Aanpak Voortijdig Schoolverlaten EemlandVoor iedere jongere een kansrijke (school)loopbaan!

Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland - programmalijnen

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeenten (hierna; de partners) intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

Deze website richt zich speciaal op de professionals die samenwerken in het VSV programma Aanpak VSV Eemland, maar is natuurlijk ook informatief voor anderen. Voor de periode 2020-2024 hebben de partners gezamenlijk een regionaal VSV programma opgesteld. OCW heeft hiervoor in najaar 2020 subsidie toegekend.

Het regionale VSV programma 2020 – 2024 kent 4 programmalijnen:

A. Ondersteuning voor MBO studenten in/om de school (OiOS)
B. Ondersteuning Jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en oud VSV
C. Versterken Aansluiting VO-MBO en monitoren overstap VO-MBO
D. Speciale VSV opgaven

Voorkomen (preventie) van VSV staat centraal in van het VSV programma 2020-2024, net zoals in de vorige programmaperiodes. Naast de preventie van VSV wordt binnen programmalijn B ook curatief ingezet op extra ondersteuning van oud VSV’ers

Meer informatie over de programmalijnen van het VSV programma vindt u via het menu van deze site.

Samenhang aanpak VSV en aanpak jeugdwerkloosheid

Extra ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie (JiKP) en oud VSV’ers (VSV programmalijn B) is o.a. gericht op het vinden en behouden van een leerwerkplek of stage of, na afronding van de opleiding, een passende plek op de arbeidsmarkt. Bij deze aanpak vanuit het VSV programma wordt nauw aangesloten bij de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.

In 2021, 2022 en 2023 zijn er veel extra middelen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit vanuit de steunmaatregelen vanuit SZW en het nationaal programma onderwijs (NPO) om de effecten van de coronacrisis aan te pakken.

Goede resultaten voorkomen VSV vasthouden of verbeteren - Landelijke VSV meetsystematiek

OCW ondersteunt de regionale VSV programma’s o.a. met een goede landelijke VSV meetsystematiek. In deze systematiek staan maximale VSV streefpercentages per jaar en per onderwijscategorie centraal. De landelijke en regionale aanpak van VSV heeft vanaf 2009 veel resultaat gehad.
Landelijk was er in 2009 sprake van ruim 50.000 nieuwe VSV’ers per jaar.
In 2012 waren er 37.000 nieuwe VSV’ers per jaar. In 2016 waren er nog 23.000 nieuwe VSV’ers per jaar. De landelijke doelstelling voor 2024 is: maximaal 20.000 nieuwe VSV’ers per jaar.

Dat lijkt niet makkelijk haalbaar. Sinds 2016 steeg het aantal nieuwe VSV’ers weer naar ruim 26.000 in 2019. In 20/21 daalde het aantal VSV’ers landelijk weer sterk naar ongeveer 23.000 VSV’ers. De oorzaak hiervoor wordt met name gezocht in de eerste fase van de coronacrisis; in de zomer van 2020 was er veel minder werkgelegenheid voor jongeren zonder startkwalificatie en ‘iederéén bleef zitten waar die zat’. In 2021 steeg landelijk het aantal VSV’ers weer fors naar ruim 24.000. In 2022 steeg het aantal VSV’ers nog verder naar landelijk 30.000 VSV’ers. Er was in 2021 en 2022 weer volop werkgelegenheid en er werden in schooljaar 21/22 in het MBO ook weer negatieve studieadviezen gegeven, dit was in in 20/21 tijdens de coronacrises niet gebeurd. De regio Eemland nam in 20/21 een bijzondere plaats in: tegen de landelijke trend in daalde in onze regio het gemiddelde VSV percentage nog iets! In 21/22 ging de regio Eem echter gemiddeld geheel mee met de landelijk stijgende VSV cijfers. De VSV cijfers over 21/22 zijn begin april 2023 gepubliceerd.

In de regio en landelijk is het elk jaar weer de uitdaging om het aantal nieuwe VSV’ers op een laag niveau te brengen. De regio partners stellen zich ten doel om de door OCW vastgestelde VSV streefpercentages per onderwijscategorie te behalen.

Onder de knop VSV cijfers in het menu vindt u gedetailleerde informatie over de behaalde VSV resultaten in onze regio en over de landelijke VSV streefpercentages.

Structurele subsidie voor regionale VSV aanpak – samenwerking scholen en gemeenten

Vanaf januari 2019 kreeg de landelijke aanpak van VSV middels regionale samenwerkingsprogramma’s, een structurele wettelijk verankerde basis. Daarmee werd ook de subsidie t.b.v. de regionale VSV programma’s structureel. Al vanaf 2017 werd op de nieuwe structurele basis voorgesorteerd. Het huidige VSV programma loopt van 1-8-20 tot 1-8-24, hiervoor is in de regio Eem een OCW subsidie van ongeveer 870.000,- per jaar beschikbaar.

Bij de aanpak van VSV hebben scholen (VO een MBO) en gemeenten een gelijkwaardige positie. Voor 2017 lag de focus van het regionale VSV programma meer aan de kant van de scholen (voorkomen nieuwe VSV), de focus is sinds 2017 ook expliciet gericht op gemeenten; naast voorkomen nieuwe VSV ook aanpak oude VSV en toeleiding JiKP naar de arbeidsmarkt.

De VSV-programmaregie wordt door de VSV contactschool (ROC MN) en de VSV contactgemeente (Amersfoort) gezamenlijk uitgevoerd. De subsidie voor het regionale VSV programma wordt door OCW uitgekeerd via de VSV contactschool (50%) en de VSV contactgemeente (50%).

Regio Eem&Vallei

De informatie op deze website betreft de zgn. RMC subregio Eem. De subregio Eem (regio rond Amersfoort) is onderdeel van de RMC regio Eem&Vallei. De subregio Vallei (regio rond Ede) kent een eigen regionaal VSV programma. De regio’s Eem en Vallei stemmen met elkaar af, maar er is bewust gekozen voor een meer kleinschalige eigen aanpak per subregio.

Informatie van het ministerie van OCW t.a.v. het voorkomen van VSV vindt u via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv.