Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

 

In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeenten (hierna; de partners) intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

 

Deze website richt zich speciaal op de professionals die samenwerken in het VSV programma Aanpak VSV Eemland, maar is natuurlijk ook informatief voor anderen.

 

Voor de periode 2017-2020 hebben de partners gezamenlijk een regionaal VSV programma opgesteld. OCW heeft hiervoor in najaar 2016 subsidie toegekend van ongeveer € 900.000,- per jaar.

 

De hoofdthema’s in het regionale VSV programma 2017-2020 zijn:
1. Overstap- en aansluiting VO – MBO;
2. Specifieke aanpak VSV in MBO;
3. Zorg in/om de school, aanpak verzuim en de Plusvoorziening;
4. Verbeteren positie van Jongeren in Kwetsbare Positie (JiKP);
5. Extra inzet op zgn. oude VSV’ers.

 

Regionaal VSV programma
Het voorkomen van nieuwe VSV is het hoofdthema van het VSV programma 2017-2020, net zoals in de vorige programmaperiodes (2009-2012 en 2013-2016).
Nieuw in de programmaperiode 2017-2020 is de extra inzet op oude VSV’ers.
Medio 2020 zal er een nieuwe VSV programma-aanvraag worden gedaan door de regionale partners voor de periode aug. 2020 – aug. 2024.
De hoofdlijnen van het regionale VSV programma 2019-2020 vindt u hier.
De hoofdthema’s van het VSV programma vindt u ook terug in het menu van deze site.

 

Nieuwe en oude VSV’ers - samenhang aanpak VSV en aanpak jeugdwerkloosheid
De eerste vier thema’s van het VSV programma richten zich op preventie; het voorkomen van het ontstaan van nieuwe voortijdig schoolverlaters.
Het laatste thema betreft jongeren die toch VSV’er zijn geworden, het richt zich op het opnieuw toeleiden van zgn. oude VSV’ers naar school en/of werk. Bij de aanpak van oude VSV wordt dan ook nauw aangesloten bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.

We spreken over een uitvaller als een jongere tijdens een lopend schooljaar is uitgevallen. Als deze jongere – zonder startkwalificatie - op 1 oktober na dat schooljaar nog steeds geen nieuwe opleiding volgt, spreken we van een nieuwe VSV’er. VSV’ers uit eerdere schooljaren noemen we oude VSV’ers.

 

Landelijke meetsystematiek - prestatiebonus
OCW ondersteunt de regionale VSV programma’s o.a. met een goede landelijke systematiek voor het meten van nieuwe VSV’ers.
In deze systematiek staan maximale VSV streefpercentages per onderwijscategorie centraal.
Naast de subsidie voor het regionale VSV programma, zijn er vanuit OCW voor VO scholen ook prestatiebonussen als zij onder door OCW vastgestelde normpercentages VSV blijven.
Ook het MBO kende t/m schooljaar 17/18 VSV prestatiebonussen. Met ingang van schooljaar 18/19 zijn deze VSV prestatiebudgetten echter toegevoegd aan de (gedeeltelijk prestatieafhankelijke) financiering van de MBO kwaliteitsagenda’s.

 

Goede resultaten zien vast te houden of verbeteren.
De landelijke en regionale aanpak van VSV heeft vanaf 2009 veel resultaat gehad.
Landelijk was er in 2009 sprake van ruim 50.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
In 2012 waren er 37.000 nieuwe VSV’ers per jaar. In 2016 waren er nog 23.000 nieuwe VSV’ers per jaar. De landelijke doelstelling voor 2021 is: maximaal 20.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
Dat lijkt niet makkelijk haalbaar. Sinds 2016 steeg het aantal nieuwe VSV’ers weer naar ongeveer 25.500 in 2018. De landelijke uitdaging is om het aantal nieuwe VSV’ers elk jaar op een laag niveau te houden.

 

In de regio Eemland waren er in 2009 ongeveer 1300 nieuwe VSV’er per jaar, in 2012 waren dit er ongeveer 800, in 2016 waren het er 530 en in 2018 waren het er 554.
Tot 2016 een grote daling, daarna een lichte stijging. Het totaal aantal VO en MBO leerlingen in de regio is sinds 2009 overigens juist gegroeid.

 

De regio partners stellen zich ten doel om het relatief lage VSV niveau in onze regio te behouden en bij voorkeur de door OCW vastgestelde VSV streefpercentages per onderwijscategorie te behalen.
Hierbij aangetekend dat de door OCW vastgestelde streefpercentages voor bovenbouw havo/vwo en onderbouw vo in het hele land bijna niet haalbaar lijken te zijn.
Onder de knop VSV cijfers vindt u gedetailleerde informatie over de landelijke streef- en normpercentages VSV en de behaalde resultaten in de regio.

 

Jongeren in kwetsbare positie (JiKP)
Ook nieuw in het VSV programma 2017-2020 is een apart thema rond zgn. jongeren in kwetsbare positie. Het opnemen van dit thema werd voorgeschreven door OCW.
Het gebruik van de beleidsterm ‘jongeren in kwetsbare positie’ heeft landelijk tot de nodige spraakverwarringen geleid, immers ook de VSV programma’s van voor 2017 richtten zich al veel op jongeren in kwetsbare posities. OCW heeft vervolgens haar definitie van de doelgroep JiKP geformuleerd:
Jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of MBO niveau 2, of uitstromen naar de arbeidsmarkt. Ook in de regio Eem hanteren wij deze OCW definitie.
De PrO en VSO scholen zijn hiermee welkome nieuwe partners geworden in het regionale VSV programma.
PrO en VSO scholen kennen ook veel uitstroom (zonder startkwalificatie) naar (beschut) werk en dagbesteding.
Sinds 2018 hanteert OCW in plaats van JiKP soms de nieuwe beleidsterm ‘minder zelfredzame jongeren’. Deze nieuwe term is niet nader gedefinieerd, maar lijkt weer wat meer ruimte te bieden dan de JikP definitie.

Regionale VSV aanpak nu structureel - scholen en gemeenten in gelijkwaardige positie
Vanaf januari 2019 kreeg de landelijke aanpak van VSV middels regionale samenwerkingsprogramma’s, een structurele wettelijk verankerde basis. Daarmee werd ook de subsidie t.b.v. de regionale VSV programma’s structureel. Al vanaf 2017 werd op deze nieuwe structurele basis voorgesorteerd. In de nieuwe structurele VSV regeling hebben scholen (VO een MBO) en gemeenten een gelijkwaardige positie gekregen.
Voorheen lag de focus van het regionale VSV programma meer aan de kant van de scholen (voorkomen nieuwe VSV), de focus is nu ook expliciet gericht op gemeenten; naast voorkomen nieuwe VSV ook aanpak oude VSV en toeleiding JiKP naar de arbeidsmarkt.

 

De VSV-programmaregie wordt sinds 2017 door de VSV contactschool (ROC MN) en de VSV contactgemeente (Amersfoort) gezamenlijk uitgevoerd. De subsidie voor het regionale VSV programma wordt sinds 2017 door OCW uitgekeerd via de VSV contactschool (50%) en de VSV contactgemeente (50%).

 

Eem&Vallei
De informatie op deze website betreft de zgn. RMC subregio Eem. De subregio Eem (regio rond Amersfoort) is onderdeel van de RMC regio Eem&Vallei. De subregio Vallei (regio rond Ede) kent een eigen regionaal VSV programma. De regio’s Eem en Vallei stemmen met elkaar af, maar er is bewust gekozen voor een meer kleinschalige eigen aanpak per subregio.

 

VSV info van OCW vindt u o.a. op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv.

Meer ingangen vindt u via de knop Info OCW in het submenu.