eem en Vallei stemmen met elkaar af, maar er is bewust gekozen voor een meer kleinschalige eigen aanpak per subregio.

 

VSV info van OCW vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv.

 

De hoofdlijnen van het regionale VSV programma 2018 vindt u hier.

De hoofdthema’s van het VSV programma vindt u ook terug in het menu van deze site.