Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2). Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

 

In de regio Eemland werken VMBO, MBO en gemeenten samen rond thema's die van belang zijn bij het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland.

 

NB. Deze website wordt bijgewerkt. Er waren in 2016 veel ontwikkelingen!

 

VSV convenant 2012 – 2015

In het voorjaar van 2012 heeft OCW een VSV convenant afgesloten met de scholen en gemeenten in alle RMC regio’s. Middels dit convenant willen ook de partners in de RMC regio Eem & Vallei voortijdig schoolverlaten terugdringen, naar een niveau van landelijk maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers per jaar. Per 1-10-2012 waren er landelijk nog ongeveer 37.000 VSV'ers.

 

Het huidige convenant is het vervolg op het VSV convenant 2008-2012. In de periode 2008-2012 is landelijk een VSV reductie van ongeveer 25% bereikt t.o.v. peiljaar 2005-2006.

In de convenantperiode 2012-2015 wordt door OCW een geheel vernieuwde meetsystematiek ingevoerd. De basis van deze systematiek wordt gevormd door normpercentages VSV per onderwijssoort.

De meetsystematiek tijdens het eerste convenant, met reductiedoelstellingen in absolute getallen t.o.v. peiljaar 05-06, is losgelaten.

In het onderwijsveld is de nieuwe meetsystematiek goed ontvangen. Deze systematiek geeft een beter en eerlijker beeld van de prestaties van de scholen m.b.t. VSV dan het oude systeem. Op de OCW site: www.aanvalopschooluitval.nl/beleid/VSV-aanpak_2012-2015 vindt u alle informatie.

 

Regionaal VSV programma 2012-2015

De samenwerkende scholen en gemeenten in onze regio hebben in augustus 2012 een subsidieaanvraag ingediend voor dit programma. Basis voor deze aanvraag wordt gevormd door de zgn. VSV regioanalyse (juni 2012), waarvan het format door OCW werd voorgeschreven.

 

De programma-aanvraag 2012-2015 van de regio Eem&Vallei is in najaar 2012 door OCW toegekend.

Het programma is gestart in januari 2013 en sluit aan op onze activiteiten in de eerste convenantperiode. Het programma kent acht hoofdthema's:

 

A: Integrale aanpak overstap VO-MBO;

B: Versterken onderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding in VO;

C: Versterken onderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding in MBO;

D: Aanpak VSV in MBO niveau 3 en 4;

E: Versterken samenwerking tussen (keten)partners;

F: Aanpak verzuim in MBO;

G: Plusvoorziening en zorg in/rond de school;

H: Versterken management en interne organisatie m.b.t. voorkomen VSV.